Parlamentul Romaniei

 
Lege nr. 656/2002

din 07/12/2002
Versiune actualizata la data de 05/11/2013

Legea nr. 656/2002 pentru prevenirea si sanctionarea spalarii banilor, precum si pentru instituirea unor masuri de prevenire si combatere a finantarii actelor de terorism


 

    ___________
@Pus in aplicare prin:
- Decizia nr. 674/2008
publicata in Monitorul Oficial, Partea I nr. 451 din 17/06/2008.
- Regulamentul publicat in Monitorul Oficial, Partea I nr. 841 din 15/12/2008.
- Regulamentul publicat in Monitorul Oficial, Partea I nr. 444 din 13/06/2008.
- Norma publicata in Monitorul Oficial, Partea I nr. 216 din 02/04/2012.
- Regulamentul publicat in Monitorul Oficial, Partea I nr. 341 din 19/05/2012.
- Criteriu publicat in Monitorul Oficial, Partea I nr. 341 din 19/05/2012.
- Ordinul nr. 664/2012 publicat in Monitorul Oficial, Partea I nr. 341 din 19/05/2012.
- Ordinul nr. 663/2012 publicat in Monitorul Oficial, Partea I nr. 358 din 28/05/2012.
- Decizia nr. 2742/2013 publicata in Monitorul Oficial, Partea I nr. 679 din 05/11/2013.

   
CAPITOLUL I

  Dispozitii generale

   Art. 1. - Prezenta lege instituie masuri de prevenire si combatere a spalarii banilor, precum si unele masuri privind prevenirea si combaterea finantarii actelor de terorism.
   Art. 2. - In sensul prezentei legi:
   a) prin spalarea banilor se intelege infractiunea prevazuta la art. 29;
   b) prin finantarea actelor de terorism se intelege infractiunea prevazuta la art. 36 din Legea nr. 535/2004 privind prevenirea si combaterea terorismului;
   c) prin bunuri se intelege bunurile corporale sau necorporale, mobile ori imobile, precum si actele juridice sau documentele care atesta un titlu ori un drept cu privire la acestea;
   d) prin tranzactie suspecta se intelege operatiunea care aparent nu are un scop economic sau legal ori care, prin natura ei si/sau caracterul neobisnuit in raport cu activitatile clientului uneia dintre persoanele prevazute la art. 10, trezeste suspiciunea de spalare a banilor sau de finantare a actelor de terorism;
   e) prin transferuri externe in si din conturi se intelege transferurile transfrontaliere, astfel cum sunt acestea definite potrivit reglementarilor nationale in materie, precum si operatiunile de plati si incasari efectuate intre rezidenti si nerezidenti pe teritoriul Romaniei;
   f) prin institutie de credit se intelege entitatea definita la art. 7 alin. (1) pct. 10 din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 99/2006 privind institutiile de credit si adecvarea capitalului, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 227/2007, cu modificarile si completarile ulterioare;
   g) prin institutie financiara se intelege orice entitate, cu sau fara personalitate juridica, alta decat institutia de credit, care desfasoara una ori mai multe dintre activitatile prevazute la art. 18 alin. (1) lit. b) -l), n) si n1) din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 99/2006, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 227/2007, cu modificarile si completarile ulterioare, inclusiv furnizorii de servicii postale care presteaza servicii de plata si entitatile specializate care desfasoara activitati de schimb valutar. Intra in aceasta categorie si:
   1. asiguratorii, reasiguratorii si brokerii de asigurare si/sau reasigurare, autorizati potrivit prevederilor Legii nr. 32/2000 privind activitatea de asigurare si supravegherea asigurarilor, cu modificarile si completarile ulterioare, precum si sucursalele aflate pe teritoriul Romaniei ale asiguratorilor, reasiguratorilor si intermediarilor in asigurari si/sau reasigurari autorizati in alte state membre;
   2. societatile de servicii de investitii financiare, consultantii de investitii, societatile de administrare a investitiilor, societatile de investitii, operatorii de piata, operatorii de sistem, asa cum sunt definiti potrivit prevederilor Legii nr. 297/2004 privind piata de capital, cu modificarile si completarile ulterioare, si reglementarilor emise in aplicarea acesteia;
   h) prin relatie de afaceri se intelege relatia profesionala sau comerciala legata de activitatile profesionale ale persoanelor prevazute la art. 10 si despre care, la momentul initierii, se considera a fi de o anumita durata;
   i) prin operatiuni ce par a avea o legatura intre ele se intelege operatiunile aferente unei singure tranzactii decurgand dintr-un singur contract comercial sau intelegere de orice natura intre aceleasi parti si a caror valoare este fragmentata in transe mai mici de 15.000 euro ori echivalentul in lei, atunci cand acestea sunt efectuate in cursul aceleiasi zile bancare, in scopul evitarii cerintelor legale;
   j) prin banca fictiva se intelege o institutie de credit ori o institutie care desfasoara activitate echivalenta, inregistrata intr-o jurisdictie in care aceasta nu are o prezenta fizica, respectiv conducerea si administrarea activitatii si evidentele institutiei nu sunt situate in acea jurisdictie, si care nu este afiliata la un grup financiar reglementat;
   k) prin furnizori de servicii pentru societatile comerciale si alte entitati sau constructii juridice se intelege orice persoana fizica sau juridica care presteaza cu titlu profesional oricare dintre urmatoarele servicii pentru terti:
   1. constituie societati comerciale sau alte persoane juridice;
   2. exercita functia de director ori administrator al unei societati sau are calitatea de asociat al unei societati in comandita ori o calitate similara in cadrul altor persoane juridice sau intermediaza ca o alta persoana sa exercite aceste functii ori calitati;
   3. furnizeaza un sediu social, un domiciliu ales sau orice alt serviciu legat de o societate comerciala, o societate in comandita sau orice alta persoana juridica ori constructie juridica similara;
   4. are calitatea de fiduciar in derularea unor activitati fiduciare exprese sau a altor operatiuni juridice similare ori intermediaza ca o alta persoana sa exercite aceasta calitate;
   5. actioneaza sau intermediaza ca o alta persoana sa actioneze ca actionar pentru o persoana, alta decat o societate ale carei actiuni sunt tranzactionate pe o piata reglementata care este supusa unor cerinte de publicitate in conformitate cu legislatia comunitara sau cu standarde fixate la nivel international;
   l) prin grup se intelege un grup de entitati, asa cum este definit la art. 2 alin. (1) pct. 13 din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 98/2006 privind supravegherea suplimentara a institutiilor de credit, a societatilor de asigurare si/sau de reasigurare, a societatilor de servicii de investitii financiare si a societatilor de administrare a investitiilor dintr-un conglomerat financiar, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 152/2007.
   Art. 3. - (1) In sensul prezentei legi, persoane expuse politic sunt persoanele fizice care exercita sau au exercitat functii publice importante, membrii familiilor acestora, precum si persoanele cunoscute public ca asociati apropiati ai persoanelor fizice care exercita functii publice importante.
   (2) Persoanele fizice care exercita, in sensul prezentei legi, functii publice importante sunt:
   a) sefii de stat, sefii de guverne, membrii parlamentelor, comisarii europeni, membrii guvernelor, consilierii prezidentiali, consilierii de stat, secretarii de stat;
   b) membrii curtilor constitutionale, membrii curtilor supreme sau ai altor inalte instante judecatoresti ale caror hotarari nu pot fi atacate decat prin intermediul unor cai extraordinare de atac;
   c) membrii curtilor de conturi sau asimilate acestora, membrii consiliilor de administratie ale bancilor centrale;
   d) ambasadorii, insarcinatii cu afaceri, ofiterii de rang inalt din cadrul fortelor armate;
   e) conducatorii institutiilor si autoritatilor publice;
   f) membrii consiliilor de administratie si ai consiliilor de supraveghere si persoanele care detin functii de conducere ale regiilor autonome, ale societatilor comerciale cu capital majoritar de stat si ale companiilor nationale.
   (3) Niciuna dintre categoriile prevazute la alin. (2) lit. a)-f) nu include persoane care ocupa functii intermediare sau inferioare. Categoriile prevazute la alin. (2) lit. a)-e) cuprind, dupa caz, functiile exercitate la nivel comunitar sau international.
   (4) Membrii familiilor persoanelor care exercita functii publice importante sunt, in sensul prezentei legi:
   a) sotul/sotia;
   b) copiii si sotii/sotiile acestora;
   c) parintii.
   (5) Persoanele cunoscute public ca asociati apropiati ai persoanelor fizice care exercita functii publice importante sunt:
   a) orice persoana fizica ce se dovedeste a fi beneficiarul real al unei persoane juridice sau al unei entitati juridice impreuna cu oricare dintre persoanele prevazute la alin. (2) sau avand orice alta relatie privilegiata de afaceri cu o astfel de persoana;
   b) orice persoana fizica ce este singurul beneficiar real al unei persoane juridice sau al unei entitati juridice cunoscute ca fiind infiintata in beneficiul uneia dintre persoanele prevazute la alin. (2).
   (6) Fara a aduce atingere aplicarii, pe baza unei evaluari a riscului, a masurilor suplimentare de cunoastere a clientelei, dupa implinirea unui termen de un an de la data la care persoana a incetat sa mai ocupe o functie publica importanta in sensul alin. (2), institutiile si persoanele prevazute la art. 10 nu mai considera persoana respectiva ca fiind expusa politic.
   Art. 4. - (1) In sensul prezentei legi, prin beneficiar real se intelege orice persoana fizica ce detine sau controleaza in cele din urma clientul si/sau persoana fizica in numele ori in interesul caruia/careia se realizeaza, direct sau indirect, o tranzactie ori o operatiune.
   (2) Notiunea de "beneficiar real" va include cel putin:
   a) in cazul societatilor comerciale:
   1. persoana sau persoanele fizice care detin ori controleaza in cele din urma o persoana juridica prin detinerea, in mod direct sau indirect, a pachetului integral de actiuni ori a unui numar de actiuni sau de drepturi de vot suficient de mare pentru a-i asigura controlul, inclusiv actiuni la purtator, persoana juridica detinuta sau controlata nefiind o societate comerciala ale carei actiuni sunt tranzactionate pe o piata reglementata si care este supusa unor cerinte de publicitate in acord cu cele reglementate de legislatia comunitara ori cu standarde fixate la nivel international. Acest criteriu este considerat a fi indeplinit in cazul detinerii a cel putin 25% din actiuni plus o actiune;
   2. persoana sau persoanele fizice care exercita in alt mod controlul asupra organelor de administrare sau de conducere ale unei persoane juridice;
   b) in cazul persoanelor juridice, altele decat cele prevazute la lit. a), sau al altor entitati ori constructii juridice care administreaza si distribuie fonduri:
   1. persoana fizica care este beneficiara a cel putin 25% din bunurile unei persoane juridice sau ale unei entitati ori constructii juridice, in cazul in care viitorii beneficiari au fost deja identificati;
   2. grupul de persoane in al caror interes principal se constituie ori functioneaza o persoana juridica sau o entitate ori constructie juridica, in cazul in care persoanele fizice care beneficiaza de persoana juridica sau de entitatea juridica nu au fost inca identificate;
   3. persoana sau persoanele fizice care exercita controlul asupra a cel putin 25% din bunurile unei persoane juridice sau ale unei entitati ori constructii juridice.

   
CAPITOLUL II

  Proceduri de identificare a clientilor si de prelucrare a informatiilor referitoare la spalarea banilor

   Art. 5. - (1) De indata ce o persoana fizica, in cadrul activitatii desfasurate pentru o persoana juridica prevazuta la art. 10, sau una dintre persoanele fizice prevazute la art. 10 are suspiciuni ca o operatiune ce urmeaza sa fie efectuata are ca scop spalarea banilor sau finantarea actelor de terorism, informeaza persoana desemnata conform art. 20 alin. (1), care sesizeaza imediat Oficiul National de Prevenire si Combatere a Spalarii Banilor, denumit in continuare Oficiul. Persoana desemnata analizeaza informatiile primite si sesizeaza Oficiul cu privire la suspiciunile motivate rezonabil. Acesta confirma primirea sesizarii. Pentru persoanele fizice si juridice prevazute la art. 10 lit. k), sesizarea se transmite de catre persoana care are suspiciuni ca operatiunea ce urmeaza sa fie efectuata are ca scop spalarea banilor sau finantarea actelor de terorism.
   
Punere in aplicare prin Regulament Regulamentul din 04.06.2008 de aplicare a prevederilor Legii nr.... din 04/06/2008 :
Art. 17. - (1) Raportarile prevazute la art. 3 alin. (1) din Legea nr. 656/2002 se transmit Oficiului de indata, iar cele prevazute la art. 3 alin. (6) si (7) din Legea nr. 656/2002, in cel mult 10 zile lucratoare, in baza unei metodologii de lucru elaborate in acest sens de Oficiu.
(2) Oficiul stabileste printr-o metodologie de lucru interna un sistem de efectuare a analizelor financiare, care va fi adaptat periodic in functie de indicatorii de risc identificati.
   
Punere in aplicare prin Decizie 2742/2013 :
ANEXA Nr. 1A
Catre Oficiul National de Prevenire si Combatere a Spalarii Banilor
Str. Ion Florescu nr. 1, sectorul 3, Bucuresti, Romania
RAPORT DE TRANZACTII SUSPECTE
CAPITOLUL I Informatii generale despre raport si identificarea entitatii raportoare
I.0. Informatii generale:
Data intocmirii . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Numarul de inregistrare la emitent . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Tipul entitatii raportoare . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
I.A. Persoana juridica sau persoana fizica autorizata
Date de identificare:
Denumirea . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Forma juridica de organizare . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Numarul de inregistrare la registrul comertului
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Cod unic de inregistrare/Cod fiscal
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Sediul social:
Judetul . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Localitatea . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Strada . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Nr . . . . . . . . . . . . . Sectorul . . . . . . .
Subunitatea unde a avut loc tranzactia raportata:
Denumirea . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Judetul . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Localitatea . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
I.B. Persoana fizica
Date de identificare:
Numele . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Prenumele . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Tipul documentului de identitate . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Seria . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Nr. doc. . . . . . . . .
Emis la data de . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . de . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Cod numeric personal . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Domiciliul:
Tara . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Judetul . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Localitatea . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Strada . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Nr. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Sectorul . . . . . . . .
CAPITOLUL II Date de identificare ale clientului
II.A. Persoana juridica
Date de identificare:
Denumirea . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Forma juridica de organizare . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Numarul de inregistrare la registrul comertului
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Cod unic de inregistrare/Cod fiscal
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Locul inregistrarii - pentru persoane juridice straine:
Tara . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Localitatea . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Sediul social:
Judetul . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Localitatea . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Strada . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Nr . . . . . . . . . . . . . Sectorul . . . . . . .
Date de identificare ale reprezentantului legal:
Numele . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Prenumele . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Cod numeric personal . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
II.B. Persoana fizica
Date de identificare:
Numele . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Prenumele . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Tipul documentului de identitate . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Seria . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Nr. doc. . . . . . . . .
Emis la data de . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . de . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Cod numeric personal . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Domiciliul sau resedinta:
Tara . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Judetul . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Localitatea . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Strada . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Nr. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Sectorul . . . . . . . .
II.C. Informatii despre conturile si subconturile clientului
Tipul contului . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Nr. total conturi . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Detalii despre conturi si subconturi:
Conturi . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Subconturi . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
II.D. Informatii despre legaturile clientului cu alte persoane fizice sau juridice
Tipul legaturii . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Nr. total legaturi . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
II.D1. Detalii despre persoanele juridice aflate in legatura cu clientul:
Denumirea . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Forma juridica de organizare . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Cod unic de inregistrare/Cod fiscal . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
II.D2. Detalii despre persoanele fizice aflate in legatura cu clientul:
Numele . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Prenumele . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Cod numeric personal . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
II.E. Operatiuni semnificative efectuate in ultimele 12 luni
Tipul operatiunii . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Nr. de operatiuni . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Suma totala . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
II.F. Persoana care conduce tranzactia
Date de identificare:
Numele . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Prenumele . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Tipul documentului de identitate . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Seria . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Nr. doc. . . . . . . . .
Emis la data de . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . de . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Cod numeric personal . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Domiciliul sau resedinta:
Tara . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Judetul . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Localitatea . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Strada . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Nr. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Sectorul . . . . . . . .
CAPITOLUL III Date despre tranzactie si conturile implicate
III.A. Descrierea tranzactiei:
Data tranzactiei . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Suma tranzactionata . . . . . . . . . . . . Valuta . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Felul tranzactiei . . . . . . . . . . . . . . . . Stadiul tranzactiei . . . . . . . . . Modalitatea de plata . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Natura tranzactiei . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Obiectul tranzactiei . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Tipul contului . . . . . . Conturi utilizate . . . . . . . . . . . . . . . Subconturi . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
III.B. Date despre ordonatorul, intermediarul sau beneficiarul tranzactiei realizate cu persoana indicata la cap. II persoana juridica
Date de identificare:
Tip . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Denumirea . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Forma juridica de organizare . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Numarul de inregistrare la registrul comertului . . . . . . . . . . . . Cod unic de inregistrare/Cod fiscal . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Sediul:
Tara . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Judetul . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Localitatea . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Strada . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Nr. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Sectorul . . . . . . . .
III.C. Date despre ordonatorul, intermediarul sau beneficiarul tranzactiei realizate cu persoana indicata la cap. II persoana fizica
Date de identificare:
Numele . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Prenumele . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Tipul documentului de identitate . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Seria . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Nr. doc. . . . . . . . .
Emis la data de . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . de . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Cod numeric personal . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Domiciliul:
Tara . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Judetul . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Localitatea . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Strada . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Nr. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Sectorul . . . . . . . .
III.D. Descrierea elementelor neobisnuite/suspecte
Descrierea operatiunii . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Descrierea elementelor considerate suspecte . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
CAPITOLUL IV Documente anexate si semnatura
Se anexeaza in fotocopie urmatoarele documente: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Raportul contine . . . . . . . . . . . pagini - inclusiv anexele, . . . . . . . . . . . . . . dischete, . . . . . . . . . . . . CD-uri.
Numele si prenumele . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Semnatura . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Stampila . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Telefon/Fax . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
CONTINUTUL RAPORTULUI DE TRANZACTII SUSPECTE
I. ASPECTE INTRODUCTIVE
1. Completarea de catre entitatile raportoare a tuturor capitolelor, subcapitolelor, sectiunilor si rubricilor raportului este obligatorie, cu exceptia situatiilor expres prevazute in prezenta anexa.
2. Capitolul II. D este facultativ, dar, daca este prezent in raport, este obligatorie completarea tuturor rubricilor aferente. Cel putin una dintre sectiunile II. D1 sau II. D2 trebuie sa fie prezenta, cu toate rubricile completate.
3. Oficiul National de Prevenire si Combatere a Spalarii Banilor pune la dispozitia entitatilor raportoare, pe site-ul www.onpcsb.ro, urmatoarele nomenclatoare necesare completarii raportului de tranzactii suspecte:
a) Tari - nomenclatorul contine valorile admisibile pentru rubricile "Tara". Daca nu exista informatii despre tara de rezidenta/de inmatriculare a persoanei, in coloana "Tara" se completeaza, in mod conventional, valoarea 999;
b) Judete - nomenclatorul contine valorile admisibile pentru rubricile "Judet". Coloana "Judet" nu se completeaza daca valoarea aferenta coloanei "Tara" corespunzatoare este alta decat 642 - Romania si se completeaza cu valoarea conventionala 0 - in cazul in care valoarea aferenta coloanei "Tara" este 642 - Romania si valoarea aferenta coloanei "Localitatea" este 403 - Bucuresti. Daca nu exista informatii despre judetul de rezidenta al persoanei, in coloana "Judet" se completeaza, in mod conventional, valoarea 99;
c) Localitati - nomenclatorul contine valorile admisibile pentru rubricile "Localitatea". In acest nomenclator sunt cuprinse generic - ca denumire - toate localitatile din Romania, o singura data. In cazul in care aceeasi denumire corespunde in fapt mai multor localitati, identificarea se face dupa codul judetului completat in coloana "Judet" corespunzatoare. Coloana "Localitatea" nu se completeaza in cazul in care valoarea aferenta coloanei "Tara" este alta decat 642 - Romania. Daca entitatea raportoare nu are la dispozitie informatii privind localitatea de rezidenta - din Romania - a persoanei, in coloana "Localitatea" se completeaza, in mod conventional, valoarea 999999;
d) Forme_jur - nomenclatorul contine valorile admisibile pentru rubricile "Forma juridica de organizare";
e) Act_id - nomenclatorul contine valorile admisibile pentru rubricile "Tipul documentului de identitate";
f) Tip_cont - nomenclatorul contine valorile admisibile pentru rubricile "Tipul contului";
g) Tip_leg - nomenclatorul contine valorile admisibile pentru rubrica "Tipul legaturii";
h) Tip_oper - nomenclatorul contine valorile admisibile pentru rubrica "Scop operatiune". Daca nu exista informatii despre scopul operatiunii, in coloana "Scop operatiune" se completeaza, in mod conventional, valoarea 99999;
i) Valute - nomenclatorul contine valorile admisibile pentru rubrica "Cod valuta";
j) Mod_pl - nomenclatorul contine valorile admisibile pentru rubrica "Modalitatea de plata";
k) Nat_tranz - nomenclatorul contine valorile admisibile pentru rubrica "Natura tranzactiei";
l) Ob_tranz - nomenclatorul contine valorile admisibile pentru rubrica "Obiectul tranzactiei".
II. COMPLETAREA RAPORTULUI
Rubricile din raport trebuie sa fie completate dupa cum urmeaza:
CAPITOLUL I Informatii generale despre raport si identificarea entitatii raportoare
1. Subcapitolul I.0. "Informatii generale"
1.1. La rubrica "Data intocmirii" se completeaza data la care a fost facuta raportarea, in formatul ZZ/LL/AAAA, respectiv ziua, luna si anul.
1.2. La rubrica "Numarul de inregistrare la emitent" se completeaza un numar secvential, unic in cadrul unui an calendaristic pentru fiecare entitate raportoare.
1.3. Rubrica "Tipul entitatii raportoare" contine codul de identificare a tipului de entitate raportoare, in functie de categoriile mentionate la art. 10 din Legea nr. 656/2002 pentru prevenirea si sanctionarea spalarii banilor, precum si pentru instituirea unor masuri de prevenire si combatere a actelor de terorism, republicata.
In functie de statutul juridic al persoanei raportoare, se completeaza fie subcapitolul I.A, fie subcapitolul I.B.
2. Subcapitolul I.A. "Persoana juridica sau persoana fizica autorizata"
2.1. Sectiunea "Date de identificare"
2.1.1. Rubrica "Denumirea" trebuie sa contina denumirea completa a persoanei juridice sau a persoanei fizice autorizate care intocmeste raportul, asa cum este inscrisa pe documentul de inregistrare. Denumirea nu este urmata de abrevierea care indica forma juridica de organizare. Nu sunt admise prescurtari ale denumirii.
2.1.2. In rubrica "Forma juridica de organizare" se completeaza abrevierea formei juridice de organizare a entitatii raportoare, asa cum este mentionata in documentul de inregistrare, conform nomenclatorului aferent.
2.1.3. Rubrica "Numarul de inregistrare la registrul comertului" se completeaza cu numarul de inregistrare al persoanei juridice sau al persoanei fizice autorizate, asa cum este inscris pe certificatul de inmatriculare. Numarul de inmatriculare contine litera "J", urmata de codul judetului, de numarul propriu-zis si de anul infiintarii.
2.1.4. La rubrica "Cod unic de inregistrare/Cod fiscal" se completeaza codul unic de inregistrare/codul fiscal al persoanei juridice sau al persoanei fizice autorizate raportoare, asa cum este inscris in certificatul de inregistrare.
2.2. Sectiunea "Sediul social"
2.2.1. Rubrica "Judetul" contine denumirea judetului unde se afla sediul entitatii raportoare, conform nomenclatorului aferent.
2.2.2. Rubrica "Localitatea" contine denumirea orasului sau a localitatii in care se afla sediul entitatii raportoare, conform nomenclatorului aferent.
2.2.3. Rubricile "Strada", "Nr.", "Sectorul" contin denumirea strazii, numarul si sectorul corespunzatoare sediului entitatii raportoare. Sectorul se completeaza numai in cazul in care sediul entitatii raportoare este situat in Bucuresti.
2.3. Sectiunea "Subunitatea unde a avut loc tranzactia raportata" se completeaza numai de catre persoanele juridice raportoare, atunci cand este cazul
2.3.1. Rubrica "Denumire" contine denumirea subunitatii - sucursala, agentie, punct de lucru etc. - unde a avut loc tranzactia raportata.
2.3.2. Rubrica "Judetul" contine denumirea judetului unde este situata aceasta subunitate, conform nomenclatorului aferent.
2.3.3. Rubrica "Localitatea" contine denumirea localitatii unde este situata aceasta subunitate, conform nomenclatorului aferent.
3. Subcapitolul I.B. "Persoana fizica"
3.1. Sectiunea "Date de identificare"
3.1.1. La rubrica "Numele" se completeaza numele de familie al persoanei fizice raportoare, asa cum este inscris in documentul de identitate.
3.1.2. Rubrica "Prenumele" contine prenumele intreg al persoanei fizice raportoare, asa cum este inscris in documentul de identitate.
3.1.3. Rubrica "Tipul documentului de identitate" este completata cu tipul actului de identitate, conform nomenclatorului aferent.
3.1.4. In rubrica "Seria" se completeaza seria actului de identitate al persoanei fizice raportoare.
3.1.5. Rubrica "Nr. doc." contine numarul actului de identitate al persoanei fizice raportoare.
3.1.6. Rubrica "Emis la data de" contine data la care a fost eliberat documentul de identitate, in formatul ZZ/LL/AAAA, respectiv ziua, luna si anul.
3.1.7. La rubrica "de" se completeaza denumirea autoritatii care a eliberat documentul de identitate.
3.1.8. Rubrica "Cod numeric personal" contine codul numeric personal al persoanei fizice raportoare, asa cum este inscris pe documentul de identitate.
3.2. Sectiunea "Domiciliul"
3.2.1. Rubrica "Tara" contine numele tarii de rezidenta a persoanei fizice, conform nomenclatorului aferent.
3.2.2. Rubrica "Judetul" contine denumirea judetului unde se afla domiciliul persoanei fizice raportoare, conform nomenclatorului aferent.
3.2.3. Rubrica "Localitatea" contine denumirea orasului sau a localitatii in care se afla domiciliul persoanei fizice raportoare, conform nomenclatorului aferent.
3.2.4. Rubricile "Strada", "Nr.", "Sectorul" contin denumirea strazii, numarul si sectorul corespunzatoare domiciliului persoanei fizice raportoare. Sectorul se completeaza numai in cazul in care domiciliul persoanei fizice este situat in Bucuresti.
CAPITOLUL II Date de identificare ale clientului
In functie de statutul juridic al clientului, se completeaza fie subcapitolul II. A, fie subcapitolul II. B.
1. Subcapitolul II. A. "Persoana juridica"
1.1. Sectiunea "Date de identificare"
1.1.1. Rubrica "Denumirea" cuprinde denumirea completa a persoanei juridice, asa cum este inscrisa in actul de inregistrare. Denumirea nu este urmata de abrevieri care indica forma juridica de organizare, cum sunt S.A., S.R.L. etc. Nu sunt admise prescurtari ale denumirii persoanei juridice.
1.1.2. La rubrica "Forma juridica de organizare" se completeaza abrevierea formei de organizare a persoanei juridice, asa cum este inscrisa pe certificatul de inmatriculare, conform nomenclatorului aferent.
1.1.3. Rubrica "Numarul de inregistrare la registrul comertului" contine numarul de inregistrare al persoanei juridice, asa cum este inscris pe certificatul de inmatriculare. Numarul de inmatriculare contine litera "J", urmata de codul judetului, de numarul propriu-zis si de anul infiintarii.
1.1.4. La rubrica "Cod unic de inregistrare/Cod fiscal" se completeaza codul unic de inregistrare/codul fiscal al persoanei juridice, asa cum este inscris in certificatul de inregistrare.
1.2. Sectiunea "Locul inregistrarii - pentru persoane juridice straine"
Informatiile din aceasta sectiune se completeaza numai pentru persoane juridice straine.
1.2.1. Rubrica "Tara" contine numele tarii in care a fost inregistrata persoana juridica straina, conform nomenclatorului aferent.
1.2.2. Rubrica "Localitatea" contine denumirea orasului sau a localitatii unde a fost inregistrata persoana juridica straina.
1.3. Sectiunea "Sediul social"
1.3.1. Rubrica "Tara" contine numele tarii de rezidenta a persoanei juridice, conform nomenclatorului aferent.
1.3.2. Rubrica "Judetul" contine denumirea judetului unde se afla sediul persoanei juridice, conform nomenclatorului aferent.
1.3.3. Rubrica "Localitatea" contine denumirea orasului sau a localitatii in care se afla sediul persoanei juridice, conform nomenclatorului aferent.
1.3.4. Rubricile "Strada", "Nr.", "Sectorul" contin denumirea strazii, numarul si sectorul corespunzatoare sediului persoanei juridice. Sectorul se completeaza numai in cazul in care sediul este situat in Bucuresti.
1.4. Sectiunea "Date de identificare ale reprezentantului legal"
1.4.1. Rubrica "Numele" contine numele de familie al reprezentantului legal al persoanei juridice, asa cum este inscris in documentul de identitate.
1.4.2. Rubrica "Prenumele" contine prenumele complet al reprezentantului legal al persoanei juridice, asa cum este inscris in documentul de identitate.
1.4.3. Rubrica "Cod numeric personal" contine codul numeric personal al reprezentantului legal al persoanei juridice, asa cum este inscris in documentul de identitate.
2. Subcapitolul II. B. "Persoana fizica"
2.1. Sectiunea "Date de identificare"
2.1.1. Rubrica "Numele" se completeaza cu numele de familie al persoanei fizice, asa cum este inscris in documentul de identitate.
2.1.2. Rubrica "Prenumele" contine prenumele complet al persoanei fizice, asa cum este inscris in actul de identitate.
2.1.3. La rubrica "Data nasterii" se completeaza data nasterii persoanei fizice, in formatul ZZ/LL/AAAA, respectiv ziua, luna si anul.
2.1.4. Rubrica "Locul nasterii" contine numele tarii nasterii persoanei fizice straine. Pentru persoane fizice romane, in aceasta rubrica se completeaza localitatea nasterii.
2.1.5. Rubrica "Cetatenia" se completeaza cu cetatenia persoanei fizice.
2.1.6. La rubrica "Rezident/Nerezident" se completeaza valoarea R pentru persoane fizice rezidente in Romania, respectiv valoarea N pentru persoane fizice nerezidente.
2.1.7. Rubrica "Tipul documentului de identitate" se completeaza cu tipul actului de identitate al persoanei fizice, conform nomenclatorului aferent.
2.1.8. La rubrica "Seria" se completeaza seria actului de identitate al persoanei fizice.
2.1.9. Rubrica "Nr. doc." contine numarul actului de identitate al persoanei fizice.
2.1.10. Rubrica "Emis la data de" contine data la care a fost eliberat documentul de identitate, in formatul ZZ/LL/AAAA, respectiv ziua, luna si anul.
2.1.11. La rubrica "de" se completeaza numele autoritatii care a eliberat documentul de identitate.
2.1.12. Rubrica "Cod numeric personal" contine codul numeric personal al persoanei fizice, asa cum este inscris pe actul de identitate.
2.2. Sectiunea "Domiciliul sau resedinta"
2.2.1. Rubrica "Tara" contine numele tarii de resedinta a persoanei fizice, conform nomenclatorului aferent.
2.2.2. Rubrica "Judetul" contine denumirea judetului unde se afla domiciliul persoanei fizice, conform nomenclatorului aferent.
2.2.3. Rubrica "Localitatea" contine denumirea orasului sau a localitatii in care se afla domiciliul persoanei fizice, conform nomenclatorului aferent.
2.2.4. Rubricile "Strada", "Nr.", "Sectorul" contin denumirea strazii, numarul si sectorul corespunzatoare domiciliului persoanei fizice. Rubrica "Sectorul" se completeaza numai in cazul in care domiciliul persoanei fizice este situat in Bucuresti.
3. Subcapitolul II.C. "Informatii despre conturile si subconturile clientului"
Rubricile din acest subcapitol se completeaza numai de catre entitatile la care clientul are deschis cel putin un cont: institutiile de credit, sucursalele institutiilor de credit straine si alte institutii similare.
3.1. Rubrica "Tipul contului" contine codul de identificare al tipului de cont pe care il detine persoana fizica sau juridica la entitatea raportoare respectiva, conform nomenclatorului aferent.
3.2. La rubrica "Nr. total conturi" se completeaza numarul total de conturi corespunzator tipului de cont inscris in rubrica anterioara.
3.3. Sectiunea "Detalii despre conturi si subconturi".
In rubricile "Conturi" si "subconturi" se completeaza conturile si subconturile deschise de persoana fizica sau juridica la toate subunitatile entitatii raportoare respective.
Pentru fiecare tip de cont este posibila completarea unuia sau mai multor conturi si a subconturilor acestora.
4. Subcapitolul II. D. "Informatii despre legaturile clientului cu alte persoane fizice sau juridice"
4.1. Rubrica "Tipul legaturii" contine codul de identificare al legaturii dintre client si alte persoane cum ar fi: garanti, delegati, alte persoane imputernicite pe conturi etc., conform nomenclatorului aferent.
4.2. Rubrica "Nr. total legaturi" contine numarul total de legaturi, corespunzator tipului de legatura precizat in rubrica anterioara.
4.3. "Sectiunea II. D1. Detalii despre persoanele juridice aflate in legatura cu clientul"
4.3.1. Rubrica "Denumirea" contine denumirea completa a persoanei juridice aflate in legatura cu clientul, cum ar fi garanti, delegati etc. Denumirea nu este urmata de abrevieri care indica forma juridica de organizare, de exemplu: S.A., S.R.L. etc. Nu sunt admise prescurtari ale denumirii persoanei juridice.
4.3.2. Rubrica "Forma juridica de organizare" contine abrevierea formei de organizare a persoanei juridice aflate in legatura cu clientul, asa cum este inscrisa in certificatul de inmatriculare, conform nomenclatorului aferent.
4.3.3. Rubrica "Cod unic de inregistrare/Cod fiscal" contine codul unic de inregistrare/codul fiscal al persoanei juridice aflate in legatura cu clientul, asa cum este inscris in certificatul de inregistrare.
4.4. Sectiunea II. D2. "Detalii despre persoanele fizice aflate in legatura cu clientul"
4.4.1. Rubrica "Numele" contine numele de familie al persoanei fizice aflate in legatura cu clientul, cum ar fi garanti, delegati, alte persoane imputernicite pe conturi etc., asa cum este inscris in documentul de identitate.
4.4.2. Rubrica "Prenumele" contine prenumele complet al persoanei fizice aflate in legatura cu clientul, asa cum este inscris in documentul de identitate.
4.4.3. Rubrica "Cod numeric personal" contine codul numeric personal al persoanei fizice aflate in legatura cu clientul, asa cum este inscris in actul de identitate.
5. Subcapitolul II. E. "Operatiuni semnificative efectuate in ultimele 12 luni"
Acest subcapitol contine informatii despre operatiunile curente, nu neaparat suspecte, efectuate in ultimele 12 luni in conturile clientului. Aceste informatii se cumuleaza pe tip de operatiune, pentru fiecare tip de operatiune precizandu-se doar suma totala.
5.1. Rubrica "Tipul operatiunii" contine codul de identificare al operatiunii, conform nomenclatorului aferent.
5.2. Rubrica "Nr. operatiuni" contine numarul de tranzactii efectuate in ultimele 12 luni.
5.3. Rubrica "Suma totala" contine echivalentul sumei totale tranzactionate, exprimat in mii lei.
6. Subcapitolul II. F. "Persoana care conduce tranzactia"
6.1. Sectiunea "Date de identificare"
6.1.1. Rubrica "Numele" contine numele de familie al persoanei care conduce tranzactia in numele clientului, asa cum este inscris acesta in actul de identitate.
6.1.2. Rubrica "Prenumele" contine prenumele complet al persoanei care conduce tranzactia, asa cum este inscris in actul de identitate.
6.1.3. Rubrica "Nr. actului de imputernicire" este completata cu numarul si data inregistrarii actului care autorizeaza persoana respectiva sa conduca tranzactia in numele clientului.
6.1.4. Rubrica "Tipul documentului de identitate" este completata cu tipul actului de identitate al persoanei imputernicite, conform nomenclatorului aferent.
6.1.5. La rubrica "Seria" se completeaza seria actului de identitate al persoanei imputernicite.
6.1.6. Rubrica "Nr. doc. " contine numarul actului de identitate al persoanei imputernicite.
6.1.7. Rubrica "Emis la data de" contine data la care a fost eliberat documentul de identitate, in formatul ZZ/LL/AAAA, respectiv ziua, luna si anul.
6.1.8. La rubrica "de" se completeaza numele autoritatii care a eliberat documentul de identitate.
6.1.9. Rubrica "Cod numeric personal" contine codul numeric personal al persoanei imputernicite, asa cum este inscris pe actul de identitate.
6.2. Sectiunea "Domiciliul sau resedinta"
6.2.1. Rubrica "Tara" contine numele tarii de resedinta a persoanei imputernicite, conform nomenclatorului aferent.
6.2.2. Rubrica "Judetul" contine denumirea judetului unde se afla domiciliul persoanei imputernicite, conform nomenclatorului aferent.
6.2.3. Rubrica "Localitatea" contine denumirea orasului sau a localitatii in care se afla domiciliul persoanei imputernicite, conform nomenclatorului aferent.
6.2.4. Rubricile "Strada", "Nr.", "Sectorul" contin denumirea strazii, numarul si sectorul corespunzatoare domiciliului persoanei imputernicite. Rubrica "Sectorul" se completeaza numai in cazul in care domiciliul persoanei imputernicite este situat in Bucuresti.
CAPITOLUL III Date despre tranzactie si conturile implicate
1. Subcapitolul III. A "Descrierea tranzactiei"
1.1. La rubrica "Data tranzactiei" se completeaza data in care a avut loc tranzactia considerata suspecta, in formatul ZZ/LL/AAAA, respectiv ziua, luna si anul.
1.2. Rubrica "Suma tranzactionata" se completeaza cu suma tranzactionata, precizata cu doua cifre zecimale.
1.3. Rubrica "Valuta" se completeaza cu codul de identificare al valutei, conform nomenclatorului aferent.
1.4. In rubrica "Felul tranzactiei" se completeaza una dintre cele doua valori posibile: D pentru debit sau C pentru credit.
1.5. La rubrica "Stadiul tranzactiei" se completeaza una dintre urmatoarele valori posibile: E pentru tranzactii efectuate, S pentru tranzactii neefectuate la momentul intocmirii raportului de tranzactii suspecte pentru care se solicita suspendarea operatiunii si N pentru tranzactii neefectuate fara solicitarea suspendarii.
1.6. Rubrica "Modalitatea de plata" se completeaza cu codul de identificare al modalitatii de plata, conform nomenclatorului aferent.
1.7. Rubrica "Natura tranzactiei" se completeaza cu codul de identificare al naturii tranzactiei suspecte, conform nomenclatorului aferent.
1.8. Rubrica "Obiectul tranzactiei" se completeaza cu codul de identificare al obiectului tranzactiei suspecte, conform nomenclatorului aferent.
1.9. La rubrica "Tipul contului" se completeaza codul de identificare al tipului de cont prin care s-a desfasurat tranzactia suspecta, conform nomenclatorului aferent.
1.10. Rubricile "Conturi utilizate" si "Subconturi" contin numarul contului, respectiv al subcontului prin care s-a derulat tranzactia suspecta.
2. Subcapitolul III. B "Date despre ordonatorul, intermediarul sau beneficiarul tranzactiei realizate cu persoana indicata la cap. II - persoana juridica"
2.1. Sectiunea "Date de identificare"
2.1.1. Rubrica "Tip" se va completa cu una dintre valorile "ordonator", "intermediar" sau "beneficiar", in functie de calitatea pe care acesta o are in raport cu clientul.
2.1.2. Rubrica "Denumirea" se completeaza cu denumirea completa a persoanei juridice, ordonator, intermediar sau beneficiar al tranzactiei suspecte, asa cum este inscris in actul de inregistrare. Denumirea este urmata de abrevieri care indica forma juridica de organizare, de exemplu: S.A., S.R.L. etc. Nu sunt admise prescurtari ale denumirii persoanei juridice.
2.1.3. La rubrica "Forma juridica de organizare" se completeaza abrevierea formei de organizare a persoanei juridice, asa cum este inscrisa pe certificatul de inmatriculare, conform nomenclatorului aferent.
2.1.4. Rubrica "Numarul de inregistrare la registrul comertului" contine numarul de inregistrare al persoanei juridice, asa cum este inscris pe certificatul de inmatriculare. Numarul de inmatriculare contine litera "J", urmata de codul judetului, de numarul propriu-zis si de anul infiintarii.
2.1.5. La rubrica "Cod unic de inregistrare/Cod fiscal" se completeaza codul unic de inregistrare/codul fiscal al persoanei juridice, asa cum este inscris in certificatul de inregistrare.
2.2. Sectiunea "Sediul"
2.2.1. Rubrica "Tara" contine numele tarii de resedinta a persoanei imputernicite, conform nomenclatorului aferent.
2.2.2. Rubrica "Judetul" contine denumirea judetului unde se afla sediul persoanei juridice, conform nomenclatorului aferent.
2.2.3. Rubrica "Localitatea" contine denumirea orasului sau a localitatii in care se afla sediul persoanei juridice, conform nomenclatorului aferent.
2.2.4. Rubricile "Strada", "Nr.", "Sectorul" contin denumirea strazii, numarul si sectorul corespunzatoare sediului persoanei juridice. Rubrica "Sectorul" este completata numai in cazul in care sediul este situat in Bucuresti.
3. Subcapitolul III. C "Date despre ordonatorul, intermediarul sau beneficiarul tranzactiei realizate cu persoana indicata la cap. II - persoana fizica"
3.1. Sectiunea "Date de identificare"
3.1.1. Rubrica "Numele" se completeaza cu numele de familie al persoanei fizice ordonator, intermediar sau beneficiar al tranzactiei realizate cu subiectul raportului de tranzactii suspecte, asa cum este inscris acesta in actul de identitate.
3.1.2. Rubrica "Prenumele" contine prenumele complet al persoanei fizice mentionate, asa cum este inscris acesta in actul de identitate.
3.1.3. Rubrica "tipul documentului de identitate" se completeaza cu tipul actului de identitate al persoanei fizice, conform nomenclatorului aferent.
3.1.4. La rubrica "Seria" se completeaza seria actului de identitate al persoanei fizice.
3.1.5. Rubrica "Nr. doc." contine numarul actului de identitate al persoanei fizice.
3.1.6. Rubrica "Emis la data de" contine data la care a fost eliberat documentul de identitate, in formatul ZZ/LL/AAAA, respectiv ziua, luna si anul.
3.1.7. La rubrica "de" se completeaza denumirea autoritatii care a eliberat documentul de identitate.
3.1.8. Rubrica "Cod numeric personal" contine codul numeric personal al persoanei fizice, asa cum este inscris pe actul de identitate.
3.2. Sectiunea "Domiciliul"
3.2.1. Rubrica "Tara" contine numele tarii de resedinta a persoanei fizice, conform nomenclatorului aferent.
3.2.2. Rubrica "Judetul" contine denumirea judetului unde se afla domiciliul persoanei fizice, conform nomenclatorului aferent.
3.2.3. Rubrica "Localitatea" contine denumirea orasului sau a localitatii in care se afla domiciliul persoanei fizice, conform nomenclatorului aferent.
3.2.4. Rubricile "Strada", "Nr.", "Sectorul" contin denumirea strazii, numarul si sectorul corespunzatoare domiciliului persoanei fizice. Rubrica "Sectorul" se completeaza numai in cazul in care domiciliul persoanei fizice este situat in Bucuresti.
4. Subcapitolul III. D "Descrierea elementelor neobisnuite/suspecte"
4.1. Rubrica "Descrierea operatiunii" contine o descriere detaliata a tranzactiei.
In plus fata de aceasta, trebuie specificat in mod obligatoriu daca vreuna dintre persoanele cuprinse in raport se incadreaza in categoria "persoana expusa politic", cu precizarea categoriei conform art. 3 din Legea nr. 656/2002, republicata, precum si a datelor si informatiilor care au condus la incadrarea persoanei in respectiva categorie.
De asemenea, in cazul in care entitatea raportoare are informatii ca persoana indicata la subcapitolul III. B sau III. C nu este "beneficiarul real" al tranzactiei - in sensul art. 4 din Legea nr. 656/2002, republicata, in aceasta rubrica se completeaza atat datele si informatiile despre beneficiarul real al tranzactiei, cat si cele care au condus la incadrarea persoanei in aceasta categorie.
4.2 Rubrica "Descrierea elementelor considerate suspecte" contine o descriere detaliata a motivelor de suspiciune in ceea ce priveste tranzactia.
CAPITOLUL IV Documente anexate si semnatura
1. Raportul de tranzactii suspecte va fi insotit de cel putin urmatoarele documente in fotocopie:
a) documente de identitate pentru persoanele care au calitatea de titulari de cont sau calitatea de imputerniciti pe conturile persoanelor juridice;
b) certificatul de inmatriculare pentru persoane juridice;
c) fisa client;
d) contract deschidere cont;
e) fisa specimenelor de semnaturi autorizate;
f) declaratie privind sursa fondurilor;
g) declaratie privind beneficiarul real al sumelor depuse/rulate in cont;
h) documente justificative ale tranzactiei/tranzactiilor raportate ca fiind suspecte, cum ar fi contracte de cesiune, contracte de imprumut, contract de consultanta, borderouri achizitie de la persoane fizice, facturi pro forma etc.
2. De asemenea, raportul de tranzactii suspecte este insotit de rulajele pe ultimele 12 luni ale tuturor conturilor deschise de/in numele clientului la toate subunitatile entitatii raportoare, transmise intr-un format electronic prelucrabil - format XLS.
3. In mod obligatoriu se anexeaza fiecarui raport rulajele pe ultimele 12 luni ale tuturor conturilor persoanelor mentionate in Raportul de tranzactii suspecte - client, ordonator, beneficiar, intermediar, imputernicit, reprezentantul legal, persoane de legatura - deschise de/in numele acestora la toate subunitatile entitatii raportoare. Rulajele conturilor se transmit intr-un format electronic prelucrabil - format XLS, conform modelului prevazut in anexa nr. 1B la decizie. Prezentarea rulajelor conturilor in acest format inlocuieste furnizarea acestora in format letric.
4. Entitatea raportoare poate anexa raportului orice alte documente suplimentare, considerate relevante de catre aceasta in raport cu elementele specifice ale tranzactiei raportate.
ANEXA Nr. 1B
Fisierul cu rulajele conturilor transmis in format XLS
- model -
Banca . . . . . . . . . . . . . . . ., Sucursala :. . . . . . . . . . . . . .
Titular cont: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Nr. cont: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
perioada . . . . . . . . . . . . . . . . . . (pentru care se transmit informatiile)
Sold initial: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Sold final: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Data operatiunii Suma D/C Nume ordonator/ beneficiar Banca ordonator/ beneficiar Cont ordonator/ beneficiar Tip operatiune - de completat conform nomenclatorului anexat Detalii/explicatii operatiuni
Campul "tip operatiune" se va completa conform nomenclatorului urmator:
Numerar depuneri sau retrageri in/din contul clientului efectuate in numerar
Transferuri in valuta transferuri transfrontaliere, precum si operatiuni de plati si incasari efectuate pe teritoriul Romaniei, in valuta
Transferuri in lei operatiuni de transfer de sume in/din conturi, ale clientilor (rezidenti si nerezidenti), efectuate in lei, in relatie cu alte conturi decat cele personale
Transfer personal operatiuni de transfer de sume numai intre conturi ale clientului deschise in cadrul aceleiasi banci
Depozit operatiunile de constituire si lichidare produse de economisire fara comisioane si taxe bancare
Creditare operatiunile de acordare/rambursare credite fara comisioane si taxe bancare
Schimburi valutare operatiunile de schimb valutar efectuate la casa de schimb valutar
Taxe, comisioane, speze, dobanzi taxe, comisioane, speze, dobanzi percepute de banca pentru serviciile prestate
Card operatiuni efectuate prin intermediul contului de card
Alte operatiuni alte operatiuni care nu se regasesc in categoriile anterioare
   (2) Banca Nationala a Romaniei, Comisia Nationala a Valorilor Mobiliare, Comisia de Supraveghere a Asigurarilor sau Comisia de Supraveghere a Sistemului de Pensii Private va informa de indata Oficiul cu privire la autorizarea ori refuzul autorizarii operatiunilor prevazute la art. 28 din Legea nr. 535/2004, comunicand si motivul pentru care s-a dispus solutia respectiva.
   (3) Daca Oficiul considera necesar, poate dispune, motivat, suspendarea efectuarii operatiunii pe o perioada de 48 de ore. In cazul in care cele 48 de ore se implinesc intr-o zi nelucratoare, termenul se proroga pana la prima zi lucratoare. Suma pentru care s-a dispus suspendarea operatiunii ramane blocata in contul titularului pana la expirarea perioadei pentru care s-a dispus suspendarea sau, dupa caz, pana la dispunerea altei masuri de catre Parchetul de pe langa Inalta Curte de Casatie si Justitie, in conditiile legii.
   (4) Daca Oficiul considera ca perioada prevazuta de alin. (3) nu este suficienta, poate solicita, motivat, inainte de expirarea acestui termen, Parchetului de pe langa Inalta Curte de Casatie si Justitie prelungirea suspendarii efectuarii operatiunii cu cel mult 72 de ore. In cazul in care cele 72 de ore se implinesc intr-o zi nelucratoare, termenul se proroga pana la prima zi lucratoare. Parchetul de pe langa Inalta Curte de Casatie si Justitie poate autoriza o singura data prelungirea solicitata sau, dupa caz, poate dispune incetarea suspendarii operatiunii. Decizia Parchetului de pe langa Inalta Curte de Casatie si Justitie se comunica de indata Oficiului.
   (5) Oficiul trebuie sa comunice persoanelor prevazute la art. 10, in termen de 24 de ore, decizia de suspendare a efectuarii operatiunii ori, dupa caz, masura prelungirii acesteia, dispusa de Parchetul de pe langa Inalta Curte de Casatie si Justitie.
   (6) Daca Oficiul nu a facut comunicarea in termenul prevazut la alin. (5), persoanele la care se refera art. 10 vor putea efectua operatiunea.
   (7) Persoanele prevazute la art. 10 ori persoanele desemnate potrivit dispozitiilor art. 20 alin. (1) vor raporta Oficiului, in cel mult 10 zile lucratoare, efectuarea operatiunilor cu sume in numerar, in lei sau in valuta, a caror limita minima reprezinta echivalentul in lei a 15.000 euro, indiferent daca tranzactia se realizeaza prin una sau mai multe operatiuni ce par a avea o legatura intre ele.
   
Punere in aplicare prin Regulament Regulamentul din 04.06.2008 de aplicare a prevederilor Legii nr.... din 04/06/2008 :
Art. 17. - (1) Raportarile prevazute la art. 3 alin. (1) din Legea nr. 656/2002 se transmit Oficiului de indata, iar cele prevazute la art. 3 alin. (6) si (7) din Legea nr. 656/2002, in cel mult 10 zile lucratoare, in baza unei metodologii de lucru elaborate in acest sens de Oficiu.
(2) Oficiul stabileste printr-o metodologie de lucru interna un sistem de efectuare a analizelor financiare, care va fi adaptat periodic in functie de indicatorii de risc identificati.
   
Punere in aplicare prin Decizie 2742/2013 :
ANEXA Nr. 2A
Catre Oficiul National de Prevenire si Combatere a Spalarii Banilor
Str. Ion Florescu nr. 1, sectorul 3, Bucuresti, Romania
Informatii despre entitatea raportoare:
Tip:
Denumire:
Cod unic de inregistrare/cod fiscal:
Numar de inmatriculare la registrul comertului:
Adresa si nr. telefon/fax:
Nr. inregistrare la emitent:
Data raportarii:
RAPORT DE TRANZACTII CU NUMERAR
Nr. crt. Subunitatea Tip client Informatii despre clientul entitatii raportoare
P E P Nume/ Denumire Prenume Adresa/Sediul Act identitate/Nr. inmatriculare Cod numeric personal/ Cod unic de inregistrare Data si locul nasterii/inmatricularii
Tara Judet Localitate Strada Nr. Sector Data Tara Localitate
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
Informatii despre persoana care efectueaza operatiunea Contul in care se desfasoara operatiunea Data operatiunii Fel operatiune
P E P Nume Prenume Adresa Act de identitate Cod numeric personal
Tara Judet Localitate Strada Nr. Sector
17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30
Scop operatiune Cod valuta Suma tranzactionata Echivalent euro Observatii
31 32 33 34 35
CONTINUTUL RAPORTULUI DE TRANZACTII CU NUMERAR
I. ASPECTE INTRODUCTIVE
1. Raportul de tranzactii cu numerar contine, conform reglementarilor legale in vigoare - art. 5 alin. (7) si art. 2 lit. i) din Legea nr. 656/2002 pentru prevenirea si sanctionarea spalarii banilor, precum si pentru instituirea unor masuri de prevenire si combatere a actelor de terorism, republicata - date privind tranzactiile cu numerar, in lei sau in valuta, a caror limita minima reprezinta echivalentul in lei a 15.000 euro, indiferent daca tranzactia se realizeaza prin una ori mai multe operatiuni ce par a avea o legatura intre ele.
2. Rubrica "Tip" din antetul raportului contine tipul entitatii raportoare, asa cum este prevazut la art. 10 din Legea nr. 656/2002, republicata. Aceasta rubrica se completeaza numai in primul raport de tranzactii cu numerar depus la Oficiul National de Prevenire si Combatere a Spalarii Banilor.
3. Completarea cu date a rubricilor din antetul raportului, precum si a coloanelor 1 la 34 din prezentul raport este obligatorie. Face exceptie de la aceasta cazul in care clientul persoana fizica efectueaza tranzactia in nume propriu, caz in care coloanele 17 la 27 nu se completeaza. In cazul in care clientul este persoana juridica, este obligatorie completarea coloanelor 17 la 27. De asemenea, se admit exceptiile mentionate la pct. 4, pentru rubricile referitoare la adresa/sediu, precum si exceptiile expres mentionate la pct. II din prezenta anexa pentru coloanele 3, 5, 17, 19.
4. Oficiul National de Prevenire si Combatere a Spalarii Banilor pune la dispozitia entitatilor raportoare, pe site-ul www.onpcsb.ro, urmatoarele nomenclatoare necesare completarii raportului de tranzactii cu numerar:
a) Tari - nomenclatorul contine valorile admisibile pentru rubricile "Tara": coloanele 6, 15 si 20. Daca nu exista informatii despre tara de rezidenta/de inmatriculare a persoanei, in coloana "Tara" se completeaza, in mod conventional, valoarea 999;
b) Judete - nomenclatorul contine valorile admisibile pentru rubricile "Judet": coloanele 7 si 21. Coloana "Judet" nu se completeaza daca valoarea aferenta coloanei "Tara" corespunzatoare este alta decat 642 - Romania si se completeaza cu valoarea conventionala 0 - in cazul in care sunt indeplinite simultan urmatoarele conditii: valoarea aferenta coloanei "Tara" este 642: Romania si valoarea aferenta coloanei "Localitatea" este 403: Bucuresti. Daca nu exista informatii despre judetul de rezidenta al persoanei, in coloana "Judet" se completeaza, in mod conventional, valoarea 99;
c) Localitati - nomenclatorul contine valorile admisibile pentru rubricile "Localitatea": coloanele 8, 16 si 22. In acest nomenclator sunt cuprinse generic - ca denumire - toate localitatile din Romania, o singura data. In cazul in care aceeasi denumire corespunde in fapt mai multor localitati, identificarea se face dupa codul judetului completat in coloana "Judet" corespunzatoare. Coloana "Localitatea" nu se completeaza in cazul in care valoarea aferenta coloanei "Tara" este alta decat 642 - Romania. Daca entitatea raportoare nu are la dispozitie informatii privind localitatea de rezidenta din Romania a persoanei, in coloana "Localitatea" se completeaza, in mod conventional, valoarea 999999;
d) Tip_oper - nomenclatorul contine valorile admisibile pentru rubrica "Scop operatiune": coloana 31. Daca nu exista informatii despre scopul operatiunii, in coloana "Scop operatiune" se completeaza, in mod conventional, valoarea 99999;
e) Valute - nomenclatorul contine valorile admisibile pentru rubrica "Cod valuta": coloana 32.
5. Pentru persoanele straine rezidente in Romania, in rubricile de tip Adresa/Sediul: coloanele 6 la 11, respectiv 20 la 25 se completeaza cu prioritate adresa/sediul din Romania. Daca aceste informatii nu sunt disponibile, subcapitolele mentionate contin adresa/sediul din strainatate al persoanei respective.
6. Operatiunile de schimb valutar sunt incluse in raport o singura data, si anume:
a) in coloana 30 "Fel operatiune" - se completeaza valoarea D;
b) in coloana 32 - "Cod valuta" - se completeaza codul valutei depuse de client in vederea efectuarii schimbului;
c) in coloana 33 - "Suma tranzactionata" - se completeaza suma de bani depusa de client in vederea efectuarii schimbului;
d) in coloana 34 - "Echivalent euro" - se completeaza echivalentul in euro, calculat la cursul Bancii Nationale a Romaniei, al sumei de bani depuse de client in vederea efectuarii schimbului;
e) in coloana 35 - "Observatii" - se completeaza suma primita de client in urma schimbului valutar, urmata de codul valutei corespunzatoare;
f) Coloanele 1 la 30 si 31 se completeaza conform precizarilor din prezenta anexa.
7. In cazul operatiunilor de vanzare-cumparare cu numerar a unui bun detinut in comun de mai multe persoane - locuinte, terenuri etc., in raport se completeaza, pentru fiecare persoana implicata in tranzactie, coloanele 1 la 32 conform precizarilor din prezenta anexa. Completarea celorlalte coloane se face dupa cum urmeaza:
a) in coloana 33 - "Suma tranzactionata" - se completeaza, pentru fiecare persoana, suma totala aferenta tranzactiei;
b) in coloana 34 - "Echivalent euro" - se completeaza, in mod conventional, valoarea obtinuta prin impartirea echivalentului in euro, calculat la cursul Bancii Nationale a Romaniei, al sumei tranzactionate - coloana 33 - la numarul de persoane implicate de fiecare parte a tranzactiei. Daca rezultatul impartirii este un numar zecimal, acesta se rotunjeste:
c) in coloana 35 - "Observatii" - se completeaza sintagma "efectuata in comun".
II. COMPLETAREA RAPORTULUI
Rubricile din raport trebuie sa fie completate dupa cum urmeaza:
1. Coloana 1 "Subunitatea"
1.1. Rubrica trebuie sa contina codul intern al subunitatii - sucursala, agentie, punct de lucru etc. - prin care s-a derulat operatiunea raportata. Acest cod este generat de catre entitatea raportoare si trebuie sa fie unic pentru fiecare subunitate din subordine. Denumirile subunitatilor corespunzatoare fiecarui cod se comunica Oficiului National de Prevenire si Combatere a Spalarii Banilor intr-un Nomenclator de subunitati anexat prezentului raport, ori de cate ori se raporteaza o operatiune derulata printr-o subunitate nou-infiintata sau apar modificari fata de nomenclatorul transmis anterior.
1.2. Daca entitatea raportoare nu are subunitati, in aceasta coloana se completeaza, in mod conventional, valoarea 0 - sediul central.
2. Coloana 2 "Tip client"
Valorile admisibile pentru aceasta rubrica sunt:
F - pentru persoane fizice;
J - pentru persoane juridice.
3. Capitolul "Informatii despre clientul entitatii raportoare":
Capitolul include coloanele 3 la 16 si cuprinde datele de identificare si administrative ale clientului.
3.1. Coloana 3 "PEP"
Rubrica se refera la statutul de "persoana expusa politic" - PEP - al clientului, in sensul prevazut de Legea nr. 656/2002, republicata. In conformitate cu prevederile acestei legi, valorile admisibile pentru aceasta rubrica sunt:
1 - pentru persoanele prevazute la art. 3 alin. (2);
2 - pentru persoanele prevazute la art. 3 alin. (4);
3 - pentru persoanele prevazute la art. 3 alin. (5).
In cazul in care clientul nu are statut de PEP, rubrica nu se completeaza.
3.2. Coloana 4 "Nume/Denumire"
Rubrica se completeaza cu numele de familie al persoanei fizice, asa cum este inscris in documentul de identitate, respectiv cu denumirea persoanei juridice, asa cum este inscrisa pe documentul de inregistrare.
3.3. Coloana 5 "Prenume"
In aceasta rubrica se completeaza prenumele intreg al persoanei fizice, asa cum este inscris in documentul de identitate. In cazul in care clientul este persoana juridica, aceasta coloana nu se completeaza.
3.4. Subcapitolul "Adresa/Sediul"
Subcapitolul cuprinde coloanele 6 la 11 din raport, in care se completeaza informatiile despre adresa clientului persoana fizica, respectiv despre sediul clientului persoana juridica.
3.4.1. Coloana 6 "Tara"
Rubrica se completeaza cu codul tarii de rezidenta a clientului, conform nomenclatorului aferent.
3.4.2. Coloana 7 "Judet"
Rubrica se completeaza, daca este cazul, cu codul judetului de rezidenta al clientului, conform nomenclatorului aferent.
3.4.3. Coloana 8 "Localitate"
Rubrica se completeaza, daca este cazul, cu codul localitatii de rezidenta din Romania a clientului, conform nomenclatorului aferent.
3.4.4. Coloana 9 "Strada"
Rubrica se completeaza cu denumirea strazii unde este situat domiciliul/sediul clientului. In cazul in care rezidenta se afla in strainatate, in aceasta coloana se completeaza in plus si denumirea orasului/localitatii corespunzatoare. Daca entitatea raportoare nu are la dispozitie informatii privind denumirea strazii, aceasta rubrica se completeaza cu valoarea conventionala FN.
3.4.5. Coloana 10 "Nr."
Rubrica se completeaza cu numarul la care este situat domiciliul/sediul clientului. Daca entitatea raportoare nu are la dispozitie informatii privind numarul la care este situat domiciliul/sediul clientului, aceasta rubrica se completeaza cu valoarea conventionala FN.
3.4.6. Coloana 11 "Sector"
Rubrica se completeaza numai in cazul in care sediul/domiciliul clientului este in Bucuresti. Valorile admisibile pentru aceasta coloana sunt numerele intregi de la 1 la 6. Cu titlu de exceptie, in cazul in care sediul/domiciliul clientului este in Bucuresti, dar nu se cunoaste sectorul, in coloana 10 se completeaza valoarea conventionala 9.
3.5. Coloana 12 "Act identitate/Nr. inmatriculare"
Rubrica se completeaza cu seria si numarul actului de identitate pentru client persoana fizica, respectiv cu numarul de inmatriculare de la Registrul comertului - pentru client persoana juridica. Cu titlu de exceptie, in cazul in care entitatea raportoare nu are la dispozitie informatiile respective, in coloana 12 se completeaza valoarea conventionala FN.
3.6. Coloana 13 "Cod numeric personal/Cod unic de inregistrare"
Rubrica se completeaza cu codul numeric personal, asa cum este inscris in documentul de identitate, pentru clienti persoane fizice, respectiv codul unic de inregistrare/codul fiscal asa cum este inscris in certificatul de inregistrare, pentru clienti persoane juridice. In cazul in care clientul persoana fizica straina nu are cod numeric personal, in aceasta rubrica se completeaza, in mod conventional, numarul documentului de identitate.
3.7. Subcapitolul "Data si locul nasterii/inmatricularii"
In rubricile aferente acestui subcapitol - coloanele 14 la 16 - se completeaza informatiile despre data si locul nasterii clientului persoana fizica, respectiv despre data si locul inmatricularii clientului persoana juridica.
3.7.1. Coloana 14 "Data"
Rubrica se completeaza, sub forma zi/luna/an, cu data nasterii clientului persoana fizica, asa cum este inscrisa in documentul de identificare, respectiv cu data inmatricularii, asa cum este inscrisa in documentul de inregistrare - in cazul persoanei juridice. Daca entitatea raportoare nu are la dispozitie aceasta informatie, aceasta rubrica se completeaza, in mod conventional, cu valoarea 01/01/a anului curent.
3.7.2. Coloana 15 "Tara"
Rubrica se completeaza cu codul tarii nasterii clientului - persoana fizica, respectiv cu codul tarii unde a fost inmatriculata persoana juridica, conform nomenclatorului aferent.
3.7.3. Coloana 16 "Localitate"
Rubrica se completeaza, daca este cazul, cu codul localitatii nasterii clientului persoana fizica, respectiv codul localitatii unde a fost inmatriculata persoana juridica, conform nomenclatorului aferent.
4. Capitolul "Informatii despre persoana care efectueaza operatiunea"
Capitolul include coloanele 17 la 27 si cuprinde datele de identificare si administrative ale persoanei care a efectuat propriu-zis operatiunea raportata: delegat, imputernicit, reprezentant, mandatar etc.
4.1. Coloana 17 "PEP"
Aceasta rubrica se refera la statutul de PEP al persoanei care efectueaza operatiunea si se completeaza similar cu coloana 3.
4.2. Coloana 18 "Nume"
Rubrica se completeaza cu numele de familie al persoanei care efectueaza tranzactia, asa cum este inscris in documentul de identitate.
4.3. Coloana 19 "Prenume"
In aceasta rubrica se completeaza prenumele intreg al persoanei care efectueaza tranzactia, asa cum este inscris in documentul de identitate.
4.4. Subcapitolul "Adresa"
Subcapitolul cuprinde coloanele 20 la 25 din raport, in care se completeaza informatiile despre adresa persoanei care efectueaza tranzactia.
4.4.1. Coloana 20 "Tara"
Rubrica se completeaza cu codul tarii de rezidenta a persoanei care efectueaza tranzactia, conform nomenclatorului aferent.
4.4.2. Coloana 21 "Judet"
Rubrica se completeaza, daca este cazul, cu codul judetului de rezidenta al persoanei care efectueaza tranzactia, conform nomenclatorului aferent.
4.4.3. Coloana 22 "Localitate"
Rubrica se completeaza, daca este cazul, cu codul localitatii de rezidenta din Romania a persoanei care efectueaza tranzactia, conform nomenclatorului aferent.
4.4.4. Coloana 23 "Strada"
Rubrica se completeaza cu denumirea strazii unde este situat domiciliul persoanei care efectueaza tranzactia. In cazul in care rezidenta persoanei care efectueaza tranzactia se afla in strainatate, tot in aceasta coloana se completeaza in plus si denumirea orasului/localitatii corespunzatoare. Daca entitatea raportoare nu are la dispozitie informatii privind denumirea strazii, aceasta rubrica se completeaza cu valoarea conventionala FN.
4.4.5. Coloana 24 "Nr."
Rubrica se completeaza cu numarul la care este situat domiciliul persoanei care efectueaza tranzactia. Daca entitatea raportoare nu are la dispozitie informatii privind numarul la care este situat domiciliul persoanei care efectueaza tranzactia, aceasta rubrica se completeaza cu valoarea conventionala FN.
4.4.6. Coloana 25 "Sector"
Rubrica se completeaza numai in cazul in care domiciliul persoanei care efectueaza tranzactia este in Bucuresti. Valorile admisibile pentru aceasta coloana sunt numerele intregi de la 1 la 6. Cu titlu de exceptie, in cazul in care domiciliul persoanei care efectueaza tranzactia este in Bucuresti, dar nu se cunoaste sectorul, in aceasta rubrica se completeaza valoarea conventionala 9.
4.5. Coloana 26 "Act de identitate"
Rubrica se completeaza cu seria si numarul actului de identitate al persoanei care efectueaza tranzactia. Cu titlu de exceptie, in cazul in care entitatea raportoare nu are la dispozitie informatiile respective, in coloana 26 se completeaza valoarea conventionala FN.
4.6. Coloana 27 "Cod numeric personal"
Rubrica se completeaza cu codul numeric personal al persoanei care efectueaza tranzactia, asa cum este inscris in documentul de identitate. In cazul in care persoana care efectueaza tranzactia - persoana fizica straina nu are cod numeric personal, in aceasta rubrica se completeaza, in mod conventional, numarul documentului de identitate.
5. Coloana 28 "Contul in care se desfasoara operatiunea"
Rubrica se completeaza, in cazul in care operatiunea raportata implica miscari intr-un cont deschis pe numele clientului, cu numarul - codul, simbolul - acestui cont. In cazul in care operatiunea se desfasoara in baza unei relatii contractuale, in aceasta rubrica se completeaza numarul de inregistrare si data contractului incheiat intre entitatea raportoare si clientul respectiv.
In cazul in care entitatea raportoare autentifica un act prin care are loc operatiunea raportata, in aceasta coloana se completeaza numarul si data sub care a fost autentificat actul respectiv. In cazul in care operatiunea are loc prin casieria entitatii raportoare, in aceasta rubrica se completeaza simbolul contului contabil "Casa". Cu titlu de exceptie, in cazul in care nu exista informatii privind contul, in coloana 28 se completeaza valoarea conventionala FN.
6. Coloana 29 "Data operatiunii"
Rubrica se completeaza cu data la care a fost facuta operatiunea, sub forma zi/luna/an.
7. Coloana 30 "Fel operatiune"
Valorile admisibile pentru aceasta rubrica sunt:
D - pentru depunere de numerar - incasare de la client;
R - pentru retragere de numerar - plata catre client.
In mod conventional, in cazul operatiunilor de vanzarecumparare cu numerar, cumpararea efectuata de catre client este asimilata cu operatiunea de depunere, respectiv vanzarea efectuata de catre client este asimilata cu operatiunea de retragere.
8. Coloana 31 "Scop operatiune"
Rubrica se completeaza cu codul de identificare al operatiunii raportate, conform nomenclatorului aferent.
9. Coloana 32 "Cod valuta"
Rubrica se completeaza cu codul de identificare al valutei corespunzatoare operatiunii raportate, conform nomenclatorului aferent.
10. Coloana 33 "Suma tranzactionata"
In aceasta rubrica se completeaza suma corespunzatoare operatiunii cu numerar. Daca suma tranzactionata este un numar zecimal, aceasta se rotunjeste. In cazul raportarii operatiunilor ce par a avea o legatura intre ele, daca suma tranzactionata in una dintre operatiuni este subunitara, aceasta se rotunjeste, in mod conventional, la valoarea 1.
11. Coloana 34 "Echivalent euro"
Rubrica se completeaza cu echivalentul in euro al sumei completate la rubrica precedenta, obtinut folosind cursul de referinta al Bancii Nationale a Romaniei din ziua in care s-a efectuat tranzactia. Daca rezultatul aplicarii cursului de referinta este un numar zecimal, acesta se rotunjeste. In cazul raportarii operatiunilor ce par a avea o legatura intre ele, daca echivalentul euro aferent sumei tranzactionate in una dintre operatiuni este subunitar, acesta se rotunjeste, in mod conventional, la valoarea 1.
12. Coloana 35 "Observatii"
Aceasta rubrica se completeaza cu eventuale precizari suplimentare pe care le poate face entitatea raportoare in legatura cu tranzactia raportata. In cazul in care clientul sau persoana care efectueaza operatiunea are statut de PEP, in aceasta rubrica se completeaza datele si informatiile care au condus la incadrarea persoanei in respectiva categorie.
ANEXA Nr. 2B
STRUCTURA
fisierului echivalent in format electronic al raportului de tranzactii cu numerar
1. Echivalentul in format electronic al raportului descris in anexa nr. 2A la decizie este un fisier denumit cccccczzllaaaa_n.DBF - format DBF, unde:
a) cccccc reprezinta codul entitatii raportoare, care este alocat de catre Oficiul National de Prevenire si Combatere a Spalarii Banilor, odata cu prima raportare;
b) zzllaaaa reprezinta data la care se face raportarea - sub forma zi, luna, an;
c) _n reprezinta identificatorul tipului de raport.
2. Fisierul cccccczzllaaaa_n.DBF este pus la dispozitia entitatilor raportoare, pe site-ul www.onpcsb.ro si are urmatoarea structura:
Nr. crt. Denumire coloana Tip Dimensiune Observatii/Restrictii
1 2 3 4 5
1 data_rap Data 10 setata in forma zz/ll/aaaa, unde zz = ziua, ll = luna, aaaa = anul - 4 pozitii
2 cod_banca Numeric 6
3 cod_suc Numeric 6 cod din Nomenclatorul de subunitati - vezi pct. 4
4 tip_c Caracter 1 2 valori admisibile "F" sau "J"
5 pep_c Numeric 1 valori admisibile: 1, 2, 3 si null
6 nume_c Caracter 40
7 pren_c Caracter 30
8 tara_c Numeric 3 cod din nomenclatorul Tari
9 judet_c Numeric 2 cod din nomenclatorul Judete
10 loca_c Numeric 6 cod din nomenclatorul Loca
11 str_c Caracter 35
12 nr_c Caracter 5
13 sector_c Numeric 1 valori admisibile: 1 la 6 - exceptie 9
14 act_id_c Caracter 15
15 cod_c Caracter 13
16 data_nasc Data 10 setata in forma zz/ll/aaaa
17 tara_nasc Numeric 3 cod din nomenclatorul Tari
18 loca_nasc Numeric 6 cod din nomenclatorul Loca
19 pep_i Numeric 1 valori admisibile: 1, 2, 3 si null
20 nume_i Caracter 25
21 pren_i Caracter 30
22 tara_i Numeric 3 cod din nomenclatorul Tari
23 judet_i Numeric 2 cod din nomenclatorul Judete
24 loca_i Numeric 6 cod din nomenclatorul Loca
25 str_i Caracter 35
26 nr_i Caracter 5
27 sector_i Numeric 1 valori admisibile: 1 la 6 - exceptie 9
28 act_id_i Caracter 15
29 cod_i Caracter 13
30 cont_tit Caracter 30
31 data_op Data 10 setata in forma zz/ll/aaaa
32 fel_op Caracter 1 doua valori admisibile "D" sau "R"
33 scop_op Caracter 6 cod din nomenclatorul Tip_oper
34 cod_valuta Caracter 3 cod din nomenclatorul Valute
35 suma_op Numeric 13 ≥ 1
36 euro Numeric 13 ≥ 1
37 observatii Caracter 200
3. Corespondenta dintre structura fisierului cccccczzllaaaa_n.DBF si forma Raportului de tranzactii cu numerar prevazuta in anexa nr. 2A la decizie este urmatoarea:
a) coloana 1 din fisier corespunde rubricii "Data raportarii" din forma raportului;
b) coloana 2 din fisier este un cod de identificare acordat fiecarei entitati raportoare si corespunde rubricii "Denumire" din antetul formei raportului;
c) coloanele 3 la 37 din structura fisierului corespund coloanelor 1 la 35 din forma raportului.
4. In format electronic, Nomenclatorul de subunitati este un fisier denumit cccccc.DBF - format DBF, unde cccccc reprezinta codul entitatii raportoare - cu urmatoarea structura:
Nr. crt. Denumire coloana Tip Dimensiune Observatii/Restrictii
1 cod_s Numeric 6 codul sucursalei, agentiei, punctului de lucru etc.
2 den_s Caracter 100 denumirea subunitatii
3 tip_s Caracter 1 tipul subunitatii, valori admisibile: "C" - sediul central, "S" - sucursala, "A" - agentie, "P" - punct de lucru
4 cod_j Numeric 2 codul judetului unde este situata subunitatea, conform nomenclatorului Judete
   (8) Prevederile alin. (7) se aplica si transferurilor externe in si din conturi pentru sume a caror limita minima reprezinta echivalentul in lei a 15.000 euro.
   
Punere in aplicare prin Regulament Regulamentul din 04.06.2008 de aplicare a prevederilor Legii nr.... din 04/06/2008 :
Art. 17. - (1) Raportarile prevazute la art. 3 alin. (1) din Legea nr. 656/2002 se transmit Oficiului de indata, iar cele prevazute la art. 3 alin. (6) si (7) din Legea nr. 656/2002, in cel mult 10 zile lucratoare, in baza unei metodologii de lucru elaborate in acest sens de Oficiu.
(2) Oficiul stabileste printr-o metodologie de lucru interna un sistem de efectuare a analizelor financiare, care va fi adaptat periodic in functie de indicatorii de risc identificati.
   
Punere in aplicare prin Decizie 2742/2013 :
ANEXA Nr. 3A
Catre Oficiul National de Prevenire si Combatere a Spalarii Banilor
Str. Ion Florescu nr. 1, sectorul 3, Bucuresti, Romania
Informatii despre entitatea raportoare:
Tip:
Denumire:
Cod unic de inregistrare/Cod fiscal:
Numar de inregistrare la registrul comertului:
Adresa si nr. telefon/fax:
Nr. inregistrare la emitent:
Data raportarii:
RAPORT DE TRANSFERURI EXTERNE
Nr. crt. Subunitate Informatii despre clientul entitatii raportoare
Tip client PEP Nume/ Denumire Prenume CNP/ CUI Act de identitate Adresa/Sediul Rezidenta Cetatenie/ Tara inregistrare Localitate inregistrare
Tip act Serie Numar Data emitere Autoritate emitenta Tara Judet Localitate Strada Numar Sector
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
Informatii despre reprezentantul legal al clientului Informatii despre cont Informatii despre entitatea externa Informatii despre clientul entitatii externe
PEP Nume Prenume CNP Fel cont Numar cont Tip cont Tara Denumire Cont extern Tip client PEP Nume Prenume
21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34
Informatii despre persoana care efectueaza operatiunea
PEP Nume Prenume CNP Tip imputernicire Numar/Data imputernicire Act de identitate Adresa
Tip act Serie Numar Data emitere Autoritate emitenta Tara Judet Localitate Strada Numar Sector
35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51
Informatii despre operatiune
Data operatiune Suma tranzactionata Cod valuta Fel operatiune Echivalent euro Cod operatiune Observatii
52 53 54 55 56 57 58
Numele si prenumele persoanei autorizate:
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
(semnatura persoanei autorizate si stampila entitatii raportoare)
CONTINUTUL RAPORTULUI DE TRANSFERURI EXTERNE
I. ASPECTE INTRODUCTIVE
1. Raportul de transferuri externe contine, conform reglementarilor legale in vigoare - art. 5 alin. (8) si art. 2 lit. e) si i) din Legea nr. 656/2002 pentru prevenirea si sanctionarea spalarii banilor, precum si pentru instituirea unor masuri de prevenire si combatere a finantarii terorismului, republicata -, date privind transferurile externe in si din conturi, a caror limita minima reprezinta echivalentul in lei a 15.000 euro, indiferent daca tranzactia se realizeaza prin una sau mai multe operatiuni ce par a avea o legatura intre ele.
2. Rubrica "Tip" din antetul raportului contine tipul entitatii raportoare, asa cum este prevazut la art. 10 din Legea nr. 656/2002, republicata. Aceasta rubrica se completeaza numai in primul raport de transferuri externe depus la Oficiul National de Prevenire si Combatere a Spalarii Banilor.
3. Completarea cu date a rubricilor din prezentul raport este obligatorie, cu exceptia situatiilor expres prevazute in prezenta anexa.
4. Oficiul National de Prevenire si Combatere a Spalarii Banilor pune la dispozitia entitatilor raportoare, pe site-ul www.onpcsb.ro, urmatoarele nomenclatoare necesare completarii raportului de transferuri externe:
a) Tari - nomenclatorul contine valorile admisibile pentru rubricile "Tara": coloanele 12, 19, 28 si 46. Daca nu exista informatii despre tara de rezidenta/inmatriculare sau cetatenia persoanei, in coloanele "Tara" se completeaza, in mod conventional, valoarea 999;
b) Judete - nomenclatorul contine valorile admisibile pentru rubricile "Judet": coloanele 13 si 47. Coloana "Judet" nu se completeaza daca valoarea aferenta coloanei "Tara" corespunzatoare este alta decat 642 - Romania si se completeaza cu valoarea conventionala 0 - in cazul in care sunt indeplinite simultan urmatoarele conditii: valoarea aferenta coloanei "Tara" este 642: Romania si valoarea aferenta coloanei "Localitatea" este 403: Bucuresti. Daca nu exista informatii despre judetul de rezidenta al persoanei, in coloanele "Judet" se completeaza, in mod conventional, valoarea 99;
c) Loca - nomenclatorul contine valorile admisibile pentru rubricile "Localitatea": coloanele 14 si 48. In acest nomenclator sunt cuprinse generic - ca denumire - toate localitatile din Romania, o singura data. In cazul in care aceeasi denumire corespunde in fapt mai multor localitati, identificarea se face dupa codul judetului completat in coloana "Judet" corespunzatoare. Coloana "Localitatea" nu se completeaza in cazul in care valoarea aferenta coloanei "Tara" este alta decat 642 - Romania. Daca entitatea raportoare nu are la dispozitie informatii privind localitatea de rezidenta din Romania a persoanei, in coloanele "Localitatea" se completeaza, in mod conventional, valoarea 999999;
d) Tip_oper - nomenclatorul contine valorile admisibile pentru rubrica "Cod operatiune": coloana 57. Daca nu exista informatii despre natura operatiunii, in coloana "Cod operatiune" se completeaza, in mod conventional, valoarea 99999;
e) Valute - nomenclatorul contine valorile admisibile pentru rubrica "Cod valuta": coloana 54;
f) Act_id - nomenclatorul contine valorile admisibile pentru rubricile "Tipul actului de identitate": coloanele 7 si 41;
g) Tip_cont - nomenclatorul contine valorile admisibile pentru rubrica "Tip cont": coloana 27.
5. Pentru persoanele straine rezidente in Romania, in rubricile de tip Adresa/Sediul: coloanele 12 la 17, respectiv 46 la 51 se completeaza cu prioritate adresa/sediul din Romania. Daca aceste informatii nu sunt disponibile, subcapitolele mentionate contin adresa/sediul din strainatate al persoanei respective.
II. COMPLETAREA RAPORTULUI
Rubricile din raport trebuie sa fie completate dupa cum urmeaza:
1. Coloana 1 "Subunitatea"
1.1. Rubrica trebuie sa contina codul intern al subunitatii - sucursala, agentie, punct de lucru etc. - prin care s-a derulat operatiunea raportata. Acest cod este generat de catre entitatea raportoare si trebuie sa fie unic pentru fiecare subunitate din subordine. Denumirile subunitatilor corespunzatoare fiecarui cod se comunica Oficiului National de Prevenire si Combatere a Spalarii Banilor intr-un Nomenclator de subunitati anexat raportului, ori de cate ori se raporteaza o operatiune derulata printr-o subunitate nou-infiintata sau apar modificari fata de nomenclatorul transmis anterior.
1.2. Daca entitatea raportoare nu are subunitati, in coloana 1 din raport se completeaza valoarea conventionala 0 - sediul central.
2. Capitolul "Informatii despre clientul entitatii raportoare":
2.1. Coloana 2 "Tip client"
Valorile admisibile pentru aceasta rubrica sunt "F" - pentru persoane fizice si "J" - pentru persoane juridice.
2.2. Coloana 3 "PEP"
Rubrica se refera la statutul de "persoana expusa politic" - PEP - al clientului, in sensul prevazut de Legea nr. 656/2002, republicata. In conformitate cu prevederile acestei legi, valorile admisibile pentru aceasta rubrica sunt:
1 - pentru persoanele prevazute la art. 3 alin. (2);
2 - pentru persoanele prevazute la art. 3 alin. (4);
3 - pentru persoanele prevazute la art. 3 alin. (5).
In cazul in care clientul nu are statut de PEP, rubrica nu se completeaza.
2.3. Coloana 4 "Nume/Denumire"
Rubrica se completeaza cu numele de familie al clientului persoana fizica, asa cum este inscris in documentul de identitate, respectiv cu denumirea clientului persoana juridica, asa cum este inscrisa pe documentul de inregistrare.
2.4. Coloana 5 "Prenume"
In aceasta rubrica se completeaza prenumele intreg al clientului persoana fizica, asa cum este inscris in documentul de identitate. In cazul in care clientul este persoana juridica, aceasta coloana nu se completeaza.
2.5. Coloana 6 "CNP/CUI"
Rubrica se completeaza cu codul numeric personal, asa cum este inscris in documentul de identitate, pentru clienti persoane fizice, respectiv codul unic de inregistrare sau codul fiscal, asa cum este inscris in certificatul de inregistrare - pentru clienti persoane juridice.
In cazul in care clientul - persoana fizica straina - nu are cod numeric personal, in aceasta rubrica se completeaza, in mod conventional, numarul documentului de identitate.
3. Subcapitolul "Act de identitate"
Subcapitolul se completeaza cu informatiile despre actul de identitate al clientului persoana fizica, respectiv cu datele din certificatul de inregistrare la registrul comertului - pentru clientul persoana juridica.
3.1. Coloana 7 "Tip act"
Rubrica se completeaza cu codul de identificare al tipului de document de identitate al clientului entitatii raportoare - persoana fizica, conform nomenclatorului aferent. Pentru persoane juridice aceasta rubrica nu se completeaza.
3.2. Coloana 8 "Serie"
Rubrica se completeaza cu seria actului de identitate al clientului entitatii raportoare - persoana fizica. Pentru persoane juridice sau in cazul in care actul de identitate al clientului persoana fizica nu este prevazut cu o serie, aceasta rubrica nu se completeaza.
3.3. Coloana 9 "Numar"
Rubrica se completeaza cu numarul actului de identitate pentru clientul persoana fizica, respectiv cu numarul de inmatriculare la registrul comertului pentru clientul persoana juridica. Cu titlu de exceptie, in cazul in care entitatea raportoare nu are la dispozitie informatiile respective, in coloana 9 se completeaza valoarea conventionala FN.
3.4. Coloana 10 "Data emitere"
Rubrica se completeaza, in forma zz/ll/aaaa - zi, luna, an, cu data eliberarii actului de identitate al clientului entitatii raportoare - persoana fizica. Pentru persoane juridice aceasta rubrica nu se completeaza.
3.5. Coloana 11 "Autoritate emitenta"
Rubrica se completeaza cu denumirea autoritatii care a emis actul de identitate al clientului entitatii raportoare - persoana fizica. Pentru persoane juridice aceasta rubrica nu se completeaza.
4. Subcapitolul "Adresa/Sediul"
In rubricile din acest subcapitol se completeaza informatiile despre adresa clientului persoana fizica, respectiv despre sediul clientului persoana juridica.
4.1. Coloana 12 "Tara"
Rubrica se completeaza cu codul corespunzator tarii de rezidenta a clientului, conform nomenclatorului aferent.
4.2. Coloana 13 "Judet"
Rubrica se completeaza, daca este cazul, cu codul judetului de rezidenta al clientului, conform nomenclatorului aferent.
4.3. Coloana 14 "Localitate"
Rubrica se completeaza, daca este cazul, cu codul localitatii de rezidenta - din Romania - a clientului, conform nomenclatorului aferent.
4.4. Coloana 15 "Strada"
Rubrica se completeaza cu denumirea strazii unde este situat domiciliul/sediul clientului. In cazul in care rezidenta se afla in strainatate, in aceasta coloana se completeaza si denumirea orasului/localitatii respective. Daca entitatea raportoare nu are la dispozitie informatii privind denumirea strazii, coloana 15 se completeaza cu valoarea conventionala FN.
4.5. Coloana 16 "Numar"
Rubrica se completeaza cu numarul la care este situat domiciliul/sediul clientului. Daca entitatea raportoare nu are la dispozitie informatii privind numarul la care este situat domiciliul/sediul clientului, coloana 16 se completeaza cu valoarea conventionala FN.
4.6. Coloana 17 "Sector"
Rubrica se completeaza numai in cazul in care sediul/domiciliul clientului este in Bucuresti. Valorile admisibile pentru aceasta coloana sunt numerele intregi de la 1 la 6. Cu titlu de exceptie, in cazul in care sediul/domiciliul clientului este in Bucuresti, dar nu se cunoaste sectorul, in coloana 17 se completeaza valoarea conventionala 9.
4.7. Coloana 18 "Rezidenta"
Pentru clientii entitatii raportoare persoane fizice, rubrica se completeaza cu una dintre cele doua valori alternative, "R" pentru rezidenti sau "N" pentru nerezidenti. Pentru persoane juridice, aceasta rubrica nu se completeaza.
4.8. Coloana 19 "Cetatenie/Tara inregistrare"
Rubrica se completeaza cu codul tarii corespunzatoare cetateniei clientului persoana fizica, respectiv cu codul tarii unde a fost inregistrat clientul persoana juridica straina, conform nomenclatorului aferent.
4.9. Coloana 20 "Localitate inregistrare"
Pentru persoanele fizice si persoanele juridice romane, aceasta rubrica nu se va completa. Pentru persoanele juridice straine, rubrica se va completa cu denumirea localitatii unde au fost inregistrate acestea. Daca entitatea raportoare nu are la dispozitie informatii privind denumirea localitatii de inregistrare, coloana 20 se completeaza cu valoarea conventionala FN.
5. Capitolul "Informatii despre reprezentantul legal al clientului"
5.1. Coloana 21 "PEP"
Aceasta rubrica se refera la statutul de PEP al reprezentantului legal al clientului si se completeaza similar cu coloana 3.
5.2. Coloana 22 "Nume"
Rubrica se completeaza cu numele reprezentantului legal al clientului entitatii raportoare - persoana juridica si nu se completeaza pentru clienti persoane fizice.
5.3. Coloana 23 "Prenume"
Rubrica se completeaza cu prenumele reprezentantului legal al clientului entitatii raportoare - persoana juridica. Pentru clienti persoane fizice aceasta rubrica nu se completeaza.
5.4. Coloana 24 "CNP"
Rubrica se completeaza cu codul numeric personal al reprezentantului legal al clientului entitatii raportoare - persoana juridica si nu se completeaza pentru clienti persoane fizice.
In cazul in care reprezentantul legal al clientului - persoana fizica straina - nu are cod numeric personal, in aceasta rubrica se completeaza, in mod conventional, numarul documentului de identitate.
6. Capitolul "Informatii despre cont"
6.1. Coloana 25 "Fel cont"
Rubrica se completeaza cu una dintre urmatoarele valori admisibile:
a) "0" pentru cont individual;
b) "1" pentru contul detinut in comun de mai multe persoane;
c) "2" pentru contul unei persoane juridice.
6.2. Coloana 26 "Numar cont"
Rubrica se completeaza cu numarul - codul, simbolul - contului prin care s-a efectuat operatiunea, cont deschis de client la entitatea raportoare.
6.3. Coloana 27 "Tip cont"
Rubrica se completeaza cu codul de identificare a tipului de cont al clientului entitatii raportoare, conform nomenclatorului aferent.
7. Capitolul "Informatii despre entitatea externa"
Informatiile din acest capitol nu se refera la bancile corespondente ale entitatii raportoare, ci la entitatea initiala de la care provine suma transferata - in cazul operatiunilor de incasare, respectiv la entitatea destinatie finala - in cazul operatiunilor de plata.
7.1. Coloana 28 "Tara"
Rubrica se completeaza cu codul tarii de provenienta sau, dupa caz, de destinatie a banilor, conform nomenclatorului aferent. Acest cod nu se refera la tara unde este situat sediul social central al entitatii externe.
7.2. Coloana 29 "Denumire"
Rubrica se completeaza cu denumirea bancii - entitate straina - de la care sau, dupa caz, catre care se face transferul de bani.
7.3. Coloana 30 "Cont extern"
Rubrica se completeaza cu contul clientului entitatii externe din care sau, respectiv, catre care se face transferul extern.
8. Capitolul "Informatii despre clientul entitatii externe"
8.1. Coloana 31 "Tip client"
Rubrica se completeaza cu una dintre cele doua valori alternative "F" pentru clientul persoana fizica sau "J" pentru clientul persoana juridica.
8.2. Coloana 32 "PEP"
Aceasta rubrica se refera la statutul de PEP al clientului entitatii externe si se completeaza similar cu coloana 3.
8.3. Coloana 33 "Nume"
Rubrica se completeaza cu numele persoanei fizice, respectiv denumirea persoanei juridice client/titular de cont al entitatii externe.
8.4. Coloana 34 "Prenume"
Rubrica se completeaza cu prenumele clientului entitatii externe persoana fizica. Pentru persoane juridice aceasta rubrica nu se completeaza.
9. Capitolul "Informatii despre persoana care efectueaza operatiunea"
9.1. Capitolul cuprinde datele de identificare si administrative ale persoanei care a efectuat propriu-zis tranzactia raportata: imputernicit, delegat, mandatar, reprezentant etc.
9.2. Informatiile despre persoana care efectueaza operatiunea se completeaza doar pentru platile externe - operatiunile in care clientul bancii este ordonator.
9.3. In cazul in care clientul persoana fizica efectueaza tranzactia in nume propriu, coloanele 35-51 nu se completeaza.
9.4. Coloana 35 "PEP"
Aceasta rubrica se refera la statutul de PEP al persoanei care efectueaza operatiunea si se completeaza similar cu coloana 3.
9.5. Coloana 36 "Nume:
Rubrica se completeaza cu numele de familie al persoanei care efectueaza operatiunea, asa cum este inscris in documentul de identitate.
9.6. Coloana 37 "Prenume"
Rubrica se completeaza cu prenumele intreg al persoanei care efectueaza operatiunea, asa cum este inscris in documentul de identitate.
9.7. Coloana 38 "CNP"
Rubrica se completeaza cu codul numeric personal al persoanei care efectueaza operatiunea. In cazul in care persoana care efectueaza operatiunea - persoana fizica straina nu are cod numeric personal, in aceasta rubrica se completeaza, in mod conventional, numarul documentului de identitate.
9.8. Coloana 39 "Tip imputernicire"
Rubrica se completeaza cu tipul actului in baza caruia persoana actioneaza ca imputernicit pe contul clientului, delegat, mandatar, reprezentant etc.
9.9. Coloana 40 "Numar/data imputernicire"
Rubrica se completeaza cu numarul si data inregistrarii actului in baza caruia persoana actioneaza ca imputernicit pe contul clientului, delegat, mandatar, reprezentant etc.
10. Subcapitolul "Act de identitate"
10.1. Coloana 41 "Tip act"
Rubrica se completeaza cu tipul actului cu care se identifica persoana care efectueaza operatiunea, conform nomenclatorului aferent.
10.2. Coloana 42 "Serie"
Rubrica se completeaza cu seria actului de identitate al persoanei care efectueaza operatiunea. In cazul in care actul de identitate al acestei persoane nu este prevazut cu o serie, coloana 42 nu se completeaza.
10.3. Coloana 43 "Numar"
Rubrica se completeaza cu numarul actului de identitate al persoanei care efectueaza operatiunea. Cu titlu de exceptie, in cazul in care entitatea raportoare nu are la dispozitie informatiile respective, in coloana 43 se completeaza valoarea conventionala FN.
10.4. Coloana 44 "Data emitere"
Rubrica se completeaza, in forma zz/ll/aaaa - zi, luna, an, cu data eliberarii actului de identitate al persoanei care efectueaza operatiunea.
10.5. Coloana 45 "Autoritate emitenta"
Rubrica se completeaza cu denumirea autoritatii care a emis actul de identitate al persoanei care efectueaza operatiunea.
11. Subcapitolul "Adresa"
Subcapitolul se completeaza cu informatiile despre adresa persoanei care efectueaza operatiunea.
11.1. Coloana 46 "Tara"
Rubrica se completeaza cu codul corespunzator tarii de rezidenta a persoanei care efectueaza operatiunea, conform nomenclatorului aferent.
11.2. Coloana "Judet"
Rubrica se completeaza, daca este cazul, cu codul judetului de rezidenta al persoanei care efectueaza operatiunea, conform nomenclatorului aferent.
11.3. Coloana 48 "Localitate"
Rubrica se completeaza, daca este cazul, cu codul localitatii de rezidenta din Romania a persoanei care efectueaza operatiunea, conform nomenclatorului aferent.
11.4. Coloana 49 "Strada"
Rubrica se completeaza cu denumirea strazii unde este situat domiciliul persoanei care efectueaza operatiunea. In cazul in care rezidenta persoanei care efectueaza operatiunea se afla in strainatate, tot in aceasta coloana se completeaza si denumirea orasului/localitatii corespunzator/corespunzatoare. Daca entitatea raportoare nu are la dispozitie informatii privind denumirea strazii, coloana 49 se completeaza cu valoarea conventionala FN.
11.5. Coloana 50 "Numar"
Rubrica se completeaza cu numarul la care este situat domiciliul persoanei care efectueaza operatiunea. Daca entitatea raportoare nu are la dispozitie informatii privind numarul la care este situat domiciliul persoanei care efectueaza operatiunea, coloana 50 se completeaza cu valoarea conventionala FN.
11.6. Coloana 51 "Sector"
Rubrica se completeaza numai in cazul in care domiciliul persoanei care efectueaza operatiunea este in Bucuresti. Valorile admisibile pentru aceasta coloana sunt numerele intregi de la 1 la 6.
Cu titlu de exceptie, in cazul in care domiciliul persoanei care efectueaza operatiunea este in Bucuresti, dar nu se cunoaste sectorul, in coloana 47 se completeaza valoarea conventionala 9.
12. Capitolul "Informatii despre operatiune"
12.1. Coloana 52 "Data operatiune"
Rubrica se completeaza cu data efectuarii tranzactiei, in formatul zz/ll/aaaa.
12.2. Coloana 53 "Suma tranzactionata"
Rubrica se completeaza cu suma tranzactionata, exprimata in valuta al carei cod este completat in campul "cod valuta". Daca suma tranzactionata este un numar zecimal, aceasta se rotunjeste. In cazul raportarii operatiunilor ce par a avea o legatura intre ele, daca suma tranzactionata in una dintre operatiuni este subunitara, aceasta se rotunjeste, in mod conventional, la valoarea 1.
12.3. Coloana 54 "Cod valuta"
Rubrica se completeaza cu codul valutei in care s-a efectuat tranzactia, conform nomenclatorului aferent.
12.4. Coloana 55 "Fel operatiune"
Rubrica se completeaza cu una dintre cele doua valori admisibile, si anume: "D" in cazul in care contul clientului entitatii raportoare se debiteaza, respectiv "C" atunci cand contul se crediteaza. Felul tranzactiei este definit in raport cu tranzactia efectuata pentru clientul entitatii raportoare.
12.5. Coloana 56 "Echivalent euro"
Rubrica se completeaza cu echivalentul sumei tranzactionate, obtinut folosind cursul de referinta al Bancii Nationale a Romaniei din ziua in care s-a efectuat tranzactia. Daca rezultatul aplicarii cursului de referinta este un numar zecimal, acesta se rotunjeste. In cazul raportarii operatiunilor ce par a avea o legatura intre ele, daca echivalentul euro aferent sumei tranzactionate in una dintre operatiuni este subunitar, acesta se rotunjeste, in mod conventional, la valoarea 1.
12.6. Coloana 57 "Cod operatiune"
Rubrica se completeaza cu codul de identificare al tipului de operatiune, conform nomenclatorului aferent.
12.7. Coloana 58 "Observatii"
Rubrica se completeaza, daca este cazul, cu precizari suplimentare privind operatiunea efectuata. In cazul in care una dintre persoanele mentionate in raport are statut de PEP, in aceasta rubrica se completeaza datele si informatiile care au condus la incadrarea persoanei in respectiva categorie.
ANEXA Nr. 3B
STRUCTURA
fisierului echivalent in format electronic al Raportului de transferuri externe
1. Echivalentul in format electronic al raportului descris in anexa nr. 3A la decizie este un fisier denumit cccccczzllaaaa_t.DBF - format DBF, unde:
a) cccccc reprezinta codul entitatii raportoare, care este alocat de catre Oficiul National de Prevenire si Combatere a Spalarii Banilor, odata cu prima raportare;
b) zzllaaaa reprezinta data la care se face raportarea - sub forma zi, luna, an;
c) _t reprezinta identificatorul tipului de raport.
2. Fisierul cccccczzllaaaa_t.DBF este pus la dispozitia entitatilor raportoare, pe site-ul www.onpcsb.ro si are urmatoarea structura:
Nr. crt. Denumire coloana Tip Dimensiune Observatii/Restrictii
1 2 3 4 5
1 data_rap Data 10 setata in forma zz/ll/aaaa, unde zz=ziua, ll=luna, aaaa=anul - 4 pozitii
2 cod_banca Numeric 6
3 cod_suc Numeric 6 cod din Nomenclatorul de subunitati - vezi pct. 4
4 tip_c Caracter 1 2 valori admisibile "F" sau "J"
5 pep_c Numeric 1 valori admisibile: 1, 2, 3 si null
6 nume_c Caracter 40
7 pren_c Caracter 30
8 cod_c Caracter 13
9 tip_id_c Numeric 2 cod din nomenclatorul Act_id
10 seria_id_c Caracter 3
11 nr_id_c Caracter 14
12 data_id_c Data 10 setata in forma zz/ll/aaaa
13 autor_id_c Caracter 20
14 tara_c Numeric 3 cod din nomenclatorul Tari
15 judet_c Numeric 2 cod din nomenclatorul Judete
16 loca_c Numeric 6 cod din nomenclatorul Loca
17 str_c Caracter 35
18 nr_c Caracter 5
19 sector_c Numeric 1 valori admisibile: 1 la 6 - exceptie 9
20 rez_c Caracter 1 2 valori admisibile "R" sau "N"
21 cet_c Numeric 3 cod din nomenclatorul Tari
22 loca_reg Caracter 40
23 pep_rep Numeric 1 valori admisibile: 1, 2, 3 si null
24 nume_rep Caracter 25
25 pren_rep Caracter 30
26 cod_rep Caracter 13
27 fel_ct Numeric 1 valori admisibile: 0, 1 si 2
28 cont_c Caracter 30
29 tip_ct Numeric 2 cod din nomenclatorul Tip_cont
30 tara_ext Numeric 3 cod din nomenclatorul Tari
31 den_ext Caracter 50
32 cont_ext Caracter 30
33 tip_ext Caracter 1 2 valori admisibile "F" sau "J"
34 pep_ext Numeric 1 valori admisibile: 1, 2, 3 si null
35 nume_ ext Caracter 40
36 pren_ ext Caracter 30
37 pep_i Numeric 1 valori admisibile: 1, 2, 3 si null
38 nume_i Caracter 25
39 pren_i Caracter 30
40 cod_i Caracter 13
41 tip_act_i Caracter 15
42 nr_act_i Caracter 15
43 tip_id_i Numeric 2 cod din nomenclatorul Act_id
44 seria_id_i Caracter 3
45 nr_id_i Caracter 14
46 data_id_i Data 10 setata in forma zz/ll/aaaa
47 autor_id_i Caracter 20
48 tara_i Numeric 3 cod din nomenclatorul Tari
49 judet_i Numeric 2 cod din nomenclatorul Judete
50 loca_i Numeric 6 cod din nomenclatorul Loca
51 str_i Caracter 35
52 nr_i Caracter 5
53 sector_i Numeric 1 valori admisibile: 1 la 6 - exceptie 9
54 data_op Data 10 setata in forma zz/ll/aaaa
55 suma_op Numeric 13 ≥ 1
56 cod_valuta Caracter 3 cod din nomenclatorul Valute
57 fel_op Caracter 1 2 valori admisibile "D" sau "C"
58 Euro Numeric 13 ≥ 1
59 Detalii Caracter 6 cod din nomenclatorul Tip_oper
60 observatii Caracter 200
3. Corespondenta dintre structura fisierului cccccczzllaaaa_t.DBF si forma Raportului de transferuri externe prevazuta in anexa nr. 3A la decizie este urmatoarea:
a) coloana 1 din fisier corespunde rubricii "Data raportarii" din forma raportului;
b) coloana 2 din fisier este un cod de identificare acordat fiecarei entitati raportoare si corespunde rubricii "Denumire" din antetul formei raportului;
c) coloanele 3 la 60 din structura fisierului corespund respectiv coloanelor 1 la 58 din forma raportului.
4. In format electronic, Nomenclatorul de subunitati este un fisier denumit cccccc.DBF - format DBF, unde cccccc reprezinta codul entitatii raportoare - cu urmatoarea structura:
Nr. crt. Denumire coloana Tip Dimensiune Observatii/Restrictii
1 cod_s Numeric 6 codul sucursalei, agentiei, punctului de lucru etc.
2 den_s Caracter 100 denumirea subunitatii
3 tip_s Caracter 1 tipul subunitatii, valori admisibile: "C" - sediul central, "S" - sucursala, "A" - agentie, "P" - punct de lucru.
4 cod_j Numeric 2 codul judetului unde este situata subunitatea, conform nomenclatorului Judete
   (9) Persoanele prevazute la art. 10 lit. e) si f) nu au obligatia de a raporta catre Oficiu informatiile pe care le primesc sau pe care le obtin de la unul dintre clientii lor in cursul determinarii situatiei juridice a acestuia ori al apararii sau reprezentarii acestuia in cadrul unor proceduri judiciare ori in legatura cu acestea, inclusiv al acordarii de consultanta cu privire la declansarea unor proceduri judiciare, potrivit legii, indiferent daca aceste informatii au fost primite sau obtinute inainte, in timpul ori dupa incheierea procedurilor.
   (10) Forma si continutul raportului pentru operatiunile prevazute la alin. (1), (7) si (8) vor fi stabilite prin decizie a plenului Oficiului, in termen de 30 de zile de la data intrarii in vigoare a prezentei legi. Raportarile prevazute la alin. (7) si (8) se transmit Oficiului, in maximum 10 zile lucratoare, in baza unei metodologii de lucru elaborate de Oficiu.
   (11) In cazul persoanelor prevazute la art. 10 lit. e) si f), raportarile se fac catre persoanele desemnate de catre structurile de conducere ale profesiilor liberale, care au obligatia de a le transmite Oficiului in cel mult 3 zile de la primire. Informatiile se transmit Oficiului nealterate.
   (12) Autoritatea Nationala a Vamilor comunica lunar Oficiului toate informatiile pe care le detine, potrivit legii, in legatura cu declaratiile persoanelor fizice privind numerarul in valuta si/sau in moneda nationala, care este egal sau depaseste limita stabilita prin Regulamentul (CE) nr. 1.889/2005 al Parlamentului European si al Consiliului din 26 octombrie 2005 privind controlul numerarului la intrarea sau la iesirea din Uniune, detinute de acestea la intrarea sau iesirea din Uniune. Autoritatea Nationala a Vamilor va comunica Oficiului de indata, dar nu mai tarziu de 24 de ore, toate informatiile legate de suspiciunile de spalare de bani sau finantare a terorismului ce sunt identificate in cursul activitatii specifice.
   (13) Sunt exceptate de la obligatiile de raportare prevazute la alin. (7) urmatoarele operatiuni derulate in nume si pe cont propriu: intre institutii de credit, intre institutii de credit si Banca Nationala a Romaniei, intre institutii de credit si Trezoreria Statului, intre Banca Nationala a Romaniei si Trezoreria Statului. Prin hotarare a Guvernului se pot stabili, la propunerea plenului Oficiului, si alte exceptari de la cerintele de raportare prevazute la alin. (7), pe durata determinata.
   Art. 6. - (1) Persoanele prevazute la art. 10, care au cunostinta ca o operatiune ce urmeaza sa fie efectuata are ca scop spalarea banilor, pot sa efectueze operatiunea fara informarea prealabila a Oficiului, daca tranzactia se impune a fi efectuata imediat sau daca neefectuarea ei ar zadarnici eforturile de urmarire a beneficiarilor tranzactiei suspecte. Aceste persoane sunt obligate insa sa informeze Oficiul de indata, dar nu mai tarziu de 24 de ore, despre tranzactia efectuata, precizand si motivul pentru care nu au facut informarea, potrivit art. 5.
   (2) Persoanele prevazute la art. 10, care constata ca o operatiune sau mai multe operatiuni care au fost efectuate in contul unui client prezinta indicii de anomalie pentru activitatea acestui client ori pentru tipul operatiunii in cauza, vor sesiza de indata Oficiul, daca exista suspiciuni ca abaterile de la normalitate au ca scop spalarea banilor sau finantarea actelor de terorism.
   (3) Persoanele prevazute la art. 10 sesizeaza de indata Oficiul, atunci cand constata ca fata de o operatiune sau mai multe operatiuni care au fost efectuate in contul unui client exista suspiciuni ca fondurile au ca scop spalarea banilor sau finantarea actelor de terorism.
   Art. 7. - (1) Oficiul poate cere persoanelor mentionate la art. 10, precum si institutiilor competente datele si informatiile necesare indeplinirii atributiilor stabilite de lege. Informatiile in legatura cu sesizarile primite potrivit art. 5 si 6 sunt prelucrate si utilizate in cadrul Oficiului in regim de confidentialitate.
   (2) Persoanele prevazute la art. 10 vor transmite Oficiului datele si informatiile solicitate, in termen de 30 de zile de la data primirii cererii.
   (3) Secretul profesional si bancar la care sunt tinute persoanele prevazute la art. 10 nu sunt opozabile Oficiului.
   (4) Oficiul poate face schimb de informatii, in baza reciprocitatii, cu institutii straine care au functii asemanatoare si care au obligatia pastrarii secretului in conditii similare, daca asemenea comunicari sunt facute in scopul prevenirii si combaterii spalarii banilor sau a finantarii actelor de terorism.
   Art. 8. - (1) Oficiul va proceda la analizarea si prelucrarea informatiilor, iar atunci cand se constata existenta unor indicii temeinice de spalare a banilor sau de finantare a actelor de terorism, va sesiza de indata Parchetul de pe langa Inalta Curte de Casatie si Justitie. In situatia in care se constata finantarea unor acte de terorism, va sesiza de indata si Serviciul Roman de Informatii cu privire la operatiunile suspecte de finantare a actelor de terorism.
   (2) Identitatea persoanei fizice care a informat persoana fizica desemnata in conformitate cu art. 20 alin. (1) si a persoanei fizice care, in conformitate cu art. 20 alin. (1), a sesizat Oficiul nu poate fi dezvaluita in cuprinsul sesizarii.
   (3) Daca in urma analizarii si prelucrarii informatiilor primite de Oficiu nu se constata existenta unor indicii temeinice de spalare a banilor sau de finantare a actelor de terorism, Oficiul pastreaza informatiile in evidenta.
   (4) Daca informatiile prevazute la alin. (3) nu sunt completate timp de 10 ani, ele se claseaza in cadrul Oficiului.
   (5) Dupa primirea sesizarilor, Parchetul de pe langa Inalta Curte de Casatie si Justitie sau alte structuri din cadrul Ministerului Public, competente potrivit legii, pot solicita, motivat, Oficiului completarea acestora.
   (6) Oficiul are obligatia de a pune la dispozitie Parchetului de pe langa Inalta Curte de Casatie si Justitie sau altor structuri din cadrul Ministerului Public, competente potrivit legii, la solicitarea acestora, datele si informatiile pe care le-a obtinut potrivit dispozitiilor prezentei legi.
   (7) Parchetul de pe langa Inalta Curte de Casatie si Justitie sau structurile din cadrul Ministerului Public, competente potrivit legii, care au formulat solicitari potrivit alin. (5), vor comunica trimestrial Oficiului stadiul de rezolvare a sesizarilor transmise, precum si cuantumul sumelor aflate in conturile persoanelor fizice sau juridice pentru care s-a dispus blocarea, ca urmare a suspendarilor efectuate sau a masurilor asiguratorii dispuse.
   (8) Oficiul va furniza persoanelor fizice si juridice prevazute la art. 10, precum si autoritatilor cu atributii de control financiar si celor de supraveghere prudentiala, printr-o procedura considerata adecvata, informatii generale privind tranzactiile suspecte si tipologiile de spalare a banilor si de finantare a actelor de terorism.
   (9) Oficiul furnizeaza persoanelor prevazute la art. 10 lit. a) si b), ori de cate ori este posibil, in regim de confidentialitate, printr-o modalitate de comunicare securizata, informatii cu privire la clienti, persoane fizice si/sau juridice expuse la risc de spalare a banilor si de finantare a actelor de terorism.
   (10) Dupa primirea rapoartelor privind tranzactiile suspecte, in cazul in care se constata existenta unor indicii temeinice de savarsire a altor infractiuni decat cele de spalare a banilor sau de finantare a actelor de terorism, Oficiul va sesiza de indata organul competent.
   Art. 9. - (1) Aplicarea cu buna-credinta a prevederilor art. 5-7 de catre persoane fizice si/sau juridice, inclusiv a celor prevazute la art. 10, nu poate atrage raspunderea disciplinara, civila sau penala a acestora.
   (2) Suspendarea si prelungirea suspendarii efectuate cu nerespectarea prevederilor legale si cu rea-credinta sau efectuate ca urmare a savarsirii unei fapte ilicite, in conditiile raspunderii civile delictuale si s-a cauzat un prejudiciu, de catre Oficiu si de catre Parchetul de pe langa Inalta Curte de Casatie si Justitie atrage raspunderea statului pentru prejudiciul cauzat.
   Art. 10. - Intra sub incidenta prezentei legi urmatoarele persoane fizice sau juridice:
   a) institutiile de credit si sucursalele din Romania ale institutiilor de credit straine;
   b) institutiile financiare, precum si sucursalele din Romania ale institutiilor financiare straine;
   c) administratorii de fonduri de pensii private, in nume propriu si pentru fondurile de pensii private pe care le administreaza, agentii de marketing autorizati/avizati in sistemul pensiilor private;
   d) cazinourile;
   e) auditorii, persoanele fizice si juridice care acorda consultanta fiscala sau contabila;
    ___________
    Pusa in aplicare prin Norma din 15/03/2012 incepand cu 12.10.2012.

   f) notarii publici, avocatii si alte persoane care exercita profesii juridice liberale, in cazul in care acorda asistenta in intocmirea sau perfectarea de operatiuni pentru clientii lor privind cumpararea ori vanzarea de bunuri imobile, actiuni sau parti sociale ori elemente ale fondului de comert, administrarea instrumentelor financiare sau a altor bunuri ale clientilor, constituirea sau administrarea de conturi bancare, de economii ori de instrumente financiare, organizarea procesului de subscriere a aporturilor necesare constituirii, functionarii sau administrarii unei societati comerciale, constituirea, administrarea ori conducerea societatilor comerciale, organismelor de plasament colectiv in valori mobiliare sau a altor structuri similare ori desfasurarea, potrivit legii, a altor activitati fiduciare, precum si in cazul in care isi reprezinta clientii in orice operatiune cu caracter financiar ori vizand bunuri imobile;
   g) furnizorii de servicii pentru societatile comerciale si alte entitati sau constructii juridice, altii decat cei prevazuti la lit. e) sau f), asa cum sunt definiti la art. 2 lit. k);
   h) persoanele cu atributii in procesul de privatizare;
   i) agentii imobiliari;
   j) asociatiile si fundatiile;
   k) alte persoane fizice sau juridice care comercializeaza bunuri si/sau servicii, numai in masura in care acestea au la baza operatiuni cu sume in numerar, in lei sau in valuta, a caror limita minima reprezinta echivalentul in lei a 15.000 euro, indiferent daca tranzactia se executa printr-o singura operatiune sau prin mai multe operatiuni ce par a avea o legatura intre ele.
   
Punere in aplicare Art. 10. - prin Regulament Regulamentul din 04.06.2008 de aplicare a prevederilor Legii nr.... din 04/06/2008 :
Art. 3. - Persoanele prevazute la art. 8 din Legea nr. 656/2002 sunt obligate ca in desfasurarea activitatii lor sa adopte masuri adecvate de prevenire a spalarii banilor si a finantarii actelor de terorism si, in acest scop, pe baza de risc, aplica masuri-standard, simplificate sau suplimentare de cunoastere a clientelei, care sa le permita identificarea, dupa caz, si a beneficiarului real.
   Art. 11. - Persoanele prevazute la art. 10 sunt obligate ca, in desfasurarea activitatii lor, sa adopte masuri de prevenire a spalarii banilor si a finantarii actelor de terorism si, in acest scop, pe baza de risc, aplica masuri-standard, simplificate sau suplimentare, de cunoastere a clientelei, care sa le permita identificarea, dupa caz, si a beneficiarului real.
   Art. 12. - Institutiile de credit nu vor intra in relatii de corespondent cu o banca fictiva sau cu o institutie de credit despre care se stie ca permite unei banci fictive sa ii utilizeze conturile si daca au astfel de relatii le vor termina.
   Art. 13. - (1) Persoanele prevazute la art. 10 au obligatia de a aplica masurile-standard de cunoastere a clientelei in urmatoarele situatii:
   a) la stabilirea unei relatii de afaceri;
   b) la efectuarea tranzactiilor ocazionale in valoare de cel putin 15.000 euro ori echivalent, indiferent daca tranzactia se realizeaza printr-o singura operatiune sau mai multe operatiuni ce par a avea o legatura intre ele;
   c) cand exista suspiciuni ca operatiunea in cauza are drept scop spalarea banilor sau finantarea actelor de terorism, indiferent de incidenta prevederilor derogatorii de la obligatia de a aplica masurile-standard de cunoastere a clientelei stabilite in prezenta lege si de valoarea operatiunii;
   d) daca exista indoieli privind veridicitatea sau pertinenta informatiilor de identificare deja detinute despre client;
   e) la cumpararea sau schimbarea in cazinouri de jetoane a caror valoare minima reprezinta echivalentul in lei a 2.000 euro.
   (2) Cand suma nu este cunoscuta in momentul acceptarii tranzactiei, persoana fizica sau juridica obligata sa stabileasca identitatea clientilor va proceda la identificarea de indata a acestora, atunci cand este informata despre valoarea tranzactiei si cand a stabilit ca a fost atinsa limita minima prevazuta la alin. (1) lit. b).
   (3) Persoanele prevazute la art. 10 au obligatia sa asigure aplicarea prevederilor acestei legi si in cazul activitatilor externalizate ori al celor desfasurate prin agenti.
   (4) Institutiile de credit si institutiile financiare trebuie sa aplice proceduri de cunoastere a clientelei si de pastrare a evidentelor referitoare la aceasta cel putin echivalente cu cele prevazute in prezenta lege in toate sucursalele si filialele acestora situate in state terte.
   
Punere in aplicare prin Regulament Regulamentul din 04.06.2008 de aplicare a prevederilor Legii nr.... din 04/06/2008 :
Art. 13. - (1) Institutiile financiare si institutiile de credit aplica, dupa caz, in sucursale si in filialele majoritare situate in state terte masuri de cunoastere a clientelei si de tinere a evidentelor cel putin echivalente celor prevazute de Legea nr. 656/2002 si de prezentul regulament.
(2) In cazul in care legislatia statului tert nu permite aplicarea unor astfel de masuri echivalente, institutiile de credit si institutiile financiare vor informa autoritatile romane competente potrivit art. 17 din Legea nr. 656/2002.
(3) In cazul in care legislatia statului tert nu permite aplicarea masurilor obligatorii de cunoastere a clientelei, institutiile de credit si institutiile financiare vor aplica masurile necesare de cunoastere a clientelei pentru a face fata in mod eficace riscului de spalare a banilor sau de finantare a terorismului.
   
Punere in aplicare Art. 13. - prin Regulament Regulamentul din 04.06.2008 de aplicare a prevederilor Legii nr.... din 04/06/2008 :
SECTIUNEA 1 Masuri-standard de cunoastere a clientelei
Art. 4. - (1) Persoanele prevazute la art. 8 din Legea nr. 656/2002 au obligatia de a aplica masurile-standard de cunoastere a clientelei in urmatoarele situatii:
a) la stabilirea unei relatii de afaceri;
b) la efectuarea tranzactiilor ocazionale in valoare de cel putin 15.000 euro ori echivalent, indiferent daca tranzactia se realizeaza printr-o singura operatiune sau mai multe operatiuni care par a avea o legatura intre ele;
c) cand exista suspiciuni ca operatiunea in cauza are drept scop spalarea banilor sau finantarea actelor de terorism, indiferent de valoarea operatiunii sau de incidenta prevederilor derogatorii de la obligatia de a aplica masurile-standard de cunoastere a clientelei, stabilite in Legea nr. 656/2002 si in prezentul regulament;
d) daca exista indoieli privind veridicitatea sau pertinenta informatiilor de identificare deja detinute despre client;
e) la cumpararea sau schimbarea in cazinouri de jetoane a caror valoare minima reprezinta echivalentul in lei a 2.000 euro.
(2) Cand suma nu este cunoscuta in momentul acceptarii tranzactiei, persoana fizica sau juridica obligata sa stabileasca identitatea clientilor va proceda la identificarea de indata a acestora, atunci cand este informata despre valoarea tranzactiei si cand a stabilit ca a fost atinsa limita minima prevazuta la alin. (1) lit. b).
(3) Persoanele prevazute la art. 8 din Legea nr. 656/2002 vor aplica masurile-standard de cunoastere a clientelei tuturor clientilor noi, precum si, cat mai curand posibil, in functie de risc, in cazul tuturor clientilor existenti.
(4) Institutiile de credit si institutiile financiare nu vor deschide si opera conturi anonime, respectiv conturi pentru care identitatea titularului sau a beneficiarului nu este cunoscuta si evidentiata in mod corespunzator.
(5) In aplicarea prevederilor alin. (3), persoanele prevazute la art. 8 din Legea nr. 656/2002 vor aplica cat mai curand posibil masurile-standard de cunoastere a clientelei tuturor titularilor si beneficiarilor conturilor si carnetelor de economii anonime existente.
(6) Utilizarea in orice fel a conturilor si carnetelor de economii anonime existente nu va fi permisa decat dupa aplicarea masurilor-standard de cunoastere a clientelei prevazute la alin. (5).
Art. 5. - (1) Masurile-standard de cunoastere a clientelei sunt:
a) identificarea clientului si verificarea identitatii acestuia pe baza de documente si, dupa caz, de informatii obtinute din surse de incredere independente;
b) identificarea, daca este cazul, a beneficiarului real si verificarea pe baza de risc a identitatii acestuia, astfel incat informatiile detinute sa fie satisfacatoare pentru persoana prevazuta la art. 8 din Legea nr. 656/2002 si sa permita, inclusiv, intelegerea structurii de proprietate si de control a clientului entitate juridica;
c) obtinerea de informatii despre scopul si natura relatiei de afaceri;
d) monitorizarea continua a relatiei de afaceri, inclusiv prin analizarea tranzactiilor incheiate pe parcursul acesteia, pentru a se asigura ca aceste tranzactii corespund informatiilor detinute despre client, profilul sau de risc si profilul activitatii, inclusiv, dupa caz, despre sursa fondurilor, si prin asigurarea actualizarii documentelor, datelor si informatiilor detinute.
(2) Datele de identificare a clientilor vor cuprinde cel putin:
a) in cazul persoanelor fizice - datele de stare civila mentionate in documentele de identitate prevazute de lege;
b) in cazul persoanelor juridice - datele mentionate in documentele de inmatriculare prevazute de lege, precum si dovada ca persoana fizica care conduce tranzactia reprezinta legal persoana juridica.
(3) Persoanele prevazute la art. 8 din Legea nr. 656/2002 vor aplica toate masurile prevazute la alin. (1) lit. a)-d), putand sa le circumstantieze pe baza de risc, in functie de tipul de client, de relatia de afaceri, de produs sau tranzactie, caz in care trebuie sa poata demonstra autoritatilor sau structurilor prevazute la art. 17 din Legea nr. 656/2002 ca masurile de cunoastere a clientelei sunt adecvate in raport de riscul de spalare a banilor si finantare a terorismului.
(4) Atunci cand persoanele prevazute la art. 8 din Legea nr. 656/2002 nu pot aplica prevederile alin. 1 lit. a)-c), acestea au obligatia, dupa caz, de a nu efectua tranzactia, de a nu incepe relatia de afaceri sau de a termina relatia de afaceri si de a semnala de indata acest aspect Oficiului.
(5) Dispozitiile alin. (4) nu se aplica persoanelor prevazute la art. 8 lit. e) si f) din Legea nr. 656/2002 in ceea ce priveste informatiile obtinute de la sau despre clienti, in cazurile in care evalueaza situatia juridica a acelui client, reprezinta sau asista respectivul client in cadrul ori in legatura cu o procedura judiciara sau il consiliaza in scopul initierii ori evitarii unei astfel de proceduri, chiar daca respectivele informatii au fost obtinute anterior, in cursul sau dupa procedura in cauza.
(6) Persoanele prevazute la art. 8 din Legea nr. 656/2002 au obligatia de a verifica identitatea clientului si a beneficiarului real inainte de stabilirea relatiei de afaceri sau de efectuarea tranzactiei ocazionale.
Art. 6. - (1) Persoanele prevazute la art. 8 din Legea nr. 656/2002 pot utiliza, in scopul aplicarii masurilor-standard de cunoastere a clientelei prevazute la art. 5 alin. (1) lit. a)-c), informatiile referitoare la client obtinute de la terte parti, chiar daca respectivele informatii se obtin pe baza unor documente a caror forma difera de cea folosita la nivel intern.
(2) In situatia prevazuta la alin. (1), responsabilitatea pentru indeplinirea tuturor masurilor-standard de cunoastere a clientelei apartine persoanelor care utilizeaza informatiile obtinute de la terta parte.
(3) Terta parte din Romania care intermediaza contactul cu clientul va transmite persoanei care aplica masurile-standard de cunoastere a clientelei toate informatiile obtinute in cadrul procedurilor proprii de identificare, astfel incat sa fie respectate cerintele prevazute la art. 5 alin. (1) lit. a)-c).
(4) Copii ale documentelor pe baza carora s-au realizat identificarea si verificarea identitatii clientului si, dupa caz, a beneficiarului real vor fi transmise imediat de terta parte din Romania, la cererea persoanei careia i-a fost recomandat clientul.
(5) Persoanele prevazute la art. 8 din Legea nr. 656/2002 au obligatia sa asigure aplicarea prevederilor Legii nr. 656/2002 si ale prezentului regulament si in cazul activitatilor externalizate ori al celor desfasurate prin agenti. Agentii si entitatile prin care sunt desfasurate activitati externalizate de catre persoanele anterior mentionate nu pot fi considerate terte parti, in intelesul art. 2 alin. (1) lit. d).
(6) Persoanele prevazute la art. 8 din Legea nr. 656/2002 nu vor utiliza pentru indeplinirea cerintelor de cunoastere a clientelei prevazute la art. 5 alin. (1) lit. a)-c) masurile de cunoastere a clientelei aplicate de o terta parte dintr-un stat tert, cu privire la care Comisia Europeana a adoptat o decizie in acest sens.
   Art. 14. - Persoanele prevazute la art. 10 vor aplica masurile-standard de cunoastere a clientelei tuturor clientilor noi. Aceleasi masuri vor fi aplicabile, in functie de risc, cat mai curand posibil, si in cazul clientilor existenti.
   
Punere in aplicare Art. 14. - prin Regulament Regulamentul din 04.06.2008 de aplicare a prevederilor Legii nr.... din 04/06/2008 :
SECTIUNEA 1 Masuri-standard de cunoastere a clientelei
Art. 4. - (1) Persoanele prevazute la art. 8 din Legea nr. 656/2002 au obligatia de a aplica masurile-standard de cunoastere a clientelei in urmatoarele situatii:
a) la stabilirea unei relatii de afaceri;
b) la efectuarea tranzactiilor ocazionale in valoare de cel putin 15.000 euro ori echivalent, indiferent daca tranzactia se realizeaza printr-o singura operatiune sau mai multe operatiuni care par a avea o legatura intre ele;
c) cand exista suspiciuni ca operatiunea in cauza are drept scop spalarea banilor sau finantarea actelor de terorism, indiferent de valoarea operatiunii sau de incidenta prevederilor derogatorii de la obligatia de a aplica masurile-standard de cunoastere a clientelei, stabilite in Legea nr. 656/2002 si in prezentul regulament;
d) daca exista indoieli privind veridicitatea sau pertinenta informatiilor de identificare deja detinute despre client;
e) la cumpararea sau schimbarea in cazinouri de jetoane a caror valoare minima reprezinta echivalentul in lei a 2.000 euro.
(2) Cand suma nu este cunoscuta in momentul acceptarii tranzactiei, persoana fizica sau juridica obligata sa stabileasca identitatea clientilor va proceda la identificarea de indata a acestora, atunci cand este informata despre valoarea tranzactiei si cand a stabilit ca a fost atinsa limita minima prevazuta la alin. (1) lit. b).
(3) Persoanele prevazute la art. 8 din Legea nr. 656/2002 vor aplica masurile-standard de cunoastere a clientelei tuturor clientilor noi, precum si, cat mai curand posibil, in functie de risc, in cazul tuturor clientilor existenti.
(4) Institutiile de credit si institutiile financiare nu vor deschide si opera conturi anonime, respectiv conturi pentru care identitatea titularului sau a beneficiarului nu este cunoscuta si evidentiata in mod corespunzator.
(5) In aplicarea prevederilor alin. (3), persoanele prevazute la art. 8 din Legea nr. 656/2002 vor aplica cat mai curand posibil masurile-standard de cunoastere a clientelei tuturor titularilor si beneficiarilor conturilor si carnetelor de economii anonime existente.
(6) Utilizarea in orice fel a conturilor si carnetelor de economii anonime existente nu va fi permisa decat dupa aplicarea masurilor-standard de cunoastere a clientelei prevazute la alin. (5).
Art. 5. - (1) Masurile-standard de cunoastere a clientelei sunt:
a) identificarea clientului si verificarea identitatii acestuia pe baza de documente si, dupa caz, de informatii obtinute din surse de incredere independente;
b) identificarea, daca este cazul, a beneficiarului real si verificarea pe baza de risc a identitatii acestuia, astfel incat informatiile detinute sa fie satisfacatoare pentru persoana prevazuta la art. 8 din Legea nr. 656/2002 si sa permita, inclusiv, intelegerea structurii de proprietate si de control a clientului entitate juridica;
c) obtinerea de informatii despre scopul si natura relatiei de afaceri;
d) monitorizarea continua a relatiei de afaceri, inclusiv prin analizarea tranzactiilor incheiate pe parcursul acesteia, pentru a se asigura ca aceste tranzactii corespund informatiilor detinute despre client, profilul sau de risc si profilul activitatii, inclusiv, dupa caz, despre sursa fondurilor, si prin asigurarea actualizarii documentelor, datelor si informatiilor detinute.
(2) Datele de identificare a clientilor vor cuprinde cel putin:
a) in cazul persoanelor fizice - datele de stare civila mentionate in documentele de identitate prevazute de lege;
b) in cazul persoanelor juridice - datele mentionate in documentele de inmatriculare prevazute de lege, precum si dovada ca persoana fizica care conduce tranzactia reprezinta legal persoana juridica.
(3) Persoanele prevazute la art. 8 din Legea nr. 656/2002 vor aplica toate masurile prevazute la alin. (1) lit. a)-d), putand sa le circumstantieze pe baza de risc, in functie de tipul de client, de relatia de afaceri, de produs sau tranzactie, caz in care trebuie sa poata demonstra autoritatilor sau structurilor prevazute la art. 17 din Legea nr. 656/2002 ca masurile de cunoastere a clientelei sunt adecvate in raport de riscul de spalare a banilor si finantare a terorismului.
(4) Atunci cand persoanele prevazute la art. 8 din Legea nr. 656/2002 nu pot aplica prevederile alin. 1 lit. a)-c), acestea au obligatia, dupa caz, de a nu efectua tranzactia, de a nu incepe relatia de afaceri sau de a termina relatia de afaceri si de a semnala de indata acest aspect Oficiului.
(5) Dispozitiile alin. (4) nu se aplica persoanelor prevazute la art. 8 lit. e) si f) din Legea nr. 656/2002 in ceea ce priveste informatiile obtinute de la sau despre clienti, in cazurile in care evalueaza situatia juridica a acelui client, reprezinta sau asista respectivul client in cadrul ori in legatura cu o procedura judiciara sau il consiliaza in scopul initierii ori evitarii unei astfel de proceduri, chiar daca respectivele informatii au fost obtinute anterior, in cursul sau dupa procedura in cauza.
(6) Persoanele prevazute la art. 8 din Legea nr. 656/2002 au obligatia de a verifica identitatea clientului si a beneficiarului real inainte de stabilirea relatiei de afaceri sau de efectuarea tranzactiei ocazionale.
Art. 6. - (1) Persoanele prevazute la art. 8 din Legea nr. 656/2002 pot utiliza, in scopul aplicarii masurilor-standard de cunoastere a clientelei prevazute la art. 5 alin. (1) lit. a)-c), informatiile referitoare la client obtinute de la terte parti, chiar daca respectivele informatii se obtin pe baza unor documente a caror forma difera de cea folosita la nivel intern.
(2) In situatia prevazuta la alin. (1), responsabilitatea pentru indeplinirea tuturor masurilor-standard de cunoastere a clientelei apartine persoanelor care utilizeaza informatiile obtinute de la terta parte.
(3) Terta parte din Romania care intermediaza contactul cu clientul va transmite persoanei care aplica masurile-standard de cunoastere a clientelei toate informatiile obtinute in cadrul procedurilor proprii de identificare, astfel incat sa fie respectate cerintele prevazute la art. 5 alin. (1) lit. a)-c).
(4) Copii ale documentelor pe baza carora s-au realizat identificarea si verificarea identitatii clientului si, dupa caz, a beneficiarului real vor fi transmise imediat de terta parte din Romania, la cererea persoanei careia i-a fost recomandat clientul.
(5) Persoanele prevazute la art. 8 din Legea nr. 656/2002 au obligatia sa asigure aplicarea prevederilor Legii nr. 656/2002 si ale prezentului regulament si in cazul activitatilor externalizate ori al celor desfasurate prin agenti. Agentii si entitatile prin care sunt desfasurate activitati externalizate de catre persoanele anterior mentionate nu pot fi considerate terte parti, in intelesul art. 2 alin. (1) lit. d).
(6) Persoanele prevazute la art. 8 din Legea nr. 656/2002 nu vor utiliza pentru indeplinirea cerintelor de cunoastere a clientelei prevazute la art. 5 alin. (1) lit. a)-c) masurile de cunoastere a clientelei aplicate de o terta parte dintr-un stat tert, cu privire la care Comisia Europeana a adoptat o decizie in acest sens.
   Art. 15. - (1) Institutiile de credit si institutiile financiare nu vor deschide si nu vor opera conturi anonime, respectiv conturi pentru care identitatea titularului sau beneficiarului nu este cunoscuta si evidentiata in mod corespunzator.
   (2) In aplicarea prevederilor art. 14, persoanele prevazute la art. 10 vor aplica masurile-standard de cunoastere a clientelei tuturor titularilor si beneficiarilor conturilor anonime existente cat mai curand posibil si oricum inainte ca acestea sa fie utilizate in vreun fel.
   Art. 16. - (1) Datele de identificare a clientilor vor cuprinde:
   a) in cazul persoanelor fizice - datele de stare civila mentionate in documentele de identitate prevazute de lege;
   b) in cazul persoanelor juridice - datele mentionate in documentele de inmatriculare prevazute de lege, precum si dovada ca persoana fizica care conduce tranzactia reprezinta legal persoana juridica.
   (2) In cazul persoanelor juridice straine, la deschiderea de conturi bancare vor fi solicitate acele documente din care sa rezulte identitatea firmei, sediul, tipul de societate, locul inmatricularii, imputernicirea speciala a celui care o reprezinta in tranzactie, precum si o traducere in limba romana a documentelor autentificate de un birou al notarului public.
   Art. 17. - Persoanele prevazute la art. 10 pot aplica masurile simplificate de cunoastere a clientelei in urmatoarele situatii:
   a) in cazul politelor de asigurare de viata, daca prima de asigurare sau ratele de plata anuale sunt mai mici ori egale cu echivalentul in lei al sumei de 1.000 euro ori prima unica de asigurare platita este in valoare de pana la echivalentul in lei a 2.500 euro. Daca ratele de prima periodice sau sumele de plata anuale sunt ori urmeaza sa fie marite in asa fel incat sa depaseasca limita echivalentului in lei a 1.000 euro, respectiv a echivalentului in lei a 2.500 euro, se vor aplica masurilestandard de cunoastere a clientelei;
   b) in cazul actelor de aderare la fondurile de pensii;
   c) in cazul monedei electronice definite potrivit legii, in situatiile si in conditiile prevazute de regulamentul la prezenta lege*);
    ___________
   *) A se vedea Hotararea Guvernului nr. 594/2008 privind aprobarea Regulamentului de aplicare a prevederilor Legii nr. 656/2002 pentru prevenirea si sanctionarea spalarii banilor, precum si pentru instituirea unor masuri de prevenire si combatere a finantarii actelor de terorism, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 444 din 13 iunie 2008, cu modificarile ulterioare.

   d) in cazul in care clientul este o institutie de credit sau financiara, in intelesul art. 10, dintr-un stat membru al Uniunii Europene sau al Spatiului Economic European ori, dupa caz, o institutie de credit ori financiara dintr-un stat tert, care impune cerinte similare cu cele prevazute de prezenta lege si le supravegheaza referitor la aplicarea acestora;
   e) in alte cazuri si conditii, referitoare la clienti, operatiuni sau produse, care prezinta risc scazut in privinta spalarii banilor si a finantarii actelor de terorism, prevazute de regulamentul de aplicare a prezentei legi.
   
Punere in aplicare Art. 17. - prin Regulament Regulamentul din 04.06.2008 de aplicare a prevederilor Legii nr.... din 04/06/2008 :
SECTIUNEA a 2-a Masuri simplificate de cunoastere a clientelei
Art. 7. - (1) Prin exceptie de la prevederile art. 4 alin. (1) lit. a), b) si d), persoanele prevazute la art. 8 din Legea nr. 656/2002 aplica masuri simplificate de cunoastere a clientelei in cazul in care clientul este o institutie de credit sau financiara dintr-un stat membru sau, dupa caz, o institutie de credit ori financiara dintr-un stat tert, care impune cerinte similare cu cele prevazute de Legea nr. 656/2002 si le supravegheaza referitor la aplicarea acestora.
(2) Prin derogare de la prevederile art. 4 alin. (1) lit. a), b) si d), persoanele prevazute la art. 8 din Legea nr. 656/2002 pot aplica masurile simplificate de cunoastere a clientelei in urmatoarele situatii:
a) in cazul politelor de asigurare de viata, daca prima de asigurare sau ratele de plata anuale sunt mai mici ori egale cu echivalentul in lei al sumei de 1.000 euro ori prima unica de asigurare platita este in valoare de pana la echivalentul in lei a 2.500 euro. Daca ratele de prima periodice sau sumele de plata anuale sunt ori urmeaza sa fie marite in asa fel incat sa depaseasca limita echivalentului in lei a 1.000 euro, respectiv echivalentului in lei a 2.500 euro, se vor aplica masurile-standard de cunoastere a clientelei;
b) in cazul actelor de aderare la fondurile de pensii;
c) in cazul monedei electronice definite de Legea nr. 127/2011 privind activitatea de emitere de moneda electronica, stocata pe dispozitive electronice care au urmatoarele caracteristici:
1. nu sunt reincarcabile si suma maxima ce poate fi stocata pe acestea nu depaseste echivalentul in lei a 250 euro; sau
2. sunt reincarcabile si valoarea totala a tranzactiilor realizate pe parcursul unui an calendaristic este limitata la echivalentul in lei a 2.500 euro, cu exceptia situatiei in care o suma in valoare de cel putin echivalentul in lei a 1.000 euro a fost rascumparata in cursul aceluiasi an.
Art. 8. - Prin exceptie de la prevederile art. 4 alin. (1) lit. a), b) si d), persoanele prevazute la art. 8 din Legea nr. 656/2002 pot aplica masurile simplificate de cunoastere a clientelei in cazul urmatorilor clienti:
a) societatile ale caror valori mobiliare sunt admise la tranzactionare pe o piata reglementata in intelesul Legii nr. 297/2004 privind piata de capital, cu modificarile si completarile ulterioare, in unul sau mai multe state membre si societatile listate pe o piata din state terte si care sunt supuse unor cerinte de raportare si transparenta echivalente cu legislatia comunitara;
b) beneficiarii reali ai tranzactiilor derulate prin conturile colective administrate de notari si alte persoane care exercita profesii juridice liberale din state membre sau din state terte care impun cerinte de prevenire si combatere a spalarii banilor si finantarii terorismului echivalente standardelor prevazute de Legea nr. 656/2002 si de prezentul regulament si le supravegheaza referitor la aplicarea acestora, cu conditia ca, la cerere, administratorii respectivelor conturi colective sa furnizeze depozitarilor conturilor informatii privind identitatea beneficiarilor reali;
c) autoritatile publice nationale;
d) clientii care prezinta un risc scazut din perspectiva spalarii banilor sau a finantarii terorismului si care indeplinesc cumulativ urmatoarele criterii:
1. sunt autoritati sau organisme publice investite cu respectivele competente in baza legislatiei comunitare;
2. identitatea acestora este disponibila public, transparenta si certa;
3. activitatea si evidentele contabile ale acestora sunt transparente;
4. respectivul client este raspunzator in fata unei institutii comunitare sau a unei autoritati a unui stat membru ori activitatea clientului este supusa controlului prin proceduri de verificare adecvate.
Art. 9. - (1) Prin exceptie de la prevederile art. 4 alin. (1) lit. a), b) si d), persoanele prevazute la art. 8 din Legea nr. 656/2002 pot aplica masurile simplificate de cunoastere a clientelei in cazul produselor si al operatiunilor aferente acestora, care indeplinesc cumulativ urmatoarele criterii:
a) produsul este oferit pe baza unui contract scris;
b) operatiunea aferenta produsului este desfasurata prin intermediul unui cont al clientului deschis la o institutie de credit din state membre sau din state terte care impun cerinte similare cu cele prevazute in Legea nr. 656/2002 si in prezentul regulament;
c) produsul sau operatiunea aferenta este nominativa si prin natura ei permite aplicarea corespunzatoare a prevederilor art. 4 alin. (1) lit. c);
d) valoarea produsului nu depaseste limita prevazuta la art. 12 alin. (1) lit. a) din Legea nr. 656/2002, in cazul politelor de asigurare si al produselor de economisire similare, sau limita de 15.000 euro ori echivalent, in cazul celorlalte produse;
e) beneficiarul produselor sau al operatiunilor aferente acestora nu poate fi o terta persoana, cu exceptia cazurilor de deces, invaliditate, varsta predeterminata sau a altor situatii similare;
f) in cazul in care produsele sau operatiunile aferente acestora permit investitii in active financiare sau creante, inclusiv asigurari de orice tip ori alte creante contingente, daca se indeplinesc urmatoarele criterii cumulative:
1. beneficiile produsului sau ale operatiunilor aferente acestuia se materializeaza doar pe termen lung;
2. produsul sau operatiunea aferenta acestuia nu poate fi utilizata drept garantie;
3. pe parcursul relatiei contractuale nu pot fi facute plati anticipate, nu exista clauze de reziliere anticipata si nu se pot stinge anticipat obligatii contractuale.
Art. 10. - (1) In situatiile prevazute la art. 7 si 8, persoanele prevazute la art. 8 din Legea nr. 656/2002 trebuie sa obtina informatii suficiente despre clienti si sa monitorizeze permanent activitatea acestora pentru a stabili ca acestia se incadreaza in categoria pentru care este prevazuta respectiva derogare.
(2) Oficiul informeaza autoritatile cu competente similare din alte state membre si Comisia Europeana asupra cazurilor in care apreciaza ca un stat tert indeplineste cerintele prevazute la art. 7 si 8 sau in situatiile prevazute de art. 9.
Art. 11. - Persoanele prevazute la art. 8 din Legea nr. 656/2002 nu pot aplica prevederile art. 7-9 in cazul clientilor institutii de credit, institutii financiare sau societati ale caror valori mobiliare sunt admise la tranzactionare pe o piata reglementata din statele terte, cu privire la care Comisia Europeana a adoptat o decizie in acest sens.
   Art. 18. - (1) Persoanele prevazute la art. 10 aplica, in plus fata de masurile-standard de cunoastere a clientelei, masurile suplimentare de cunoastere a clientelei in urmatoarele situatii care, prin natura lor, pot prezenta un risc sporit de spalare a banilor sau de finantare a actelor de terorism:
   a) in cazul persoanelor care nu sunt prezente fizic la efectuarea operatiunilor;
   b) in cazul relatiilor de corespondent cu institutii de credit din state care nu sunt membre ale Uniunii Europene sau nu apartin Spatiului Economic European;
   c) in cazul tranzactiilor sau relatiilor de afaceri cu persoanele expuse politic, care sunt rezidente intr-un alt stat membru al Uniunii Europene sau al Spatiului Economic European ori intr-un stat tert.
   (2) Persoanele prevazute la art. 10 aplica masurile suplimentare de cunoastere a clientelei si in alte cazuri decat cele prevazute la alin. (1), care, prin natura lor, prezinta un risc sporit de spalare a banilor sau de finantare a actelor de terorism.
   
Punere in aplicare Art. 18. - prin Regulament Regulamentul din 04.06.2008 de aplicare a prevederilor Legii nr.... din 04/06/2008 :
SECTIUNEA a 3-a Masuri suplimentare de cunoastere a clientelei
Art. 12. - (1) Persoanele prevazute la art. 8 din Legea nr. 656/2002 aplica, in plus fata de masurile-standard de cunoastere a clientelei, pe baza de risc, masuri suplimentare de cunoastere a clientelei in toate situatiile care prin natura lor pot prezenta un risc sporit de spalare a banilor sau de finantare a terorismului. Aplicarea masurilor suplimentare de cunoastere a clientelei este obligatorie cel putin in urmatoarele situatii:
a) in cazul persoanelor care nu sunt prezente fizic la efectuarea operatiunilor;
b) in cazul relatiilor de corespondent cu institutii de credit din state terte;
c) referitor la tranzactiile ocazionale sau relatiile de afaceri cu persoanele expuse politic, care sunt rezidente intr-un alt stat membru al Uniunii Europene sau al Spatiului Economic European ori intr-un stat strain.
(2) In cazul prevazut la alin. (1) lit. a), persoanele prevazute la art. 8 din Legea nr. 656/2002 aplica una sau mai multe dintre urmatoarele masuri, fara ca aceasta enumerare sa fie limitativa:
a) solicita documente si informatii suplimentare pentru a stabili identitatea clientului;
b) intreprind masuri suplimentare pentru verificarea ori certificarea documentelor furnizate sau vor solicita o certificare din partea unei institutii de credit ori financiare supuse unor cerinte de prevenire si combatere a spalarii banilor si finantarii terorismului echivalente standardelor prevazute in Legea nr. 656/2002 si in prezentul regulament;
c) solicita ca prima operatiune sa se realizeze prin intermediul unui cont deschis in numele clientului la o institutie de credit supusa unor cerinte de prevenire si combatere a spalarii banilor si finantarii terorismului echivalente standardelor prevazute in Legea nr. 656/2002 si in prezentul regulament.
(3) In cazul prevazut la alin. (1) lit. b), institutiile de credit vor aplica urmatoarele masuri:
a) obtin suficiente informatii despre institutia de credit din statul tert pentru a intelege pe deplin natura activitatii acesteia si pentru a determina, pe baza informatiilor disponibile in mod public, reputatia acesteia si calitatea supravegherii la care este supusa;
b) evalueaza mecanismele de control implementate de institutia de credit din statul tert in scopul prevenirii si combaterii spalarii banilor si finantarii actelor de terorism;
c) obtin aprobarea conducerii executive inainte de stabilirea fiecarei noi relatii de corespondent;
d) stabilesc pe baza de documente raspunderea fiecareia dintre cele doua institutii de credit;
e) in cazul conturilor de corespondent accesibile direct clientilor institutiei de credit din statul tert, se asigura ca aceasta a aplicat masuri-standard de cunoastere a clientelei tuturor clientilor care au acces la aceste conturi si ca este in masura sa ofere, la cerere, informatii despre clienti, obtinute prin aplicarea respectivelor masuri.
(4) In cazul tranzactiilor ocazionale sau al relatiilor de afaceri cu persoanele expuse politic, persoanele prevazute la art. 8 din Legea nr. 656/2002 sunt obligate sa aplice urmatoarele masuri:
a) sa dispuna de proceduri pe baza de risc care sa le permita identificarea clientilor care se incadreaza in aceasta categorie;
b) sa obtina aprobarea conducerii executive inainte de stabilirea unei relatii de afaceri cu un client din aceasta categorie;
c) sa adopte masuri corespunzatoare pentru a stabili sursa veniturilor si sursa fondurilor implicate in relatia de afaceri sau in tranzactia ocazionala;
d) sa realizeze o supraveghere sporita, permanenta, a relatiei de afaceri.
(5) Persoanele prevazute la art. 8 din Legea nr. 656/2002 vor acorda atentie sporita tranzactiilor si produselor care, prin natura lor, pot favoriza anonimatul sau pot avea legatura cu spalarea banilor ori cu finantarea terorismului.
   Art. 19. - (1) In fiecare caz in care identitatea este solicitata potrivit prevederilor prezentei legi, persoana juridica sau persoana fizica prevazuta la art. 10, care are obligatia identificarii clientului, va pastra o copie de pe document, ca dovada de identitate, sau referinte de identitate, pentru o perioada de minimum 5 ani, incepand cu data cand se incheie relatia cu clientul.
   (2) Persoanele prevazute la art. 10 vor pastra evidentele secundare sau operative si inregistrarile tuturor operatiunilor financiare ce decurg din derularea unei relatii de afaceri ori a unei tranzactii ocazionale pe o perioada de minimum 5 ani de la incheierea relatiei de afaceri, respectiv de la realizarea tranzactiei ocazionale, intr-o forma corespunzatoare, pentru a putea fi folosite ca mijloace de proba in justitie.
   
Punere in aplicare Art. 19. - prin Regulament Regulamentul din 04.06.2008 de aplicare a prevederilor Legii nr.... din 04/06/2008 :
Art. 14. - (1) In cazurile in care aplicarea masurilor de cunoastere a clientelei este obligatorie, persoanele prevazute la art. 8 din Legea nr. 656/2002 vor pastra o copie de pe documentul utilizat ca dovada de identitate sau referinta de identitate o perioada de minimum 5 ani, incepand cu data cand se incheie relatia cu clientul.
(2) Persoanele prevazute la art. 8 din Legea nr. 656/2002 vor pastra, intr-o forma corespunzatoare pentru a putea fi folosite ca mijloace de proba in justitie, evidentele secundare sau operative si inregistrarile tuturor operatiunilor financiare ce decurg din derularea unei relatii de afaceri ori a unei tranzactii ocazionale o perioada de minimum 5 ani de la incheierea relatiei de afaceri, respectiv de la realizarea tranzactiei ocazionale.
   Art. 20. - (1) Persoanele juridice prevazute la art. 10 vor desemna una sau mai multe persoane care au responsabilitati in aplicarea prezentei legi, ale caror nume vor fi comunicate Oficiului, impreuna cu natura si cu limitele responsabilitatilor mentionate.
   (2) Persoanele prevazute la art. 10 lit. a) -d), g) -j), precum si structurile de conducere ale profesiilor liberale prevazute la art. 10 lit. e) si f) vor desemna una sau mai multe persoane care au responsabilitati in aplicarea prezentei legi, ale caror nume vor fi comunicate Oficiului, cu precizarea naturii si limitelor responsabilitatilor incredintate, si vor stabili politici si proceduri adecvate in materie de cunoastere a clientelei, de raportare, de pastrare a evidentelor secundare sau operative, de control intern, evaluare si gestionare a riscurilor, managementul de conformitate si comunicare, pentru a preveni si a impiedica operatiunile suspecte de spalarea banilor sau finantarea terorismului, asigurand instruirea corespunzatoare a angajatilor. Institutiile de credit si institutiile financiare au obligatia de a desemna un ofiter de conformitate subordonat conducerii executive, care coordoneaza implementarea politicilor si procedurilor interne pentru aplicarea prezentei legi.
   (3) Persoanele desemnate conform alin. (1) si (2) raspund pentru indeplinirea sarcinilor stabilite in aplicarea prezentei legi.
   (4) Dispozitiile alin. (1), (2) si (3) nu sunt aplicabile persoanelor fizice si juridice prevazute la art. 10 lit. k).
   (5) Institutiile de credit si institutiile financiare trebuie sa informeze toate sucursalele si filialele lor situate in state terte asupra politicilor si procedurilor stabilite potrivit alin. (2).
   (6) Persoanele desemnate conform alin. (1) si (2) vor avea acces direct si in timp util la datele si informatiile relevante necesare indeplinirii obligatiilor prevazute de prezenta lege.
   
Punere in aplicare Art. 20. - prin Regulament Regulamentul din 04.06.2008 de aplicare a prevederilor Legii nr.... din 04/06/2008 :
Art. 15. - (1) Persoanele prevazute la art. 8 lit. a)-d), g)-j), precum si structurile de conducere ale profesiilor liberale prevazute la art. 8 lit. e) si f) din Legea nr. 656/2002 vor desemna printr-un act intern, intocmit potrivit anexei care face parte din prezentul regulament, una sau mai multe persoane care au responsabilitati in aplicarea Legii nr. 656/2002 si a prezentului regulament, ale caror nume vor fi comunicate Oficiului, impreuna cu natura si cu limitele responsabilitatilor mentionate. Actul intern va fi comunicat direct la sediul Oficiului sau prin intermediul serviciilor postale, cu confirmare de primire.
(2) Persoanele prevazute la alin. (1) vor stabili politici si proceduri adecvate in materie de cunoastere a clientelei, de raportare si de pastrare a evidentelor secundare sau operative, de control intern, evaluare si gestionare a riscurilor, managementul de conformitate si comunicare pentru a preveni si a impiedica operatiunile suspecte de spalarea banilor sau finantarea actelor de terorism, asigurand instruirea corespunzatoare a angajatilor. Institutiile de credit si institutiile financiare au obligatia de a desemna un ofiter de conformitate subordonat conducerii executive, care coordoneaza implementarea politicilor si procedurilor interne pentru aplicarea Legii nr. 656/2002 si a prezentului regulament.
(3) Persoanele desemnate conform alin. (1) si (2) raspund pentru indeplinirea sarcinilor stabilite in aplicarea Legii nr. 656/2002.
(4) Dispozitiile alin. (1)-(3) nu sunt aplicabile persoanelor fizice si juridice prevazute la art. 8 lit. k) din Legea nr. 656/2002.
(5) Institutiile de credit si institutiile financiare trebuie sa informeze toate sucursalele si filialele lor situate in state terte asupra politicilor si procedurilor stabilite potrivit alin. (2).
Art. 16. - Institutiile de credit si institutiile financiare sunt obligate sa aiba proceduri interne si sa dispuna de sisteme care sa le permita transmiterea prompta, la solicitarea Oficiului ori a organelor de urmarire penala, a informatiilor privind identitatea si natura relatiei pentru clientii specificati in solicitare, cu care sunt in relatie de afaceri sau cu care au avut o relatie de afaceri in ultimii 5 ani.
ANEXA la regulament
Denumirea persoanei juridice: ..........
Codul unic de inregistrare .............
Numarul de inregistrare la oficiul registrului comertului .............
Sediul social .............................
Telefon/fax ..............................
Catre
Oficiul National de Prevenire si Combatere a Spalarii Banilor
  Persoana juridica .................................................., reprezentata de
.....................................................................................,
        (administrator/director/presedinte-nume, prenume, CNP)
avand ca obiect principal de activitate ......................................................,
                            (denumire si cod CAEN)
in conformitate cu prevederile art. 14 din Legea nr. 656/2002 pentru prevenirea si sanctionarea
spalarii banilor, precum si pentru instituirea unor masuri de prevenire si combatere a
finantarii actelor de terorism, cu modificarile si completarile ulterioare,
imputerniceste pe ............................................................................,
                (numele si prenumele uneia sau mai multor persoane)
posesor/posesori al/ai CI seria ........... nr. ..............................,
CNP ........................................, in relatia cu Oficiul National de Prevenire si
Combatere a Spalarii Banilor, avand responsabilitati in aplicarea actului normativ mentionat
mai sus.
  Pentru indeplinirea prevederilor Legii nr. 656/2002, cu modificarile si completarile
ulterioare, persoana/persoanele desemnata/desemnate in relatia cu Oficiul National de Prevenire
si Combatere a Spalarii Banilor va/vor avea urmatoarele
responsabilitati: .............................................................................
...............................................................................................

                                         L.S.
                                       Semnatura
                                    ........................
NOTA:
- un exemplar se transmite la sediul Oficiului National de Prevenire si Combatere a Spalarii Banilor.
- un exemplar se pastreaza la sediul emitentului.
   Art. 21. - Persoanele desemnate conform art. 20 alin. (1) si persoanele prevazute la art. 10 vor intocmi pentru fiecare tranzactie suspecta un raport scris, in forma stabilita de Oficiu, care va fi transmis imediat acestuia.
   Art. 22. - (1) Structurile de conducere ale profesiilor liberale vor incheia cu Oficiul, in termen de 60 de zile de la intrarea in vigoare a prezentei legi, protocoale de colaborare.
   (2) Oficiul organizeaza cel putin o data pe an seminare de instruire in domeniul prevenirii spalarii banilor si finantarii actelor de terorism. La cerere, Oficiul si autoritatile de supraveghere pot participa la programele speciale de instruire a reprezentantilor persoanelor prevazute la art. 10.
   Art. 23. - (1) Autorizarea si/sau inregistrarea entitatilor care desfasoara activitati de schimb valutar pe teritoriul Romaniei, altele decat cele ce fac obiectul supravegherii Bancii Nationale a Romaniei conform prezentei legi, se realizeaza de catre Ministerul Finantelor Publice, prin Comisia de autorizare a activitatii de schimb valutar, denumita in continuare Comisia.
   (2) Dispozitiile legale referitoare la procedura aprobarii tacite nu se aplica in cadrul procedurii de autorizare si/sau de inregistrare a entitatilor prevazute la alin. (1).
   (3) Componenta Comisiei prevazute la alin. (1) se stabileste prin ordin comun al ministrului finantelor publice, al ministrului administratiei si internelor si al presedintelui Oficiului, din structura acesteia facand parte cel putin cate un reprezentant al Ministerului Finantelor Publice, Ministerului Administratiei si Internelor si Oficiului.
    ___________
    Pus in aplicare prin Ordin nr. 663/2012 incepand cu 12.10.2012.

   (4) Procedura de autorizare si/sau de inregistrare a entitatilor prevazute la alin. (1) se stabileste prin ordin al ministrului finantelor publice.
    ___________
    Pus in aplicare prin Criteriu din 14/05/2012 incepand cu 12.12.2012.
    Pus in aplicare prin Regulament din 14/05/2012 incepand cu 12.10.2012.

   
Punere in aplicare Art. 23. - prin Ordin 664/2012 :
ANEXA Nr. 6
- Model -
SCRISOARE
de atribuire a codului statistic unic pentru fiecare punct de schimb valutar al entitatilor care desfasoara activitati de schimb valutar pe teritoriul Romaniei
antet
Nr. ................./.....................
Denumire
Adresa, CUI
Ca urmare a cererii Societatii Comerciale ........................................................ privind infiintarea unui punct de schimb valutar situat in localitatea .................................................................................................., ...................................................................................................................................................................... (adresa completa), in conformitate cu prevederile art. 1 din anexa nr. 1 la Ordinul viceprim-ministrului, ministrul finantelor publice, nr. 664/2012 privind autorizarea si/sau inregistrarea entitatilor care desfasoara activitati de schimb valutar pe teritoriul Romaniei, altele decat cele care fac obiectul supravegherii Bancii Nationale a Romaniei, si art. 2 din anexa nr. 2 la Ordinul viceprim-ministrului, ministrul finantelor publice, nr. 664/2012, va comunicam ca, in sedinta din data de ............................., Comisia de autorizare a activitatii de schimb valutar a atribuit urmatorul cod statistic pentru punctul de schimb valutar al Societatii Comerciale ................................... din ....................................................................... (adresa completa a punctului de schimb valutar):
COD STATISTIC
XXXX.XX.XXX.XX
Entitatea careia ii apartine punctul de schimb valutar va notifica Ministerului Finantelor Publice - Comisia de autorizare a activitatii de schimb valutar modificarile intervenite cu privire la datele, conditiile si/sau documentele care au stat la baza acordarii codului statistic sau incetarea definitiva a activitatii punctului de schimb valutar, in maximum 10 zile lucratoare de la data modificarii/incetarii activitatii, in vederea luarii in evidenta.
Entitatea careia ii apartine punctul de schimb valutar este obligata sa respecte prevederile legale in vigoare care au incidenta asupra activitatii pentru care este autorizat, inclusiv reglementarile emise de Banca Nationala a Romaniei.
PRESEDINTE,

Data inregistrarii:
ANEXA Nr. 5*)
___________
*) Anexa nr. 5 este reprodusa in facsimil.
autorizatie
___________
1 Autorizatia se va emite pentru desfasurarea activitatii de schimb valutar de catre entitatea in cauza.
2 Se va inscrie Codul statistic atribuit unic - format din 3 caractere pentru o entitate autorizata sa efectueze activitati de schimb valutar.
3 Se intelege data de intai a lunii urmatoare celei in care s-a analizat si avizat favorabil documentatia depusa de entitatea care solicita autorizarea.
ANEXA Nr. 4
Documentele necesare pentru verificarea conditiilor de functionalitate a spatiului propus pentru inregistrarea punctului de schimb valutar
In vederea incheierii notei de constatare prin care se face dovada indeplinirii conditiilor de functionalitate a spatiului, administratorul/reprezentantul legal al entitatii va depune urmatoarele documente la sediul sectiei judetene sau a municipiului Bucuresti a Garzii Financiare in a carei zona de competenta este situata locatia respectiva:
a) cererea entitatii prin care se solicita efectuarea controlului in vederea incheierii notei de constatare, precum si opisul documentelor prezentate la dosar. Cererea va fi redactata si dactilografiata in limba romana, va fi semnata si stampilata de catre administratorul/reprezentantul legal al entitatii si va contine adresa completa - judet, localitate, strada, numar, cod postal - a sediului social al entitatii si a domiciliului fiscal al entitatii - acolo unde este cazul, datele de contact - numar de telefon, fax, adresa de e-mail, precum si adresa completa a punctului de schimb valutar pentru care se solicita obtinerea avizului. In masura dezvoltarii aplicatiilor informatice suport, cererea va fi redactata numai prin utilizarea acestui mijloc;
b) dovada detinerii dreptului de proprietate sau a dreptului de folosinta pentru spatiul respectiv, cu acces public direct si adresa identificabila, conform prevederilor legale in vigoare. In situatia in care entitatea detine doar dreptul de folosinta a spatiului, se va prezenta acordul persoanei care detine dreptul de proprietate, din care sa reiasa ca este de acord cu desfasurarea de activitati de schimb valutar in locatia respectiva, precum si faptul ca permite accesul in locatie organelor de control in orice moment. In situatia in care punctul de schimb valutar propus urmeaza a fi organizat in spatii situate in cadrul imobilelor cu destinatia de locuinta, spatiul propus trebuie sa indeplineasca cerintele prevazute de legislatia in vigoare pentru organizarea activitatilor cu scop comercial in cadrul imobilelor cu destinatia de locuinta;
c) declaratia administratorului/reprezentantului legal al entitatii din care sa rezulte ca:
c.1. locatia propusa indeplineste prevederile legale in vigoare pentru organizarea si desfasurarea activitatilor de schimb valutar;
c.2. personalul angajat la punctele de schimb valutar propuse pentru autorizare nu se afla intr-o stare de incompatibilitate conform prevederilor legale in vigoare si a fost instruit cu privire la prevederile legale aplicabile in materie;
c.3. sunt indeplinite toate prevederile legale aplicabile activitatii de schimb valutar pentru persoane fizice in punctele de schimb valutar propuse in vederea autorizarii;
d) documentele din care sa rezulte ca punctul de schimb valutar propus detine dotarea necesara derularii activitatii de schimb valutar. Prin dotare se intelege urmatoarele:
d.1. tehnica de calcul - aparat de marcat electronic fiscal de tipul celor prevazute de legislatia in domeniu - dotate cu programe de aplicatie destinate activitatii de schimb valutar;
d.2. aparat de verificare a autenticitatii bancnotelor;
e) lista personalului angajat sau care urmeaza a fi angajat si care isi va desfasura activitatea in cadrul locatiei respective;
f) certificatele de cazier judiciar pentru personalul angajat sau care urmeaza a fi angajat in punctul de schimb valutar pentru care se solicita inregistrarea, emis de autoritatile competente, in vigoare la data depunerii cererii, din care sa rezulte ca impotriva oricaruia dintre acestia nu s-a pronuntat o hotarare judecatoreasca definitiva de condamnare pentru care nu a intervenit reabilitarea, in Romania sau intr-un stat strain, pentru infractiuni savarsite cu intentie;
g) documente care atesta dotarile de siguranta existente in cadrul punctului de schimb valutar propus, sistemul de alarmare impotriva efractiei, planul de paza al punctului de schimb valutar (atunci cand este cazul), planul de interventie prevazut de legislatia privind apararea impotriva incendiilor, cu aprobarile aferente de la autoritatile in cauza.
ANEXA Nr. 7
- Model -
NOTA DE CONSTATARE
privind dovada indeplinirii conditiilor de functionalitate a spatiului situat in ...........................................................................
Incheiat astazi: ...........
Cu Adresa inregistrata la .................................................... cu nr. ............................., din data de .................................................., se solicita efectuarea controlului privind indeplinirea conditiilor de functionalitate a spatiului de catre:
Denumirea societatii comerciale: .........................................................................................................
Sediul social: ........................................................................................................................................
Certificatul de inregistrare: ....................................................................................................
Codul unic de inregistrare: ....................................................................................................................
Administrator(i): ...................................................................................................................................
Asociat(i): ..........................................................................................................................................
Imputernicitul legal: ...............................................................................................................................
Detinatoare a autorizatiei/codului statistic/cererii de autorizare la Comisia de autorizare a activitatii de schimb valutar: ......................
Echipa de control, constituita in baza dispozitiilor ......................................, avand urmatoarea componenta: ........................................................................................, a procedat la verificarea indeplinirii conditiilor de functionalitate a spatiului in care urmeaza sa se desfasoare activitati de schimb valutar potrivit prevederilor ......................................................................................................................
Constatari:
Conditiile de baza constatate cu privire la spatiul propus pentru activitati de schimb valutar:
Conditii Da Nu
Amplasament:
Inregistrat la oficiul registrului comertului
In garaje, chioscuri, alte constructii similare
In locuri izolate
La etajele sau subsolurile cladirilor cu destinatia de locuinta
Spatiul cu acces public direct
Punct de schimb valutar existent in locatie
In situatia in care punctul de schimb valutar propus urmeaza a fi organizat in spatii situate in cadrul imobilelor cu destinatia de locuinta, spatiul propus indeplineste cerintele prevazute de legislatia in vigoare pentru organizarea activitatilor cu scop comercial in cadrul imobilelor cu destinatia de locuinta
Dotari:
Aparat de marcat electronic fiscal specific activitatii de schimb valutar
Aparat de verificare a autenticitatii bancnotelor
Sistem de inregistrare video, in sistem digital, permanent, in regim non-stop care sa indeplineasca dispozitiile Ordinului viceprim-ministrului, ministrul finantelor publice, nr. 664/2012 privind autorizarea si/sau inregistrarea entitatilor care desfasoara activitati de schimb valutar pe teritoriul Romaniei, altele decat cele care fac obiectul supravegherii Bancii Nationale a Romaniei
Intreaga aparatura din dotare functioneaza corespunzator
Amenajarea spatiului:
Iluminat electric suficient de puternic
Sistem de alarmare impotriva efractiei
Planul de securitate si paza al punctului de schimb valutar (atunci cand este cazul), cu aprobarile aferente de la autoritatile in cauza
Planul de interventie prevazut de legislatia privind apararea impotriva incendiilor, cu aprobarile aferente de la autoritatile in cauza

Program de functionare:
Avand in vedere constatarile cuprinse in prezenta nota de constatare, echipa de verificare constata indeplinirea/neindeplinirea conditiilor de functionalitate a spatiului situat in ........................................... pentru desfasurarea activitatii de schimb valutar.
Observatii:
Echipa de control
Numele si prenumele/functia/institutia
Societatea Comerciala ....................................
Reprezentant legal,
(numele si prenumele, semnatura si stampila societatii)
ANEXA Nr. 3
Documentele necesare pentru obtinerea autorizatiei de schimb valutar/codului statistic aferent punctului de schimb valutar
I. Pentru obtinerea autorizatiei si codului statistic pentru cel putin un punct de schimb valutar al unei entitati care nu detine la data depunerii cererii autorizatie si cod statistic pentru un alt punct de schimb valutar, administratorul/reprezentantul legal al entitatii care intentioneaza sa organizeze si sa desfasoare activitate de schimb valutar trebuie sa depuna anterior inceperii activitatii urmatoarele:
1. documente necesare, in functie de specificul entitatii:
a) cererea entitatii prin care se solicita Comisiei de autorizare a activitatii de schimb valutar, denumita in continuare Comisie, acordarea autorizatiei si a codului/codurilor statistice aferente punctelor de schimb valutar in care intentioneaza sa organizeze si sa desfasoare schimb valutar, precum si opisul documentelor prezentate la dosar. Cererea va fi redactata si dactilografiata in limba romana, va fi semnata si stampilata de catre administratorul/reprezentantul legal al entitatii si va contine adresa completa - judet, localitate, strada, numar, cod postal - a sediului social al entitatii si a domiciliului fiscal al entitatii - acolo unde este cazul, datele de contact - numar de telefon, fax, adresa de e-mail. In masura dezvoltarii aplicatiilor informatice suport, cererea va fi redactata numai prin utilizarea acestui mijloc;
b) certificatul constatator emis de oficiul registrului comertului cu cel mult 30 de zile calendaristice inainte de depunerea cererii, din care sa rezulte urmatoarele:
b.1. elementele de identificare ale entitatii (forma de organizare, denumirea, adresa sediului social, codul de identificare fiscala);
b.2. capitalul social subscris si varsat;
b.3. structura actionariatului sau a asociatilor, dupa caz;
b.4. numele, prenumele si adresa reprezentantilor legali;
b.5. obiectul de activitate. In obiectul de activitate trebuie sa fie cuprinse obligatoriu activitatile prevazute in prezentul ordin, in functie de specificul entitatii;
b.6. sediile secundare inregistrate si adresa acestora;
c) certificatul de inmatriculare la oficiul registrului comertului, in copie;
d) dovada existentei disponibilitatilor banesti in moneda nationala si/sau valute cotate in suma de 75.000 euro. La momentul depunerii cererii, dovada se va face printr-un extras de cont bancar in original, eliberat cu cel mult 5 zile lucratoare inainte de depunerea cererii, fiind necesara totodata dovedirea provenientei acestei sume pe baza unei declaratii notariale pe propria raspundere, intocmita conform modelului prevazut in anexa nr. 8 la ordin, la care se anexeaza actele doveditoare corespunzatoare. Totodata, Comisia poate solicita orice alte documente doveditoare referitoare la declaratia depusa;
e) declaratia administratorului/reprezentantului legal al entitatii care se incadreaza in prevederile art. 2 alin. (1) lit. b) din anexa nr. 2 la ordin, insotita de documentele care dovedesc acest fapt. Din acestea trebuie sa rezulte ca entitatea are cuprinsa activitatea de schimb valutar in actul constitutiv care le reglementeaza infiintarea si functionarea sau in cel care le reglementeaza functionarea, dupa caz, in vigoare la data depunerii cererii;
f) certificatul de clasificare si brevetul de turism pentru persoana fizica ce asigura conducerea structurii de primire turistice, emise de autoritatea competenta, pentru locatia in care entitatea intentioneaza sa organizeze si sa desfasoare activitatea de schimb valutar, in copie, pentru entitatile prevazute la art. 2 alin. (1) lit. c) din anexa nr. 2 la ordin;
g) autorizatie de functionare eliberata de autoritatea de reglementare si supraveghere, pentru entitatile prevazute la art. 2 alin. (1) lit. b) din anexa nr. 2 la ordin;
h) regulamentul care sa reglementeze activitatea de schimb valutar pentru entitatile prevazute la art. 2 alin. (1) lit. b) din anexa nr. 2 la ordin. Acesta trebuie sa cuprinda cel putin urmatoarele:
h.1. categoriile de operatiuni de schimb valutar, mecanismul de desfasurare a acestora, precum si documentele care stau la baza efectuarii unor astfel de operatiuni;
h.2. relatiile cu clientii, in special cele cu privire la modalitatile de comunicare, confirmare si decontare a operatiunilor;
h.3. criteriile si procedurile interne privind masurile de identificare a clientilor, pastrarea evidentelor secundare si a referintelor de identificare ale clientilor, precum si raportarea operatiunilor potrivit dispozitiilor Legii nr. 656/2002 pentru prevenirea si sanctionarea spalarii banilor, precum si pentru instituirea unor masuri de prevenire si combatere a finantarii actelor de terorism, cu modificarile si completarile ulterioare;
h.4. elementele de identificare a operatiunii de schimb valutar, potrivit necesitatilor de control si raportare;
h.5. scopul cumpararii/vanzarii de valuta (inclusiv documentele justificative anexate, daca este cazul) - numai in legatura cu activitatile conform obiectului de activitate stabilit prin actele normative care le reglementeaza infiintarea si functionarea, precum si prin actele constitutive;
h.6. sistemul de evidenta contabila a operatiunilor;
h.7. desfasurarea operatiunilor de schimb valutar - numai cu acordul de vointa al partilor;
i) avizul organelor de politie acordat tuturor administratorilor, actionarilor semnificativi sau asociatilor entitatii care solicita autorizarea. In cazul in care administratorii, actionarii semnificativi sau asociatii sunt persoane juridice, este necesar avizul acordat tuturor persoanelor fizice care controleaza ori detin in cele din urma aceste persoane juridice, in mod direct sau indirect. In situatia in care administrarea entitatii se realizeaza de catre un organ colectiv, se va prezenta avizul acordat fiecarui membru din componenta acestuia. In situatia in care administrarea entitatii se realizeaza de catre o persoana juridica, se va prezenta avizul acordat tuturor administratorilor sau reprezentantilor legali ai acestui operator. Atunci cand operatorul care asigura managementul entitatii este administrat la randul sau de catre un organ colectiv, se va prezenta avizul acordat fiecarui membru din componenta acestuia. Avizul se elibereaza conform procedurii interne stabilite de Inspectoratul General al Politiei Romane;
j) certificatul de cazier judiciar sau alt act emis de autoritatile competente pe a caror raza de competenta se afla ultimul domiciliu - sediu social cunoscut al reprezentantului legal - reprezentantilor legali (in situatia in care exista mai multi reprezentanti legali, se va prezenta certificatul de cazier judiciar sau alte acte emise de autoritatile competente pentru fiecare), din care sa rezulte ca impotriva acestuia/acestora nu s-a pronuntat o hotarare judecatoreasca definitiva de condamnare pentru care nu a intervenit reabilitarea, in Romania sau intr-un stat strain, pentru o infractiune savarsita cu intentie;
k) declaratia pe propria raspundere a administratorului/administratorilor entitatii - fiecare dintre acestia va depune cate o declaratie - din care sa reiasa ca:
k.1. entitatea nu a fost condamnata printr-o hotarare definitiva de condamnare pentru care nu a intervenit reabilitarea;
k.2. personal nu se afla intr-o stare de incompatibilitate conform prevederilor legale in vigoare;
k.3. cunoaste prevederile legale aplicabile in materie;
k.4. sunt indeplinite toate prevederile legale aplicabile activitatii de schimb valutar pentru persoane fizice in punctele de schimb valutar organizate la momentul depunerii cererii si propuse in vederea autorizarii;
l) solicitarea de autorizare pentru a derula si operatiuni cu cecuri de calatorie. In acest caz, solicitarea trebuie insotita obligatoriu de urmatoarele:
l.1. contractul incheiat de entitate cu o institutie de credit autorizata sa functioneze in Romania, care este agent al unei entitati emitente de cecuri de calatorie sau este ea insasi emitenta de cecuri de calatorie;
l.2. normele si procedurile interne de lucru privind derularea operatiunilor de depozitare, vanzare-cumparare si decontare a cecurilor de calatorie;
l.3. declaratia pe propria raspundere a administratorilor/reprezentantilor legali ai entitatii, din care sa rezulte faptul ca entitatea dispune de mijloacele si tehnicile necesare desfasurarii in conditii corespunzatoare si de siguranta a operatiunilor cu cecuri de calatorie;
m) certificatul de atestare fiscala, eliberat de organul fiscal competent in administrarea din punct de vedere fiscal a operatorului economic;
n) cazierul fiscal eliberat de organul fiscal competent pentru toti asociatii, administratorii entitatii care solicita autorizarea;
o) declaratie pe propria raspundere a reprezentantului/reprezentantilor legali din care sa rezulte ca operatorul economic nu inregistreaza obligatii de plata restante catre bugetele locale;
p) lista tuturor administratorilor, actionarilor semnificativi sau asociatilor entitatii care solicita autorizarea. In cazul in care administratorii, actionarii semnificativi sau asociatii sunt persoane juridice, se vor identifica toate persoanele fizice care controleaza ori detin in cele din urma aceste persoane juridice, in mod direct sau indirect. Lista va fi transmisa sub forma de declaratie pe propria raspundere, semnata si stampilata de reprezentantul legal al entitatii.
2. Pentru atribuirea codului statistic al punctului de schimb valutar propus, este necesara copia notei de constatare prin care se face dovada indeplinirii conditiilor de functionalitate a spatiului si declaratia pe propria raspundere a reprezentantului legal al entitatii din care sa rezulte ca locatia corespunde prevederilor legale in vigoare.
3. In functie de modificarile care intervin in desfasurarea activitatii entitatii si care aduc atingere datelor si documentelor avute in vedere la autorizare (modificarea adresei sediului social sau a domiciliului fiscal, schimbarea administratorilor, majorarea capitalului social etc.) se depune o instiintare la registratura Ministerului Finantelor Publice in atentia directiei de specialitate cu atributii in domeniul de reglementare specific din cadrul Ministerului Finantelor Publice, denumita in continuare directia de specialitate, care asigura secretariatul Comisiei, in termen de 10 zile lucratoare de la data inregistrarii modificarii ce va fi insotita obligatoriu de documentele aferente.
II. Pentru obtinerea codului statistic pentru cel putin un punct de schimb valutar al unei entitati autorizate care detine la data depunerii cererii autorizatiei cel putin un cod statistic pentru un punct de schimb valutar, administratorul/reprezentantul legal al entitatii care intentioneaza sa organizeze si sa desfasoare activitate de schimb valutar trebuie sa depuna anterior inceperii activitatii urmatoarele:
1. documente necesare:
a) cererea entitatii prin care se solicita Comisiei acordarea codului/codurilor statistice aferente punctelor de schimb valutar in care intentioneaza sa desfasoare activitati de schimb valutar, precum si opisul documentelor prezentate la dosar. Cererea va fi redactata si dactilografiata in limba romana, va fi semnata si va fi stampilata de catre administratorul/reprezentantul legal al entitatii si va contine adresa completa - judet, localitate, strada, numar, cod postal - a sediului social al entitatii si a domiciliului fiscal al entitatii - acolo unde este cazul, datele de contact - numar de telefon, fax, adresa de e-mail. In masura dezvoltarii aplicatiilor informatice suport, cererea va fi redactata numai prin utilizarea acestui mijloc;
b) dovada inregistrarii spatiului in care urmeaza a se desfasura activitatea ca punct de lucru al entitatii de la oficiul registrului comertului;
c) dovada existentei disponibilitatilor banesti in moneda nationala si/sau valute cotate in suma de 75.000 euro. La momentul depunerii cererii, dovada se va face printr-un extras de cont bancar in original, eliberat cu cel mult 5 zile lucratoare inainte de depunerea cererii, si/sau copie certificata de societate ca fiind conforma cu originalul a registrului de casa din ultima zi lucratoare anterioara depunerii cererii, pentru toate punctele de schimb valutar autorizate pe numele societatii in cauza.
d) certificatul de clasificare si brevetul de turism pentru persoana fizica ce asigura conducerea structurii de primire turistice, emise de autoritatea competenta, pentru locatia in care entitatea intentioneaza sa organizeze si sa desfasoare activitatea de schimb valutar, in copie, pentru entitatile prevazute la art. 2 alin. (1) lit. c) din anexa nr. 2 la ordin;
e) declaratia pe propria raspundere a reprezentantului legal al entitatii din care sa rezulte ca locatia corespunde prevederilor legale in vigoare.
2. Pentru atribuirea codului statistic al punctului de schimb valutar propus, este necesara copia notei de constatare prin care se face dovada indeplinirii conditiilor de functionalitate a spatiului.
ANEXA Nr. 8
DECLARATIE
Subsemnatul/a ..................................................(numele si prenumele), fiul/fiica lui ...................................................(prenumele tatalui) si al ......................................, (prenumele mamei) nascut/a la data de ...........................................(data nasterii), in localitatea ........................................(localitatea), de cetatenie ................................... (cetatenia), cu domiciliul in ...................................................................................................................................................................................... (Se trece adresa de domiciliu mentionata in documentul de identitate.) si resedinta in ......................................................................................................................................................................................, (Se trece obligatoriu adresa de resedinta in cazul detinerii unui domiciliu flotant sau adresa la care locuieste efectiv solicitantul.) posesor al actului de identitate cu seria ............................................................... (seria actului de identitate) si numarul ............................................................, (numarul actului de identitate) identificat prin CNP ...................................(Se completeaza CNP-ul.), in calitate de administrator/reprezentant legal al Societatii Comerciale .........................., cu sediul in ...................................., inregistrata la Oficiul Registrului Comertului ................... cu nr. .............., avand cod unic de inregistrare .................. atribuit in data de ...................., declar pe propria raspundere, cunoscand sanctiunile prevazute de lege pentru cei ce fac declaratii false, ca disponibilitatile banesti in moneda nationala si/sau valute cotate in suma de 75.000 euro provin din ............................................................................................................................................................................................................. ................................................................................................................................................................................................................... .......................................................................................................................................................................................................... .
Dau prezenta declaratie spre a servi Comisiei de autorizare a activitatii de schimb valutar.
Certific prin semnatura veridicitatea celor declarate, cunoscand dispozitiile art. 292 din Codul penal privind falsul in declaratii.
Data
.......................
Declarant,
.........................................
Intocmita in 3 (trei) exemplare originale la Biroul Notarial Public ...................., din ..................................................................., din care s-au eliberat partii doua exemplare, astazi, data autentificarii.
   Art. 24. - (1) Modul de aplicare a prevederilor prezentei legi se verifica si se controleaza, in cadrul atributiilor de serviciu, de urmatoarele autoritati sau structuri:
   a) autoritatile de supraveghere prudentiala, pentru persoanele supuse acestei supravegheri, potrivit legii, inclusiv pentru sucursalele din Romania ale persoanelor juridice straine supuse unei supravegheri similare in tara de origine;
   b) Garda Financiara si alte autoritati cu atributii de control financiar-fiscal, conform legii; Garda Financiara are atributii inclusiv pentru entitatile care efectueaza activitati de schimb valutar, cu exceptia celor supravegheate de autoritatile prevazute la lit. a);
   c) structurile de conducere ale profesiilor liberale, pentru persoanele prevazute la art. 10 lit. e) si f);
   d) Oficiul, pentru toate persoanele prevazute la art. 10, cu exceptia celor pentru care modul de aplicare a prevederilor prezentei legi se verifica si se controleaza de autoritatile si structurile prevazute la lit. a).
   (2) Cand din datele obtinute rezulta suspiciuni de spalare a banilor, de finantare a actelor de terorism sau alte incalcari ale dispozitiilor prezentei legi, autoritatile si structurile prevazute la alin. (1) lit. a)-c) vor informa de indata Oficiul.
   (3) Oficiul poate efectua verificari si controale comune cu autoritatile prevazute la alin. (1) lit. b) si c).
   (4) In exercitarea atributiilor de verificare si control, reprezentantii imputerniciti ai Oficiului pot consulta documentele intocmite sau detinute de catre persoanele ce fac obiectul controlului si pot retine fotocopii ale acestora pentru a stabili imprejurarile privind suspiciunile de spalare a banilor si de finantare a terorismului.
   Art. 25. - (1) Personalul Oficiului are obligatia de a nu transmite informatiile primite in timpul activitatii decat in conditiile legii. Obligatia se mentine si dupa incetarea functiei, pe o durata de 5 ani.
   (2) Persoanele prevazute la art. 10 si salariatii acestora au obligatia de a nu transmite, in afara conditiilor prevazute de lege, informatiile detinute in legatura cu spalarea banilor si finantarea actelor de terorism si de a nu avertiza clientii cu privire la sesizarea Oficiului.
   (3) Este interzisa folosirea in scop personal de catre salariatii Oficiului si ai persoanelor prevazute la art. 10 a informatiilor primite, atat in timpul activitatii, cat si dupa incetarea acesteia.
   (4) Savarsirea urmatoarelor fapte in exercitarea atributiilor de serviciu nu constituie o incalcare a interdictiei prevazute la alin. (2):
   a) furnizarea de informatii autoritatilor competente prevazute la art. 24 si furnizarea de informatii in cazurile prevazute in mod expres de lege;
   b) transmiterea de informatii intre institutiile de credit si institutiile financiare din state membre ale Uniunii Europene sau ale Spatiului Economic European ori din state terte care apartin aceluiasi grup si aplica proceduri de cunoastere a clientelei si de pastrare a evidentelor referitoare la aceasta echivalente cu cele prevazute in prezenta lege si sunt supravegheate referitor la aplicarea acestora de o maniera echivalenta celei reglementate prin prezenta lege;
   
Punere in aplicare prin Regulament Regulamentul din 04.06.2008 de aplicare a prevederilor Legii nr.... din 04/06/2008 :
Art. 18. - (1) Oficiul va informa autoritatile cu atributii similare din alte state membre si Comisia Europeana asupra cazurilor de state terte despre care apreciaza ca indeplinesc cerintele prevazute la art. 18 alin. (4) lit. b)-d) din Legea nr. 656/2002.
(2) Oficiul va informa Comisia Europeana asupra cazurilor in care un stat tert se afla in situatia prevazuta la art. 13 alin. (3).
(3) Oficiul va informa autoritatile cu atributii similare din alte state membre si Comisia Europeana asupra cazurilor in care apreciaza ca un stat tert impune aplicarea de proceduri de cunoastere a clientelei si de pastrare a evidentelor referitoare la aceasta echivalente cu cele prevazute in Legea nr. 656/2002 si in prezentul regulament, iar aplicarea acestora este supravegheata de o maniera echivalenta celei reglementate prin Legea nr. 656/2002 si prin prezentul regulament.
   c) transmiterea de informatii intre persoanele prevazute la art. 10 lit. e) si f) din state membre ale Uniunii Europene sau ale Spatiului Economic European ori state terte care impun conditii echivalente cu cele prevazute in prezenta lege, care isi desfasoara activitatea profesionala in cadrul aceleiasi entitati juridice ori al aceleiasi structuri in care actionariatul, administrarea sau controlul de conformitate este comun;
   
Punere in aplicare prin Regulament Regulamentul din 04.06.2008 de aplicare a prevederilor Legii nr.... din 04/06/2008 :
Art. 18. - (1) Oficiul va informa autoritatile cu atributii similare din alte state membre si Comisia Europeana asupra cazurilor de state terte despre care apreciaza ca indeplinesc cerintele prevazute la art. 18 alin. (4) lit. b)-d) din Legea nr. 656/2002.
(2) Oficiul va informa Comisia Europeana asupra cazurilor in care un stat tert se afla in situatia prevazuta la art. 13 alin. (3).
(3) Oficiul va informa autoritatile cu atributii similare din alte state membre si Comisia Europeana asupra cazurilor in care apreciaza ca un stat tert impune aplicarea de proceduri de cunoastere a clientelei si de pastrare a evidentelor referitoare la aceasta echivalente cu cele prevazute in Legea nr. 656/2002 si in prezentul regulament, iar aplicarea acestora este supravegheata de o maniera echivalenta celei reglementate prin Legea nr. 656/2002 si prin prezentul regulament.
   d) transmiterea de informatii intre persoanele prevazute la art. 10 lit. a), b), e) si f), situate in state membre ale Uniunii Europene sau ale Spatiului Economic European ori state terte care impun cerinte echivalente cu cele din prezenta lege, in cazurile legate de acelasi client si de aceeasi tranzactie derulata prin doua sau mai multe dintre persoanele anterior mentionate, cu conditia ca acestea sa provina din aceeasi categorie profesionala si sa li se aplice cerinte echivalente in privinta secretului profesional si al protectiei datelor cu caracter personal.
   
Punere in aplicare prin Regulament Regulamentul din 04.06.2008 de aplicare a prevederilor Legii nr.... din 04/06/2008 :
Art. 18. - (1) Oficiul va informa autoritatile cu atributii similare din alte state membre si Comisia Europeana asupra cazurilor de state terte despre care apreciaza ca indeplinesc cerintele prevazute la art. 18 alin. (4) lit. b)-d) din Legea nr. 656/2002.
(2) Oficiul va informa Comisia Europeana asupra cazurilor in care un stat tert se afla in situatia prevazuta la art. 13 alin. (3).
(3) Oficiul va informa autoritatile cu atributii similare din alte state membre si Comisia Europeana asupra cazurilor in care apreciaza ca un stat tert impune aplicarea de proceduri de cunoastere a clientelei si de pastrare a evidentelor referitoare la aceasta echivalente cu cele prevazute in Legea nr. 656/2002 si in prezentul regulament, iar aplicarea acestora este supravegheata de o maniera echivalenta celei reglementate prin Legea nr. 656/2002 si prin prezentul regulament.
   (5) Atunci cand Comisia Europeana adopta o decizie prin care constata ca un stat tert nu indeplineste cerintele prevazute la alin. (4) lit. b), c) sau d), persoanele prevazute la art. 10 si salariatii acestora au obligatia de a nu transmite catre acest stat sau catre institutii ori persoane din statul in cauza informatiile detinute in legatura cu spalarea banilor si finantarea actelor de terorism.
   (6) Nu se considera o incalcare a obligatiilor prevazute la alin. (2) fapta persoanelor prevazute la art. 10 lit. e) si f) care, in conformitate cu prevederile statutare, incearca sa descurajeze un client sa desfasoare activitati ilicite.

   
CAPITOLUL III

  Oficiul National de Prevenire si Combatere a Spalarii Banilor

   Art. 26. - (1) Oficiul functioneaza ca organ de specialitate cu personalitate juridica in subordinea Guvernului, cu sediul in municipiul Bucuresti.
   (2) Oficiul are ca obiect de activitate prevenirea si combaterea spalarii banilor si a finantarii actelor de terorism, scop in care primeste, analizeaza, prelucreaza informatii si sesizeaza, in conditiile art. 8 alin. (1), Parchetul de pe langa Inalta Curte de Casatie si Justitie.
   (3) Oficiul efectueaza analiza tranzactiilor suspecte:
   a) la sesizarea oricareia dintre persoanele prevazute la art.10;
   b) din oficiu, cand ia cunostinta pe orice cale despre o tranzactie suspecta.
   (4) Oficiul poate dispune, la solicitarea organelor judiciare romane sau la solicitarea institutiilor straine care au atributii asemanatoare si care au obligatia pastrarii secretului in conditii similare, suspendarea efectuarii unei tranzactii care are ca scop spalarea banilor sau finantarea actelor de terorism, art. 5 alin. (3)-(6) aplicandu-se in mod corespunzator, luand in considerare justificarile prezentate de institutia solicitanta, precum si faptul ca tranzactia ar fi putut fi suspendata daca ar fi facut obiectul unui raport privind o tranzactie suspecta transmis de una dintre persoanele fizice si juridice prevazute la art. 10.
   (5) In vederea exercitarii atributiilor sale, Oficiul are constituit un aparat propriu, la nivel central, a carui organigrama se aproba prin hotarare a Guvernului.
   (6) Oficiul este condus de un presedinte, numit de Guvern din randul membrilor plenului Oficiului, care are calitatea de ordonator principal de credite, ajutat de 3 consilieri.
   (7) Plenul Oficiului este structura deliberativa si de decizie, fiind format din cate un reprezentant al Ministerului Finantelor Publice, Ministerului Justitiei, Ministerului Administratiei si Internelor, Parchetului de pe langa Inalta Curte de Casatie si Justitie, Bancii Nationale a Romaniei, Curtii de Conturi si Asociatiei Romane a Bancilor, numit in functie pe o perioada de 5 ani, prin hotarare a Guvernului.
   (8) Activitatea deliberativa si de decizie prevazuta la alin. (7) se refera la lucrarile de specialitate analizate de plenul Oficiului. Asupra chestiunilor de natura economico-administrativa plenul Oficiului se pronunta doar la solicitarea presedintelui.
   (9) In exercitarea atributiilor sale plenul Oficiului adopta decizii cu votul majoritatii membrilor acestuia.
   (10) Membrii plenului Oficiului trebuie sa indeplineasca, la data numirii, urmatoarele conditii:
   a) sa fie licentiati si sa aiba cel putin 10 ani vechime intr-o functie economica sau juridica;
   b) sa aiba domiciliul in Romania;
   c) sa aiba numai cetatenia romana;
   d) sa aiba exercitiul drepturilor civile si politice;
   e) sa se bucure de o inalta competenta profesionala si morala nestirbita.
   (11) Se interzice membrilor plenului Oficiului sa faca parte din partide politice sau sa desfasoare activitati publice cu caracter politic.
   (12) Functia de membru al plenului Oficiului este incompatibila cu orice alta functie publica sau privata, cu exceptia functiilor didactice din invatamantul superior.
   (13) Membrii plenului Oficiului au obligatia sa comunice de indata, in scris, presedintelui Oficiului aparitia oricarei situatii de incompatibilitate.
   (14) In perioada ocuparii functiei membrii plenului Oficiului vor fi detasati, respectiv raportul de munca al acestora va fi suspendat, urmand ca la incetarea mandatului sa revina la functia detinuta anterior.
   (15) In caz de vacanta a unui post in cadrul plenului Oficiului, conducatorul autoritatii competente va propune Guvernului o noua persoana, in termen de 30 de zile de la data vacantarii postului.
   (16) Mandatul de membru al plenului Oficiului inceteaza in urmatoarele situatii:
   a) la expirarea termenului pentru care a fost numit;
   b) prin demisie;
   c) prin deces;
   d) prin imposibilitatea de exercitare a mandatului pe o perioada mai mare de 6 luni;
   e) la survenirea unei incompatibilitati;
   f) prin revocare de catre autoritatea care l-a numit.
   (17) Personalul angajat al Oficiului nu poate ocupa niciun post sau nu poate indeplini vreo functie in cadrul niciuneia dintre persoanele juridice prevazute la art. 10 in acelasi timp cu activitatea de salariat al Oficiului.
   (18) Pentru functionarea Oficiului Guvernul va transmite in administrarea acestuia imobilele necesare - terenuri si cladiri - din domeniul public si privat, in termen de 60 de zile de la data inregistrarii cererii.
   (19) Oficiul poate participa la activitatile organismelor internationale de specialitate si poate fi membru al acestora.

    ___________
    Pus in aplicare prin Regulament din 04/12/2008 incepand cu 05.08.2013.

   
CAPITOLUL IV

  Raspunderi si sanctiuni

   Art. 27. - Incalcarea prevederilor prezentei legi atrage, dupa caz, raspunderea civila, disciplinara, contraventionala sau penala.
   Art. 28. - (1) Constituie contraventie urmatoarele fapte, daca nu au fost savarsite in astfel de conditii incat sa constituie infractiuni:
   a) nerespectarea obligatiilor prevazute la art. 5 alin. (1), (7) si id_link=3642749;(8) si la art. 6;
   b) nerespectarea obligatiilor prevazute la art. 5 alin. (3) teza a treia, art. 7 alin. (2), art. 11, 12, 13, 14, 15, art. 18 alin. (1), art. 19-21 si la art. 24.
   (2) Contraventiile prevazute la alin. (1) lit. a) se sanctioneaza cu amenda de la 10.000 lei la 30.000 lei, iar contraventiile prevazute la alin. (1) lit. b) se sanctioneaza cu amenda de la 15.000 lei la 50.000 lei.
   (3) Sanctiunile prevazute la alin. (2) se aplica si persoanelor juridice.
   (4) Pe langa sanctiunea prevazuta la alin. (3), persoanei juridice i se poate aplica una sau mai multe dintre urmatoarele sanctiuni contraventionale complementare:
   a) confiscarea bunurilor destinate, folosite sau rezultate din contraventie;
   b) suspendarea avizului, acordului sau a autorizatiei de exercitare a unei activitati ori, dupa caz, suspendarea activitatii operatorului economic, pe o durata de la o luna la 6 luni;
   c) retragerea licentei sau a avizului pentru anumite operatiuni ori pentru activitati de comert exterior, pe o durata de la o luna la 6 luni sau definitiv;
   d) blocarea contului bancar pe o durata de la 10 zile la o luna;
   e) anularea avizului, acordului sau a autorizatiei de exercitare a unei activitati;
   f) inchiderea unitatii.
   (5) Contraventiile se constata si sanctiunile prevazute la alin. (2) se aplica de reprezentantii imputerniciti, dupa caz, de Oficiu sau de alta autoritate competenta, potrivit legii, sa efectueze controlul. In cazul in care controlul este efectuat de autoritatile de supraveghere, constatarea contraventiilor si aplicarea sanctiunilor se fac de catre reprezentantii imputerniciti anume desemnati de respectivele autoritati.
   (6) Pentru faptele prevazute la alin. (1), pe langa sanctiunile contraventionale se pot aplica de catre autoritatile de supraveghere si masuri sanctionatorii specifice, potrivit competentei acestora.
   (7) Dispozitiile prezentei legi referitoare la contraventii se completeaza in mod corespunzator cu prevederile Ordonantei Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contraventiilor, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 180/2002, cu modificarile si completarile ulterioare, cu exceptia art. 28 si 29.
   Art. 29. - (1) Constituie infractiunea de spalare a banilor si se pedepseste cu inchisoare de la 3 la 12 ani:
   a) schimbarea sau transferul de bunuri, cunoscand ca provin din savarsirea de infractiuni, in scopul ascunderii sau al disimularii originii ilicite a acestor bunuri sau in scopul de a ajuta persoana care a savarsit infractiunea din care provin bunurile sa se sustraga de la urmarire, judecata sau executarea pedepsei;
   b) ascunderea sau disimularea adevaratei naturi a provenientei, a situarii, a dispozitiei, a circulatiei sau a proprietatii bunurilor ori a drepturilor asupra acestora, cunoscand ca bunurile provin din savarsirea de infractiuni;
   c) dobandirea, detinerea sau folosirea de bunuri, cunoscand ca acestea provin din savarsirea de infractiuni.
   (2) Tentativa se pedepseste.
   (3) Daca fapta a fost savarsita de o persoana juridica, pe langa pedeapsa amenzii, instanta aplica, dupa caz, una sau mai multe dintre pedepsele complementare prevazute la art. 531 alin. 3 lit. a)-c) din Codul penal.
   (4) Cunoasterea, intentia sau scopul, ca elemente ale faptelor prevazute la alin. (1), pot fi deduse din circumstantele faptice obiective.
   Art. 30. - Persoana care a comis infractiunea prevazuta la art. 29, iar in timpul urmaririi penale denunta si faciliteaza identificarea si tragerea la raspundere penala a altor participanti la savarsirea infractiunii beneficiaza de reducerea la jumatate a limitelor pedepsei prevazute de lege.
   Art. 31. - Nerespectarea obligatiilor prevazute la art. 25 constituie infractiune si se pedepseste cu inchisoare de la 2 la 7 ani.
   Art. 32. - In cazul in care s-a savarsit o infractiune de spalare a banilor sau de finantare a actelor de terorism, luarea masurilor asiguratorii este obligatorie.
   Art. 33. - (1) In cazul infractiunilor de spalare a banilor si de finantare a actelor de terorism se aplica dispozitiile art. 118 din Codul penal privind confiscarea bunurilor.
   (2) Daca bunurile supuse confiscarii nu se gasesc, se confisca echivalentul lor in bani sau bunurile dobandite in locul acestora.
   (3) Veniturile sau alte beneficii materiale obtinute din bunurile prevazute la alin. (2) se confisca.
   (4) Daca bunurile supuse confiscarii nu pot fi individualizate fata de bunurile dobandite in mod legal, se confisca bunuri pana la concurenta valorii bunurilor supuse confiscarii.
   (5) Dispozitiile alin. (4) se aplica in mod corespunzator si veniturilor sau altor beneficii materiale obtinute din bunurile supuse confiscarii, ce nu pot fi individualizate fata de bunurile dobandite in mod legal.
   (6) Pentru a garanta ducerea la indeplinire a confiscarii bunurilor, este obligatorie luarea masurilor asiguratorii prevazute de Codul de procedura penala.
   Art. 34. - In cazul infractiunilor prevazute la art. 29 si 31, precum si in cazul infractiunii de finantare a actelor de terorism, secretul bancar si secretul profesional nu sunt opozabile organelor de urmarire penala si nici instantelor de judecata. Datele si informatiile se transmit la solicitarea scrisa a procurorului sau a organelor de cercetare penala, daca cererea acestora a fost autorizata de procuror, ori a instantelor de judecata.
   Art. 35. - (1) Cand sunt indicii temeinice cu privire la savarsirea infractiunii de spalare a banilor sau de finantare a actelor de terorism, in scopul strangerii de probe sau al identificarii faptuitorului pot fi dispuse urmatoarele masuri:
   a) punerea sub supraveghere a conturilor bancare si a conturilor asimilate acestora;
   b) punerea sub supraveghere, interceptarea sau inregistrarea comunicatiilor;
   c) accesul la sisteme informatice;
   d) livrarea supravegheata a sumelor de bani.
   (2) Masura prevazuta la alin. (1) lit. a) poate fi dispusa de procuror pe o durata de cel mult 30 de zile. Pentru motive temeinice, aceasta masura poate fi prelungita de procuror prin ordonanta motivata, fiecare prelungire neputand depasi 30 de zile. Durata maxima a masurii dispuse este de 4 luni.
   (3) Masurile prevazute la alin. (1) lit. b) si c) pot fi dispuse de judecator, potrivit dispozitiilor art. 911 -916 din Codul de procedura penala, care se aplica in mod corespunzator.
   (4) Procurorul poate dispune sa i se comunice inscrisuri, documente bancare, financiare ori contabile, in conditiile prevazute la alin. (1).
   (5) Masura prevazuta la alin. (1) lit. d) poate fi dispusa de procuror si este autorizata prin ordonanta motivata, care trebuie sa cuprinda, pe langa mentiunile prevazute la art. 203 din Codul de procedura penala, urmatoarele:
   a) indiciile temeinice care justifica masura si motivele pentru care masura este necesara;
   b) detalii cu privire la banii care fac obiectul supravegherii;
   c) timpul si locul efectuarii livrarii sau, dupa caz, itinerarul ce urmeaza a fi parcurs in vederea efectuarii livrarii, daca acestea sunt cunoscute;
   d) datele de identificare a persoanelor autorizate sa supravegheze livrarea.
   Art. 36. - In cazul in care exista indicii temeinice si concrete ca s-a savarsit sau ca se pregateste savarsirea unei infractiuni de spalare a banilor ori de finantare a actelor de terorism, care nu poate fi descoperita sau ai carei faptuitori nu pot fi identificati prin alte mijloace, pot fi folositi, in vederea strangerii datelor privind existenta infractiunii si identificarea faptuitorilor, investigatori sub acoperire, in conditiile prevazute de Codul de procedura penala.
   Art. 37. - (1) Parchetul de pe langa Inalta Curte de Casatie si Justitie trimite trimestrial Oficiului copii ale hotararilor judecatoresti definitive privind infractiunea prevazuta la art. 29.
   (2) Oficiul tine evidenta statistica a persoanelor condamnate pentru infractiunea prevazuta la art. 29.

   
CAPITOLUL V

  Dispozitii finale

   Art. 38. - Identificarea clientilor, potrivit art. 13, se va face de la data intrarii in vigoare a prezentei legi.
   Art. 39. - In termen de 30 de zile de la data intrarii in vigoare a prezentei legi, Oficiul va prezenta Guvernului spre aprobare regulamentul sau de organizare si functionare.
   Art. 40. - Legea nr. 21/1999 pentru prevenirea si sanctionarea spalarii banilor, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 18 din 21 ianuarie 1999, cu modificarile ulterioare, se abroga.

   
*

    Prin prezenta lege sunt transpuse prevederile art. 1 alin. (5), art. 2 alin. (1), art. 3 pct. 1, 2 si 6-10, art. 4, 5, 6, 7, art. 8 alin. (2), art. 9 alin. (1), (5) si (6), art. 10 alin. (1), art. 11 alin. (1) - (3) si (5), art. 13, 14, 17, 20, 21, 22, 23, 25, 26, 27, art. 28 alin. (2) - (7), art. 29, art. 31 alin. (1) si (3), art. 32, art. 33 alin. (1) si (2), art. 34, art. 35 alin. (1) si (3), art. 37 alin. (1) - (3) si (5), precum si ale art. 39 din Directiva Parlamentului European si a Consiliului 2005/60/CE din 26 octombrie 2005 privind prevenirea utilizarii sistemului financiar in scopul spalarii banilor si finantarii terorismului, publicata in Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, seria L, nr. 309 din 25 noiembrie 2005, si ale art. 2 din Directiva Comisiei Europene 2006/70/CE din 1 august 2006 de stabilire a masurilor de punere in aplicare a Directivei Parlamentului European si a Consiliului 2005/60/CE in ceea ce priveste definitia "persoanelor expuse politic" si criteriile tehnice de aplicare a procedurilor simplificate de precautie privind clientela, precum si de exonerare pe motivul unei activitati financiare desfasurate in mod ocazional sau la scara foarte limitata, publicata in Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, seria L, nr. 214 din 4 august 2006.
   
NOTA: Reproducem mai jos art. III din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 53/2008 privind modificarea si completarea Legii nr. 656/2002 pentru prevenirea si sanctionarea spalarii banilor, precum si pentru instituirea unor masuri de prevenire si combatere a finantarii actelor de terorism, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 238/2011, care nu este incorporat in forma republicata si care se aplica in continuare ca dispozitii proprii ale acesteia:
    "Art. III. - (1) In aplicarea Regulamentului Parlamentului European si al Consiliului (CE) nr. 1.781/2006 din 15 noiembrie 2006 cu privire la informatiile privind platitorul, care insotesc transferurile de fonduri, publicat in Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, nr. L 345 din 8 decembrie 2006, se desemneaza in calitate de autoritati responsabile cu supravegherea respectarii dispozitiilor privind informatiile despre platitor, care insotesc transferurile de fonduri:
    a) Banca Nationala a Romaniei, pentru institutiile de credit si institutiile de plata;
    b) Oficiul National de Prevenire si Combatere a Spalarii Banilor, pentru furnizorii de servicii postale care presteaza servicii de plata potrivit cadrului legislativ national aplicabil.
    (2) Sunt exceptate de la aplicarea Regulamentului Parlamentului European si al Consiliului (CE) nr. 1.781/2006 din 15 noiembrie 2006 transferurile de fonduri prevazute la art. 3 alin. 6 din regulament.
    (3) Constituie contraventii urmatoarele fapte:
    a) incalcarea dispozitiilor prevazute la art. 9 alin. (2) ultima teza din Regulamentul Parlamentului European si al Consiliului (CE) nr. 1.781/2006 din 15 noiembrie 2006;
    b) incalcarea dispozitiilor prevazute la art. 4, art. 5 alin. (1), (2), (4) si (5), art. 6 alin. (2), art. 7 alin. (2), art. 8, art. 9 alin. (1) si alin. (2) prima teza, art. 11, art. 12, art. 13 alin. (3), (4) si (5) si art. 14 prima teza din Regulamentul Parlamentului European si al Consiliului (CE) nr. 1.781/2006.
    (4) Contraventiile prevazute la alin. (3) lit. a) se sanctioneaza cu amenda de la 10.000 lei la 30.000 lei, iar contraventiile prevazute la alin. (3) lit. b), cu amenda de la 15.000 lei la 50.000 lei.
    (5) Contraventiile se constata si sanctiunile contraventionale se aplica de catre reprezentantii imputerniciti anume desemnati de Banca Nationala a Romaniei, respectiv de Oficiul National de Prevenire si Combatere a Spalarii Banilor, potrivit competentelor.
    (6) Prevederile art. 22*) din Legea nr. 656/2002, cu modificarile si completarile ulterioare, se aplica in mod corespunzator."
    ___________
   *) Art. 22 a devenit in urma republicarii si renumerotarii art. 28.