Banca Nationala a Romaniei

 
Ordin nr. 27/2011

din 27/12/2011
Publicat in Monitorul Oficial, Partea I nr. 930 din 28/12/2011

pentru aprobarea Reglementarilor contabile conforme cu directivele europene


 

    Avand in vedere prevederile art. 22 si 54 din Legea nr. 93/2009 privind institutiile financiare nebancare, cu modificarile si completarile ulterioare, ale art. 36 din Ordonanta Guvernului nr. 39/1996 privind infiintarea si functionarea Fondului de garantare a depozitelor in sistemul bancar, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, ale art. 34 din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 113/2009 privind serviciile de plata, aprobata cu modificari prin Legea nr. 197/2010, cu modificarile si completarile ulterioare, si ale art. 37 din Legea nr. 127/2011 privind activitatea de emitere de moneda electronica,
    in temeiul prevederilor art. 4 alin. (3) lit. a) din Legea contabilitatii nr. 82/1991, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, ale art. 48 din Legea nr. 312/2004 privind Statutul Bancii Nationale a Romaniei, ale art. 48 din Ordonanta Guvernului nr. 39/1996, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, ale art. 36 din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 113/2009, aprobata cu modificari prin Legea nr. 197/2010, cu modificarile si completarile ulterioare, si ale art. 40 din Legea nr. 127/2011,

    Banca Nationala a Romaniei emite urmatorul ordin:

   Art. 1. Se aproba Reglementarile contabile conforme cu directivele europene, cuprinse in anexa*) care face parte integranta din prezentul ordin.
    ___________
   *) Anexa se publica in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 930 bis, care se poate achizitiona de la Centrul pentru relatii cu publicul al Regiei Autonome "Monitorul Oficial", Bucuresti, sos. Panduri nr. 1.

   Art. 2. Prevederile prezentului ordin se aplica:
   a) institutiilor financiare nebancare inscrise in Registrul general potrivit prevederilor Legii nr. 93/2009 privind institutiile financiare nebancare, cu modificarile si completarile ulterioare;
   b) institutiilor de plata care acorda credite legate de serviciile de plata si a caror activitate este limitata la prestarea de servicii de plata, potrivit prevederilor art. 22 din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 113/2009 privind serviciile de plata, aprobata cu modificari prin Legea nr. 197/2010, cu modificarile si completarile ulterioare;
   c) institutiilor emitente de moneda electronica ce acorda credite legate de serviciile de plata si a caror activitate este limitata la emiterea de moneda electronica si prestarea de servicii de plata, conform prevederilor art. 22 din Legea nr. 127/2011 privind activitatea de emitere de moneda electronica;
   d) sucursalelor din Romania ale institutiilor straine mentionate la lit. a)-c);
   e) sucursalelor din strainatate ale institutiilor mentionate la lit. a)-c), persoane juridice romane;
   f) Fondului de garantare a depozitelor in sistemul bancar, infiintat potrivit Ordonantei Guvernului nr. 39/1996 privind infiintarea si functionarea Fondului de garantare a depozitelor in sistemul bancar, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare.
   Art. 3. Situatiile financiare anuale trebuie insotite de o declaratie scrisa de asumare a raspunderii conducerii institutiei pentru intocmirea acestora in conformitate cu Reglementarile contabile conforme cu directivele europene.
   Art. 4. (1) Situatiile financiare anuale intocmite de institutiile prevazute la art. 2 sunt auditate statutar potrivit legii.
   (2) Fac obiectul auditului statutar, potrivit legii, si situatiile financiare anuale consolidate intocmite de institutiile prevazute la art. 2, in calitate de societati-mama.
   Art. 5. Banca Nationala a Romaniei va urmari ducerea la indeplinire a prevederilor prezentului ordin.
   Art. 6. Prezentul ordin intra in vigoare la data de 1 ianuarie 2012.
   Art. 7. La data intrarii in vigoare a prezentului ordin se abroga Ordinul Bancii Nationale a Romaniei nr. 13/2008 pentru aprobarea Reglementarilor contabile conforme cu directivele europene, aplicabile institutiilor de credit, institutiilor financiare nebancare si Fondului de garantare a depozitelor in sistemul bancar, publicat in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 879 si 879 bis din 24 decembrie 2008, cu modificarile si completarile ulterioare, precum si orice alte dispozitii contrare.
   Art. 8. Prezentul ordin se publica in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I.

   
p.
Presedintele Consiliului de administratie al Bancii Nationale a Romaniei,
Florin Georgescu

    Bucuresti, 27 decembrie 2011.
    Nr. 27.