Banca Nationala a Romaniei

 
Regulament nr. 28/2009

din 15/12/2009
Versiune actualizata la data de 19/07/2011

privind supravegherea modului de punere in aplicare a sanctiunilor internationale de blocare a fondurilor


 

    ___________
@Text actualizat la data de 19.07.2011. Actul include modificarile din urmatoarele acte:
- Regulamentul nr. 7/2011
publicat in Monitorul Oficial, Partea I nr. 510 din 19/07/2011.

    Avand in vedere prevederile art. 5 alin. (1), art. 15 alin. (2), art. 17 alin. (1), (4) si art. 18 din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 202/2008 privind punerea in aplicare a sanctiunilor internationale, aprobata cu modificari prin Legea nr. 217/2009, ale art. 17 alin. (1) din Legea nr. 656/2002 pentru prevenirea si sanctionarea spalarii banilor, precum si pentru instituirea unor masuri de prevenire si combatere a finantarii actelor de terorism, cu modificarile si completarile ulterioare, ale art. 4 alin. (1) din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 99/2006 privind institutiile de credit si adecvarea capitalului, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 227/2007, cu modificarile si completarile ulterioare, ale art. 62 din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 113/2009 privind serviciile de plata, ale art. 44 din Legea nr. 93/2009 privind institutiile financiare nebancare, recomandarile Consiliului Uniunii Europene formulate in documentul "Cele mai bune practici ale Uniunii Europene de aplicare eficienta a masurilor restrictive", varianta din 2008, precum si recomandarile emise de Financial Action Task Force on Money Laundering in documentul "Cele mai bune practici internationale privind inghetarea activelor teroristilor", varianta din 2009,
    in temeiul prevederilor art. 17 alin. (6) si ale art. 18 alin. (3) din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 202/2008, aprobata cu modificari prin Legea nr. 217/2009, ale art. II din Legea nr. 217/2009 si ale art. 48 din Legea nr. 312/2004 privind Statutul Bancii Nationale a Romaniei,

    Banca Nationala a Romaniei emite prezentul regulament.

   
CAPITOLUL I

  Dispozitii generale

   Art. 1. - (1) Prezentul regulament se aplica institutiilor de credit persoane juridice romane, institutiilor de plata persoane juridice romane, institutiilor emitente de moneda electronica persoane juridice romane si institutiilor financiare nebancare persoane juridice romane inscrise in Registrul special tinut de Banca Nationala a Romaniei si reglementeaza standardele minime privind punerea in aplicare a sanctiunilor internationale de blocare a fondurilor, conform prevederilor Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 202/2008 privind punerea in aplicare a sanctiunilor internationale, aprobata cu modificari prin Legea nr. 217/2009, cu modificarile si completarile ulterioare.
    ___________
    Alineatul (1) a fost modificat prin alineatul din Regulament nr. 7/2011 incepand cu 19.07.2011.

   (2) Prezentul regulament se aplica in mod corespunzator, in scopul prevazut la alin. (1), si sucursalelor din Romania ale institutiilor de credit persoane juridice straine, sucursalelor din Romania ale institutiilor de plata persoane juridice straine, sucursalelor din Romania ale institutiilor emitente de moneda electronica persoane juridice straine si sucursalelor din Romania ale institutiilor financiare persoane juridice straine inscrise in Registrul special tinut de Banca Nationala a Romaniei.
    ___________
    Alineatul (2) a fost modificat prin alineatul din Regulament nr. 7/2011 incepand cu 19.07.2011.

   (3) Pentru scopul prezentului regulament entitatile prevazute la alin. (1) si (2) sunt denumite in continuare institutii.
   Art. 2. - Termenii si expresiile utilizate in cuprinsul prezentului regulament au semnificatia prevazuta in Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 202/2008, aprobata cu modificari prin Legea nr. 217/2009.

   
CAPITOLUL II

  Dispozitii privind punerea in aplicare a sanctiunilor internationale de blocare a fondurilor

   Art. 3. - In scopul asigurarii desfasurarii activitatii in conformitate cu cerintele Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 202/2008, aprobata cu modificari prin Legea nr. 217/2009, institutiile trebuie sa adopte norme interne pentru punerea in aplicare a sanctiunilor internationale de blocare a fondurilor.
   Art. 4. - Normele interne pentru punerea in aplicare a sanctiunilor internationale de blocare a fondurilor trebuie sa includa cel putin urmatoarele elemente:
   a) proceduri de depistare a persoanelor sau entitatilor desemnate si a operatiunilor in care sunt implicate bunuri, in sensul Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 202/2008, aprobata cu modificari prin Legea nr. 217/2009, aplicabile potentialilor clienti si solicitantilor de tranzactii ocazionale;
   b) o politica referitoare la acceptarea in calitate de client si la regimul tranzactiilor ocazionale pentru persoanele sau entitatile desemnate ori pentru persoanele sau entitatile care solicita efectuarea de operatiuni in care sunt implicate bunuri, in sensul Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 202/2008, aprobata cu modificari prin Legea nr. 217/2009;
   c) proceduri de depistare a persoanelor sau entitatilor desemnate si a operatiunilor in care sunt implicate bunuri, in sensul Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 202/2008, aprobata cu modificari prin Legea nr. 217/2009, aplicabile clientelei existente in contextul modificarii si/sau completarii regimurilor sanctionatorii internationale de blocare a fondurilor;
   d) regimul pentru clientii care au fost depistati ca persoane sau entitati desemnate aplicabil incepand cu data la care acestia nu mai intra sub incidenta sanctiunilor internationale de blocare a fondurilor, precum si regimul aplicabil persoanelor sau entitatilor care au solicitat efectuarea de operatiuni in care sunt implicate bunuri, in sensul Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 202/2008, aprobata cu modificari prin Legea nr. 217/2009;
   e) modalitati de intocmire si pastrare a evidentelor privind persoanele sau entitatile desemnate si persoanele ori entitatile care au solicitat efectuarea de operatiuni in care sunt implicate bunuri, in sensul Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 202/2008, aprobata cu modificari prin Legea nr. 217/2009;
   f) accesul persoanelor cu atributii in domeniu la evidentele institutiei pentru a examina operatiunile derulate in trecut cu persoane ori entitati depistate ca persoane sau entitati desemnate;
   g) competentele persoanelor cu responsabilitati in implementarea normelor interne pentru punerea in aplicare a sanctiunilor internationale de blocare a fondurilor potrivit art. 6;
   h) procedurile de raportare, intern si catre autoritatile competente.
   Art. 5. - (1) Normele interne prevazute la art. 3 trebuie sa fie aprobate la nivelul organelor de conducere ale institutiei si supuse revizuirii ori de cate ori este necesar.
   (2) Normele interne pentru punerea in aplicare a sanctiunilor internationale de blocare a fondurilor trebuie sa fie cunoscute de intreg personalul cu responsabilitati in domeniu.
   (3) Normele interne pentru punerea in aplicare a sanctiunilor internationale de blocare a fondurilor vor fi transmise Bancii Nationale a Romaniei - Directia supraveghere in termen de 5 zile de la aprobarea acestora, respectiv a modificarii lor, de catre organele competente.
   Art. 6. - (1) Institutiile vor numi una sau mai multe persoane cu responsabilitati in coordonarea implementarii normelor interne pentru punerea in aplicare a sanctiunilor internationale de blocare a fondurilor, inclusiv in ceea ce priveste actualizarea permanenta a informatiilor detinute de institutie referitoare la regimurile sanctionatorii internationale de blocare a fondurilor in vigoare, administrarea alertelor primite de la Banca Nationala a Romaniei - Directia supraveghere cu privire la actualizarea informatiilor facute publice pe pagina de internet a bancii centrale, potrivit art. 5 alin. (1) din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 202/2008, aprobata cu modificari prin Legea nr. 217/2009, si indeplinirea obligatiilor de raportare.
   (2) Numele si functia persoanelor mentionate la alin. (1) vor fi comunicate Bancii Nationale a Romaniei - Directia supraveghere in termen de 5 zile de la numirea acestora.
   Art. 7. - Institutiile utilizeaza in scopul depistarii persoanelor sau entitatilor desemnate datele, inclusiv cele privind beneficiarul real, obtinute prin aplicarea masurilor de cunoastere a clientelei prevazute de normele interne elaborate in scopul prevenirii spalarii banilor si finantarii terorismului.
   Art. 8. - Pentru acele cazuri in care normele interne elaborate in scopul prevenirii spalarii banilor si finantarii terorismului nu prevad aplicarea masurilor de cunoastere a clientelei, institutiile aplica procedurile stabilite prin normele interne pentru punerea in aplicare a sanctiunilor internationale de blocare a fondurilor prevazute la art. 3.
   Art. 9. - Raportarile catre Banca Nationala a Romaniei se transmit Directiei supraveghere atat electronic, cat si letric, prin utilizarea modelului unitar de raportare, intocmit potrivit prevederilor art. 18 din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 202/2008, aprobata cu modificari prin Legea nr. 217/2009, si aprobat prin ordin al guvernatorului.
   Art. 10. - Institutiile furnizeaza Bancii Nationale a Romaniei - Directia supraveghere, la cerere, orice date si informatii suplimentare relevante, conform solicitarii primite.

   
CAPITOLUL III

  Masuri de supraveghere si sanctiuni

   Art. 11. - In cadrul procesului de supraveghere a modului de punere in aplicare a sanctiunilor internationale de blocare a fondurilor, Banca Nationala a Romaniei poate dispune urmatoarele masuri specifice:
   a) solicitarea modificarii normelor interne pentru punerea in aplicare a sanctiunilor internationale de blocare a fondurilor, prevazute la art. 3;
   b) solicitarea remedierii deficientelor constatate.
   Art. 12. - (1) Incalcarea dispozitiilor prezentului regulament si nerespectarea masurilor dispuse de Banca Nationala a Romaniei se sanctioneaza conform art. 57 din Legea nr. 312/2004 privind statutul Bancii Nationale a Romaniei.
   (2) Masurile stabilite la art. 11 pot fi aplicate separat sau concomitent cu sanctiunile prevazute la alin. (1).

   
CAPITOLUL IV

  Dispozitii tranzitorii

   Art. 13. - Fara a prejudicia conformarea la obligatiile ce le revin potrivit Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 202/2008, aprobata cu modificari prin Legea nr. 217/2009, institutiile care functioneaza la data intrarii in vigoare a prezentului regulament asigura transmiterea la Banca Nationala a Romaniei - Directia supraveghere a normelor interne pentru punerea in aplicare a sanctiunilor internationale de blocare a fondurilor prevazute la art. 3, precum si a informatiilor privind persoanele prevazute la art. 6, in termen de cel mult 180 de zile de la data intrarii in vigoare a prezentului regulament.

   

Presedintele Consiliului de administratie al
Bancii Nationale a Romaniei,
Mugur Constantin Isarescu
    Bucuresti, 15 decembrie 2009.
    Nr. 28.