Banca Nationala a Romaniei

 
Ordin nr. 18/2007

din 30/11/2007
Publicat in Monitorul Oficial, Partea I nr. 15 din 09/01/2008

pentru aprobarea modelelor situatiilor financiare periodice si a normelor metodologice privind intocmirea si utilizarea acestora, aplicabile institutiilor financiare nebancare


 

    Avand in vedere prevederile art. 47 din titlul I "Dispozitii privind activitatea de creditare desfasurata de institutii financiare nebancare" al partii I din Ordonanta Guvernului nr. 28/2006 privind reglementarea unor masuri financiar-fiscale, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 266/2006,
    in temeiul prevederilor art. 48 din Legea nr. 312/2004 privind Statutul Bancii Nationale a Romaniei si ale art. 72 din titlul I al partii I din Ordonanta Guvernului nr. 28/2006, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 266/2006,

    Banca Nationala a Romaniei emite urmatorul ordin:

   Art. 1. - (1) Se aproba si se dispune aplicarea modelelor situatiilor financiare periodice si a normelor metodologice privind intocmirea si utilizarea acestora, aplicabile institutiilor financiare nebancare, cuprinse in anexa*) care face parte integranta din prezentul ordin, incepand cu exercitiul financiar al anului 2008, cu exceptia acelor prevederi din anexa care se aplica si pentru exercitiul financiar al anului 2007.
   (2) Modelele situatiilor financiare periodice si normele metodologice privind intocmirea si utilizarea acestora, prevazute la alin. (1), se aplica institutiilor financiare nebancare, persoane juridice romane, si sucursalelor din Romania ale institutiilor financiare nebancare, persoane juridice straine, inscrise in Registrul general, respectiv in Registrul special, potrivit prevederilor titlului I din Ordonanta Guvernului nr. 28/2006 privind reglementarea unor masuri financiar-fiscale, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 266/2006, denumite in continuare institutii financiare nebancare.
   (3) Modelele situatiilor financiare periodice si normele metodologice privind intocmirea si utilizarea acestora, aprobate prin prezentul ordin, privesc intocmirea si prezentarea situatiilor financiare periodice ale institutiilor financiare nebancare.
    ___________
   *) Anexa se publica ulterior in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 15 bis in afara abonamentului, care se poate achizitiona de la Centrul pentru vanzari si relatii cu publicul al Regiei Autonome "Monitorul Oficial", Bucuresti, sos. Panduri nr. 1.

   Art. 2. - Administratorii, directorii financiari-contabili, contabilii-sefi si orice alte persoane care au obligatia gestionarii patrimoniului institutiilor financiare nebancare raspund, potrivit legii, pentru insusirea si aplicarea corecta a acestor reglementari. De asemenea, aceste persoane raspund pentru adaptarea corespunzatoare a programelor informatice utilizate pentru prelucrarea datelor financiar-contabile, precum si pentru exactitatea si realitatea datelor care sunt prelucrate, respectiv inscrise in situatiile financiare periodice.
   Art. 3. - Institutiile financiare nebancare au obligatia sa intocmeasca si sa depuna la Directia supraveghere din cadrul Bancii Nationale a Romaniei situatiile financiare periodice, in conformitate cu modelele si normele metodologice aprobate prin prezentul ordin.
   Art. 4. - Situatiile financiare periodice se depun la termenele stabilite prin normele metodologice privind intocmirea si utilizarea situatiilor financiare periodice ce fac obiectul prezentului ordin.
   Art. 5. - Banca Nationala a Romaniei, cu consultarea asociatiilor profesionale de profil constituite in baza prevederilor art. 70 din titlul I al partii I din Ordonanta Guvernului nr. 28/2006, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 266/2006, actualizeaza permanent modelele situatiilor financiare periodice si normele metodologice privind intocmirea si utilizarea acestora, aplicabile institutiilor financiare nebancare, in functie de reglementarile ce se adopta pe parcurs.
   Art. 6. - Nerespectarea prevederilor prezentului ordin atrage aplicarea sanctiunilor sau instituirea masurilor prevazute de cap. VII din titlul I al partii I din Ordonanta Guvernului nr. 28/2006, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 266/2006.
   Art. 7. - La data intrarii in vigoare a prezentului ordin se abroga Ordinul Bancii Nationale a Romaniei nr. 3/2007 pentru aprobarea modelelor situatiilor financiare periodice si a normelor metodologice privind intocmirea si utilizarea acestora, aplicabile institutiilor de credit si institutiilor financiare nebancare, publicat in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 100 din 9 februarie 2007, cu modificarile ulterioare.

    p. Guvernatorul Bancii Nationale a Romaniei,
Florin Georgescu

    Bucuresti, 30 noiembrie 2007.
    Nr. 18.