Guvernul Romaniei

 
Ordonanta de urgenta nr. 202/2008

din 04/12/2008
Versiune actualizata la data de 30/11/2011

privind punerea in aplicare a sanctiunilor internationale


 

    ___________
@Text actualizat la data de 30.11.2011. Actul include modificarile din urmatoarele acte:
- Legea nr. 217/2009
publicata in Monitorul Oficial, Partea I nr. 396 din 11/06/2009.
- O.U.G. nr. 128/2010 publicata in Monitorul Oficial, Partea I nr. 890 din 30/12/2010.

    ___________
@Pus in aplicare prin:
- Decizia nr. 1426/2011
publicata in Monitorul Oficial, Partea I nr. 849 din 30/11/2011.

    Avand in vedere angajamentele internationale asumate de Romania in calitate de stat membru al Organizatiei Natiunilor Unite si al Uniunii Europene,
    tinand seama de faptul ca actele cu forta juridica obligatorie ale acestor organizatii stabilesc in sarcina statelor membre obligatia de a adopta anumite masuri legislative pentru punerea in aplicare a sanctiunilor internationale instituite de Consiliul de Securitate al Organizatiei Natiunilor Unite, in baza art. 41 din Carta Natiunilor Unite, si de Uniunea Europeana in cadrul Politicii externe si de securitate comune,
    avand in vedere ca Romania nu a adoptat pana in prezent unele masuri de acest tip, cum ar fi stabilirea autoritatilor competente cu solutionarea solicitarilor persoanelor fizice si juridice de drept privat pentru apararea drepturilor si intereselor legitime ale acestora afectate de masurile restrictive internationale sau stabilirea unor sanctiuni pentru neindeplinirea obligatiilor stabilite in actele obligatorii adoptate pe plan international,
    luand in considerare necesitatea eliminarii grabnice a acestei carente si considerand ca aceasta este o situatie extraordinara a carei reglementare nu poate fi amanata si care contribuie la indeplinirea unor obligatii asumate de Romania in calitate de stat membru al Uniunii Europene si al Organizatiei Natiunilor Unite si la evitarea actionarii statului roman in justitie, in fata instantelor nationale, in fata Curtii de Justitiei a Comunitatilor Europene si a Curtii Europene a Drepturilor Omului,
    tinand cont, totodata, de necesitatea crearii cadrului juridic pentru punerea in aplicare la nivel national a sanctiunilor internationale, care nu au caracter obligatoriu, adoptate in cadrul unor organizatii internationale sau de catre alte state, precum si a celor adoptate prin decizii unilaterale ale Romaniei sau ale altor state,
    in temeiul art. 115 alin. (4) din Constitutia Romaniei, republicata,

    Guvernul Romaniei adopta prezenta ordonanta de urgenta.

   
CAPITOLUL I

  Dispozitii generale

   
ARTICOLUL 1

  Domeniu de aplicare

   (1) Prezenta ordonanta de urgenta reglementeaza modalitatea de punere in aplicare, la nivel national, a sanctiunilor internationale instituite prin:
   a) rezolutiile Consiliului de Securitate al Organizatiei Natiunilor Unite sau alte acte adoptate in baza art. 41 din Carta Natiunilor Unite;
   b) regulamente, decizii, pozitii comune, actiuni comune si alte instrumente juridice ale Uniunii Europene.
   (2) Prezenta ordonanta de urgenta reglementeaza si modalitatea de punere in aplicare la nivel national a sanctiunilor internationale, care nu au caracter obligatoriu, adoptate in cadrul unor organizatii internationale sau de catre alte state, precum si a celor adoptate prin decizii unilaterale ale Romaniei sau ale altor state, in indeplinirea scopurilor prevazute la art. 2 lit. a).

   
ARTICOLUL 2

  Semnificatia unor termeni

    In sensul prezentei ordonante de urgenta, termenii si expresiile de mai jos au urmatoarele intelesuri:
   a) sanctiuni internationale - restrictiile si obligatiile in legatura cu guvernele unor state, cu entitati nestatale sau persoane fizice ori juridice, adoptate de Consiliul de Securitate al Organizatiei Natiunilor Unite, de Uniunea Europeana, de alte organizatii internationale sau prin decizii unilaterale ale Romaniei ori ale altor state, in scopul mentinerii pacii si securitatii internationale, prevenirii si combaterii terorismului, asigurarii respectarii drepturilor omului si libertatilor fundamentale, dezvoltarii si consolidarii democratiei si statului de drept si indeplinirii altor scopuri, in conformitate cu obiectivele comunitatii internationale, cu dreptul international si cu dreptul Uniunii Europene. Sanctiunile internationale vizeaza, in special, blocarea fondurilor si a resurselor economice, restrictii comerciale, restrictii privind operatiuni cu produse si tehnologii cu dubla utilizare si cu produsele militare, restrictii de calatorie, restrictii de transport si comunicatii, sanctiuni diplomatice sau in domeniile tehnico-stiintific, cultural ori sportiv;
   b) persoane si entitati desemnate - guvernele statelor, entitatile nestatale sau persoanele care fac obiectul unor sanctiuni internationale;
   c) bun - orice tehnologie sau produs purtator de valoare economica sau destinat satisfacerii unui anumit scop, corporal ori necorporal, care apartine sau este detinut ori aflat sub controlul unor persoane sau entitati desemnate ori care este interzis la import sau export din si catre o anumita destinatie; sunt asimilate definitiei bunurilor fondurile, resursele economice si produsele sau tehnologiile cu dubla utilizare;
   d) fonduri - mijloace financiare si beneficii de orice natura, care includ, dar nu se limiteaza la:
   (i) numerar, cecuri, creante in numerar, cambii, ordine de plata si alte instrumente de plata;
   (ii) depozite la institutii financiare sau la alte entitati, solduri de conturi, creante si titluri de creanta;
   (iii) valori mobiliare negociate la nivel public si privat si titluri de creanta, inclusiv titluri si actiuni, certificate reprezentand valori mobiliare, obligatiuni, bilete la ordin, garantii, obligatiuni negarantate si contracte derivate;
   (iv) dobanzi, dividende sau alte venituri din active sau plusvalori percepute pe active ori generate de acestea;
   (v) credite, drepturi compensatorii, garantii, garantii de buna executie sau alte angajamente financiare;
   (vi) scrisori de credit, conosamente, contracte de vanzare;
   (vii) cote-parti din fonduri sau resurse economice si documentele care atesta detinerea acestora;
   (viii) orice alt mijloc de finantare sau document care atesta finantarea exportului.
   e) blocarea fondurilor - prevenirea oricarui transfer, acces la sau utilizare a fondurilor in orice mod care ar produce o schimbare a volumului, caracterului, localizarii, proprietarului, posesiei, destinatiei acestora sau o alta schimbare care ar permite utilizarea fondurilor, inclusiv gestiunea de portofoliu;
   f) resurse economice - activele de orice fel, corporale sau necorporale, mobiliare ori imobiliare, care nu constituie fonduri, dar care pot fi utilizate pentru obtinerea de fonduri, produse sau servicii;
   g) blocarea resurselor economice - prevenirea utilizarii resurselor economice pentru a obtine fonduri, produse sau servicii in orice mod, inclusiv prin vanzare, inchiriere sau ipotecare.
   g1) restrictii privind anumite transferuri de fonduri si servicii financiare, adoptate in scopul prevenirii proliferarii nucleare - notificarea si autorizarea prealabila a anumitor tranzactii financiare in scopul prevenirii furnizarii de servicii financiare sau transferului oricaror fonduri care ar putea contribui la activitatile nucleare sensibile cu risc de proliferare nucleara desfasurate in anumite state supuse sanctiunilor internationale;
    ___________
    Litera g1) a fost introdusa prin punctul 1. din Ordonanta de urgenta nr. 128/2010 incepand cu 30.12.2010.

   h) produse cu dubla utilizare - acele produse si tehnologii definite conform prevederilor Regulamentului (CE) nr. 428/2009 al Consiliului din 5 mai 2009 de instituire a unui regim comunitar pentru controlul exporturilor, transferului, serviciilor de intermediere si tranzitului de produse cu dubla utilizare, publicat in Jurnalul Oficial al Uniunii Europene nr. L134 din 29 mai 2009;
    ___________
    Litera h) a fost modificata prin punctul 2. din Ordonanta de urgenta nr. 128/2010 incepand cu 30.12.2010.

   i) a avea sub control - toate situatiile in care, fara a detine un titlu de proprietate, o persoana fizica sau juridica are posibilitatea de a dispune, in orice mod, cu privire la bunuri, fara a obtine o aprobare prealabila din partea proprietarului de drept sau de a influenta in orice mod persoane sau entitati desemnate ori alte persoane fizice sau juridice.

   
CAPITOLUL II

  Punerea in aplicare a sanctiunilor internationale

   
ARTICOLUL 3

  Caracterul obligatoriu

   (1) Actele prevazute la art. 1 alin. (1) sunt obligatorii in dreptul intern pentru toate autoritatile si institutiile publice din Romania, precum si pentru persoanele fizice sau juridice romane sau aflate pe teritoriul Romaniei, in conditiile reglementarilor care stabilesc regimul juridic al fiecarei categorii de acte.
   (2) Prevederile legislative interne nu pot fi invocate pentru a justifica nepunerea in aplicare a sanctiunilor internationale prevazute la art. 1 alin. (1).

   
ARTICOLUL 4

  Masuri nationale de implementare

   (1) Autoritatile si institutiile publice din Romania, in domeniul lor de competenta, au obligatia de a lua masurile necesare pentru a asigura punerea in aplicare a sanctiunilor internationale instituite prin actele prevazute la art. 1, in conformitate cu prezenta ordonanta de urgenta.
    ___________
    Alineatul (1) a fost modificat prin punctul 1. din Lege nr. 217/2009 incepand cu 14.06.2009.

   (2) In cazul sanctiunilor internationale instituite prin actele normative prevazute la art. 1 alin. (1), direct aplicabile in Romania, se adopta, daca este cazul, actele normative nationale necesare aplicarii directe a acestora, precum si, daca se considera necesar, pentru incriminarea incalcarii sanctiunilor.
   (3) In cazul sanctiunilor internationale instituite prin actele normative prevazute la art. 1 alin. (1), care nu sunt direct aplicabile in Romania, in masura in care nu sunt detaliate la nivel comunitar sau international prin acte normative direct aplicabile, se adopta actele normative nationale necesare aplicarii acestora, care vor stabili si masurile necesare de punere in aplicare, indicandu-se tipul si continutul sanctiunilor internationale, persoanele si entitatile desemnate, precum si, daca se considera necesar, incriminarea incalcarii acestora.
   (4) Sanctiunile internationale prevazute la art. 1 alin. (2) devin obligatorii in dreptul intern prin adoptarea unui act normativ, care va stabili si masurile necesare de punere in aplicare, inclusiv incriminarea incalcarii acestora, dupa caz.
   (5) Proiectele actelor normative nationale mentionate la alin. (2)-(4) se elaboreaza la initiativa Ministerului Afacerilor Externe, impreuna cu autoritatile si institutiile publice cu atributii in domeniu. Acestea se adopta in procedura de urgenta.
   (6) Actele normative mentionate la alin. (2), care creeaza cadrul pentru punerea in aplicare a sanctiunilor internationale instituite prin acte normative comunitare direct aplicabile, sunt comunicate Departamentului pentru Afaceri Europene imediat dupa adoptare.
   (7) Prevederile actelor normative mentionate la alin. (2)-(4) au prioritate fata de contractele incheiate inainte sau dupa intrarea in vigoare a acestora, daca nu se prevede altfel.

   
ARTICOLUL 5

  Masuri de publicitate

   (1) Autoritatile si institutiile publice prevazute la art. 12 alin. (1) si la art. 17 alin. (1), in domeniul lor de competenta, asigura de urgenta publicitatea prevederilor actelor care instituie sanctiuni internationale obligatorii in Romania, prin afisarea pe pagina de internet proprie sau alte forme de publicitate.
   (2) In scopul asigurarii publicitatii, prin ordin al ministrului afacerilor externe, se asigura publicarea gratuita in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, a rezolutiilor Consiliului de Securitate al Organizatiei Natiunilor Unite prin care se instituie sanctiuni internationale, adoptate in baza art. 41 din Carta Natiunilor Unite, in termen de 5 zile de la adoptarea acestora.

   
ARTICOLUL 6

  Informarea Parlamentului si a Consiliului Suprem de Aparare a Tarii

    Periodic, dar nu mai putin de o data pe an, primul-ministru prezinta rapoarte detaliate Parlamentului si Consiliului Suprem de Aparare a Tarii privind masurile adoptate de Romania in vederea punerii in aplicare a sanctiunilor internationale.
    ___________
    ARTICOLUL 6 a fost modificat prin punctul 2. din Lege nr. 217/2009 incepand cu 14.06.2009.

   
ARTICOLUL 7

  Obligatia de instiintare

   (1) Orice persoana care are date si informatii despre persoane sau entitati desemnate, care detine sau are sub control bunuri ori care are date si informatii despre acestea, despre tranzactii legate de bunuri sau in care sunt implicate persoane ori entitati desemnate are obligatia de a instiinta autoritatea competenta potrivit prezentei ordonante de urgenta din momentul in care ia cunostinta despre existenta situatiei care impune instiintarea.
   (2) Autoritatea sau institutia publica instiintata potrivit alin. (1), in situatia in care constata ca nu are calitatea de autoritate competenta potrivit prezentei ordonante de urgenta, transmite in termen de 24 de ore instiintarea catre autoritatea competenta. In situatia in care autoritatea competenta nu poate fi identificata, instiintarea se transmite Ministerului Afacerilor Externe, in calitatea sa de coordonator al Comitetului Interinstitutional prevazut la art. 13.
   (3) Instiintarea trebuie sa cuprinda date minime care sa permita identificarea si contactarea autorului acesteia.

   
ARTICOLUL 8

  Autorizarea derogarilor de la aplicarea sanctiunilor internationale

   (1) Pentru obtinerea unei derogari de la aplicarea sanctiunilor internationale, cu respectarea conditiilor stabilite de actul prevazut la art. 1 alin. (1) sau de actul normativ prevazut la art. 4 alin. (4), orice persoana poate adresa, in scris, o cerere autoritatii romane competente potrivit prezentei ordonante de urgenta, care va fi insotita de toate documentele relevante.
   (2) Autoritatea competenta astfel sesizata decide asupra acordarii derogarii solicitate, dupa obtinerea, din partea Ministerului Afacerilor Externe, a avizului de conformitate cu dreptul international, care se va transmite in cel mult 5 zile lucratoare de la primirea solicitarii formulate de autoritatea competenta.
   (3) Raspunsul la cererea formulata potrivit alin. (1) se comunica solicitantului de catre autoritatea competenta, in scris, in termen de 15 zile de la primirea acesteia, daca prin lege speciala nu se prevede altfel. In cazul in care se solicita derogarea pentru satisfacerea unor necesitati de baza sau pentru motive umanitare, raspunsul autoritatii competente se comunica in termen de 5 zile de la primirea cererii.
   (4) La acordarea derogarii prevazute la alin. (1), autoritatile competente adopta toate masurile necesare pentru a evita utilizarea acesteia in scopuri incompatibile cu motivul acordarii, cu respectarea conditiilor prevazute in actele care instituie sanctiunea internationala respectiva.

   
ARTICOLUL 9

  Reguli generale privind procesul de luare a deciziilor pentru punerea in aplicare a sanctiunilor internationale

   (1) In procesul de luare a deciziilor privind punerea in aplicare a sanctiunilor internationale, autoritatile competente potrivit prezentei ordonante de urgenta efectueaza toate cercetarile suplimentare pe care le considera necesare, tinand seama de situatie, inclusiv, daca este nevoie, de consultarea autoritatilor competente din oricare alt stat.
   (2) Persoanele care adreseaza o cerere potrivit prezentei ordonante de urgenta, persoanele la care se afla bunurile care fac obiectul cercetarilor potrivit prezentei ordonante de urgenta, precum si, dupa caz, alte autoritati sau institutii publice solicitate, comunica autoritatii competente potrivit prezentei ordonante de urgenta, la cerere si in termenul specificat, toate informatiile pe care le au cu privire la bunurile respective, inclusiv cu privire la alte circumstante legate de acestea, sau cu privire la persoanele care, in orice mod, au legatura cu aceste bunuri. La cererea autoritatii competente, vor prezenta documentele privind bunurile respective, persoanele sau alte circumstante relevante ori vor mijloci accesul reprezentantilor imputerniciti la aceste documente.
   (3) Decizia unei autoritati competente poate fi contestata potrivit dispozitiilor Legii contenciosului administrativ nr. 554/2004, cu modificarile si completarile ulterioare.
   (4) In procesul de luare a deciziilor privind punerea in aplicare a sanctiunilor internationale, autoritatea competenta poate cere avizul consultativ al Consiliului interinstitutional prevazut la art. 13, daca in prezenta ordonanta de urgenta nu se prevede altfel.

   
ARTICOLUL 10

  Sesizarea erorilor de identificare

   (1) Orice persoana poate sesiza in scris autoritatea competenta potrivit prezentei ordonante de urgenta pentru a-i semnala orice eroare de identificare privind persoane sau entitati desemnate, precum si bunuri.
   (2) Autoritatea competenta comunica decizia sa asupra sesizarii prevazute la alin. (1) in termen de 15 zile lucratoare de la primirea sesizarii si dispune, daca este cazul, masurile necesare.
   (3) Dispozitiile art. 8 si 9 sunt aplicabile in mod corespunzator.

   
ARTICOLUL 11

  Coordonarea punerii in aplicare a sanctiunilor internationale

   (1) Autoritatile si institutiile publice din Romania informeaza Ministerul Afacerilor Externe, semestrial sau ori de cate ori este nevoie, despre modul in care sunt aplicate sanctiunile internationale in domeniul lor de competenta, despre incalcari ale acestora si cazuri aflate in curs de solutionare, precum si despre orice alte dificultati de aplicare.
   (2) Ministerul Afacerilor Externe, pe baza informarilor primite de la autoritatile competente potrivit alin. (1), informeaza organizatiile internationale sau institutiile comunitare in cadrul carora a fost adoptata sanctiunea internationala despre masurile intreprinse si, daca este cazul, despre dificultatile de aplicare in plan national si transmite date privind rezultatul informarii autoritatilor si institutiilor publice interesate.

   
CAPITOLUL III

  Atributiile autoritatilor si institutiilor publice in punerea in aplicare a sanctiunilor internationale

   
ARTICOLUL 12

  Autoritati competente cu solutionarea unor cereri

   (1) In functie de tipul sanctiunii internationale, autoritatile competente sa primeasca si sa solutioneze instiintari sau cereri formulate potrivit art. 7 alin. (1), 8, 10, 18, 22 si 23 sunt urmatoarele:
   a) in cazul sanctiunilor de blocare a fondurilor sau a resurselor economice, Ministerul Economiei si Finantelor, prin Agentia Nationala de Administrare Fiscala;
   b) in cazul celorlalte tipuri de sanctiuni internationale, autoritatile publice cu atributii potrivit legii in domeniul in care se aplica tipul de sanctiuni internationale respectiv.
   (11) In cazul restrictiilor privind anumite transferuri de fonduri si servicii financiare prevazute de actele mentionate la art. 1 si avand drept scop prevenirea proliferarii nucleare, autoritatea competenta sa primeasca notificari, sa primeasca si sa solutioneze cereri de autorizare a efectuarii unor tranzactii financiare este Oficiul National pentru Prevenirea si Combaterea Spalarii Banilor.
    ___________
    Alineatul (11) a fost introdus prin punctul 3. din Ordonanta de urgenta nr. 128/2010 incepand cu 30.12.2010.

   (2) In termen de 60 de zile de la intrarea in vigoare a prezentei ordonante de urgenta, autoritatile competente prevazute la alin. (1) adopta norme metodologice specifice privind procedura solutionarii instiintarilor sau cererilor prevazute la alin. (1).

   
ARTICOLUL 13

  Consiliul interinstitutional

   (1) Pentru asigurarea cadrului general de cooperare in domeniul punerii in aplicare in Romania a sanctiunilor internationale se infiinteaza Consiliul interministerial, denumit in continuare Consiliu, alcatuit din reprezentanti ai Ministerului Afacerilor Externe, Departamentului pentru Afaceri Europene, Ministerului Justitiei si Libertatilor Cetatenesti, Ministerului Administratiei si Internelor, Ministerului Apararii Nationale, Ministerului Finantelor Publice, Ministerului Economiei, Departamentului pentru Comert Exterior din subordinea Ministerului Intreprinderilor Mici si Mijlocii, Comertului si Mediului de Afaceri, Ministerului Comunicatiilor si Societatii Informationale, Ministerului Transporturilor si Infrastructurii, Serviciului Roman de Informatii, Serviciului de Informatii Externe, Agentiei Nationale de Control al Exporturilor, Bancii Nationale a Romaniei, Comisiei Nationale a Valorilor Mobiliare, Comisiei de Supraveghere a Asigurarilor, Comisiei de Supraveghere a Sistemului de Pensii Private, Oficiului National pentru Prevenirea si Combaterea Spalarii Banilor.
    ___________
    Alineatul (1) a fost modificat prin punctul 3. din Lege nr. 217/2009 incepand cu 14.06.2009.

   (2) In functie de natura sanctiunilor internationale, Consiliul poate solicita participarea la intrunirile sale si a reprezentantilor altor autoritati sau institutii publice.
   (3) Consiliul este coordonat de Ministerul Afacerilor Externe, prin conducatorul Oficiului pentru Implementarea Sanctiunilor Internationale, iar reprezentantii autoritatilor si institutiilor publice prevazute la alin. (1) si (2) care participa la lucrarile Consiliului sunt desemnati de catre conducatorii acestor institutii si dispun de autorizatie de acces la informatii clasificate corespunzator nivelului de clasificare al informatiilor utilizate la reuniunile Consiliului, potrivit Legii nr. 182/2002 privind protectia informatiilor clasificate, cu modificarile si completarile ulterioare.
   (4) Consiliul se convoaca, ori de cate ori este necesar, de catre Ministerul Afacerilor Externe, la solicitarea oricaruia dintre membrii acestuia.
   (5) Pentru elaborarea avizului consultativ prevazut la art. 14 alin. (1) lit. c), Consiliul se intruneste in termen de 3 zile lucratoare de la primirea solicitarii din partea autoritatii competente de catre Ministerul Afacerilor Externe.
   (6) Avizul consultativ se transmite autoritatii competente care l-a solicitat, in termen de doua zile lucratoare de la data intrunirii Consiliului.
   (7) Ministerul Afacerilor Externe asigura si secretariatul Consiliului.
   (8) Cheltuielile implicate de activitatea de secretariat sunt suportate din bugetul anual aprobat al Ministerului Afacerilor Externe.

   
ARTICOLUL 14

  Atributiile Consiliului

   (1) Consiliul are urmatoarele atributii:
   a) asigura cadrul de consultare in vederea armonizarii activitatilor autoritatilor si institutiilor publice romane in domeniul punerii in aplicare a sanctiunilor internationale;
   b) asigura cadrul de consultare intre autoritatile si institutiile publice romane pentru fundamentarea pozitiei Romaniei in adoptarea, modificarea, suspendarea sau incetarea sanctiunilor internationale;
   c) elaboreaza si emite, la cererea autoritatii competente sesizate, avize consultative pentru fundamentarea unor decizii legate de aplicarea sanctiunilor internationale;
   d) prezinta primului-ministru si Presedintelui Romaniei recomandari cu privire la oportunitatea preluarii in dreptul intern a unor sanctiuni internationale care nu au caracter obligatoriu;
   e) prezinta ori de cate ori este necesar, dar cel putin o data pe an, informari privind masurile adoptate de Romania in vederea punerii in aplicare a sanctiunilor internationale, pentru fundamentarea rapoartelor primului-ministru prevazute la art. 6;
   f) asigura, ori de cate ori este posibil, informarea persoanelor fizice si juridice care detin sau au sub control bunuri, in legatura cu iminenta adoptarii sanctiunilor internationale prevazute la art. 1, pentru a permite, de la momentul adoptarii si fara intarziere, punerea in aplicare a acestora.
   (2) Regulamentul de organizare si functionare a Consiliului se aproba prin hotarare a Guvernului, in termen de 60 de zile de la intrarea in vigoare a prezentei ordonante de urgenta.

   
ARTICOLUL 15

  Baza de date

   (1) Ministerul Economiei si Finantelor, prin Agentia Nationala de Administrare Fiscala, creeaza si gestioneaza baza de date centralizata cu privire la fonduri si resurse economice blocate.
   (2) Autoritatile si institutiile publice prevazute la art. 17 alin. (1) pastreaza o evidenta proprie cu privire la punerea in aplicare a sanctiunilor internationale din domeniul lor de competenta, pe care o pun la dispozitia Ministerului Economiei si Finantelor.
   (3) In cazul altor tipuri de sanctiuni internationale, autoritatile si institutiile publice competente cu punerea lor in aplicare potrivit legii creeaza si gestioneaza baza de date proprie cu privire la punerea in aplicare a sanctiunilor internationale in domeniul lor de activitate.
   (4) Pentru alcatuirea bazelor de date prevazute la alin. (1) - (3), autoritatile si institutiile publice vor realiza schimbul de informatii in conformitate cu prevederile art. 16.
   (5) Prevederile in materia protectiei si prelucrarii datelor cu caracter personal se aplica in mod corespunzator. Cu privire la exprimarea consimtamantului sunt aplicabile exceptiile prevazute la art. 5 alin. (2) lit. c) si d) din Legea nr. 677/2001 pentru protectia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal si libera circulatie a acestor date, cu modificarile si completarile ulterioare.
   (6) Informatiile continute in aceste baze de date, cu exceptia informatiilor clasificate potrivit legii, vor fi stocate pentru o perioada de 5 ani de la data incetarii aplicarii sanctiunilor internationale.

   
ARTICOLUL 16

  Schimbul de informatii si cooperarea intre autoritati

   (1) Autoritatile si institutiile publice coopereaza intre ele si pot colabora si cu autoritati competente din alte state, in conditiile legii, inclusiv prin schimb de date si informatii, pentru punerea in aplicare eficienta a sanctiunilor internationale.
   (2) Cooperarea dintre autoritati si institutii publice pentru punerea in aplicare a dispozitiilor prezentei ordonante de urgenta se realizeaza astfel incat sa permita obtinerea rapida si eficienta de date si informatii.

   
ARTICOLUL 17

  Supravegherea punerii in aplicare a sanctiunilor internationale

   (1) Supravegherea punerii in aplicare a sanctiunilor internationale de blocare a fondurilor, precum si supravegherea punerii in aplicare a restrictiilor privind anumite transferuri de fonduri si servicii financiare, adoptate in scopul prevenirii proliferarii nucleare, se fac de catre autoritatile si institutiile publice de reglementare, autorizare, de catre autoritatile de supraveghere prudentiala a sectorului financiar, de catre structurile de conducere ale profesiilor liberale si, respectiv, de Oficiul National pentru Prevenirea si Combaterea Spalarii Banilor, pentru persoanele fizice si juridice din domeniul lor de activitate, conform legislatiei in vigoare in domeniul prevenirii si combaterii spalarii banilor si finantarii terorismului.
    ___________
    Alineatul (1) a fost modificat prin punctul 4. din Ordonanta de urgenta nr. 128/2010 incepand cu 30.12.2010.

   (2) Supravegherea punerii in aplicare a sanctiunilor internationale de blocare a fondurilor de catre persoanele fizice si juridice care nu intra in sfera de competenta a autoritatilor si institutiilor publice prevazute la alin. (1), precum si controlul punerii in aplicare a sanctiunilor internationale de blocare a resurselor economice se fac de catre Ministerul Economiei si Finantelor, prin Agentia Nationala de Administrare Fiscala.
   (3) Supravegherea punerii in aplicare a sanctiunilor internationale, altele decat restrictiile privind anumite transferuri de fonduri si servicii financiare, adoptate in scopul prevenirii proliferarii nucleare, precum si a sanctiunilor de blocare a fondurilor sau a resurselor economice se face de catre autoritatile competente potrivit art. 12 alin. (1) lit. b).
    ___________
    Alineatul (3) a fost modificat prin punctul 4. din Ordonanta de urgenta nr. 128/2010 incepand cu 30.12.2010.

   (4) In cazul in care, in cadrul activitatii prevazute la alin. (1)-(3), autoritatile sau institutiile publice, prin reprezentantii imputerniciti, constata incalcari ale sanctiunilor internationale de catre persoane fizice si juridice, acestea aplica sanctiunile prevazute la art. 26 sau sesizeaza organele de urmarire penala, dupa caz. In cazul constatarii unor incalcari potrivit art. 26, autoritatile si institutiile publice pot aplica si alte sanctiuni specifice.
   (5) In cazul profesiilor liberale, sanctiunile aplicate de catre structurile de conducere ale acestora sunt cele prevazute de normele care reglementeaza profesiile respective.
   (6) Autoritatile si institutiile publice prevazute la alin. (1), precum si autoritatile competente potrivit art. 12 alin. (1) lit. b) emit, in aplicarea prezentei ordonante de urgenta, reglementari specifice privind supravegherea modului de punere in aplicare a sanctiunilor internationale, care se publica in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I.
    ___________
    Alineatul (6) a fost modificat prin punctul 4. din Lege nr. 217/2009 incepand cu 14.06.2009.

   
CAPITOLUL IV

  Dispozitii specifice cu privire la bunurile care fac obiectul sanctiunilor internationale

   
ARTICOLUL 18

  Obligatia de identificare si raportare a fondurilor si resurselor economice blocate

   (1) Persoanele fizice si juridice care au obligatia raportarii tranzactiilor suspecte potrivit legislatiei in domeniul spalarii banilor si/sau finantarii actelor de terorism aplica masurile de cunoastere a clientelei, pentru a stabili daca aceasta include persoane sau entitati desemnate ori daca operatiunile derulate cu aceasta implica bunuri in sensul prezentei ordonante de urgenta.
    ___________
    Alineatul (1) a fost modificat prin punctul 5. din Lege nr. 217/2009 incepand cu 14.06.2009.

   (2) Raportarile facute in temeiul alin. (1) se transmit de indata Ministerului Economiei si Finantelor - Agentia Nationala de Administrare Fiscala si autoritatilor si institutiilor publice prevazute la art. 17 alin. (1). Raportarile includ date privind persoanele, contractele si conturile implicate, precum si valoarea totala a bunurilor.
   (3) Mecanismul si modelul de raportare sunt stabilite prin reglementari specifice ale autoritatilor si institutiilor publice prevazute la art. 17 alin. (1) si (2). Pentru stabilirea unui model unitar de raportare se solicita avizul Consiliului.
    ___________
    Alineatul (3) a fost modificat prin punctul 5. din Lege nr. 217/2009 incepand cu 14.06.2009.

   
Punere in aplicare ARTICOLUL 18 prin Decizie 1426/2011 :
NORME
privind mecanismul de transmitere catre Oficiul National de Prevenire si Combatere a Spalarii Banilor a rapoartelor prevazute la art. 18 din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 202/2008 privind punerea in aplicare a sanctiunilor internationale
Art. 1. -
(1) Prezentele norme reglementeaza mecanismul de transmitere catre Oficiul National de Prevenire si Combatere a Spalarii Banilor, denumit in continuare Oficiul, a rapoartelor prevazute la art. 18 alin. (2) din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 202/2008 privind punerea in aplicare a sanctiunilor internationale, aprobata cu modificari prin Legea nr. 217/2009, cu modificarile si completarile ulterioare.
(2) Rapoartele prevazute la alin. (1) se transmit de catre persoanele fizice si juridice prevazute la art. 2 din Normele privind supravegherea de catre Oficiul National de Prevenire si Combatere a Spalarii Banilor a modului de punere in aplicare a sanctiunilor internationale, aprobate prin Hotararea Guvernului nr. 603/2011, denumite in continuare entitati raportoare.
(3) Forma si continutul raportului prevazut la alin. (1) sunt prevazute in anexa nr. 2 la decizie.
Art. 2. -
(1) Rapoartele se transmit de indata, in format tiparit, pe suport hartie sau electronic.
(2) Transmiterea rapoartelor se realizeaza pe urmatoarele cai:
a) depunerea la registratura Oficiului;
b) prin intermediul serviciilor postale sau de curierat, cu confirmare de primire;
c) prin intermediul sistemului de raportare on-line, la adresa http://www.raportare.onpcsb.ro
(3) Este interzisa transmiterea rapoartelor prin fax sau e-mail nesecurizat.
Art. 3. -
(1) In conditiile identificarii unor omisiuni sau erori in raportul initial transmis Oficiului, entitatile raportoare intocmesc de indata un raport rectificativ care inlocuieste raportul initial si care contine la rubrica "Observatii" urmatoarele:
a) datele de identificare ale raportului initial si expunerea motivelor care fac necesara intocmirea noului raport, in situatia unor omisiuni;
b) datele de identificare ale raportului initial si operatiunile corectate, in situatia unor erori. In aceasta situatie, raportul va contine si inregistrarile care erau corecte in versiunea initiala.
(2) Transmiterea raportului rectificativ se va realiza conform dispozitiilor art. 2.
FORMULAR1)
pentru raportarea persoanelor, entitatilor desemnate si a operatiunilor care implica bunuri in sensul Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 202/2008 privind punerea in aplicare a sanctiunilor internationale
___________
1) Completarea rubricilor se face dupa caz.
CAPITOLUL I Informatii generale de identificare a entitatii raportoare
I.1. Informatii generale
Data intocmirii ......................................................... Numarul de inregistrare la emitent ....................................................
Tipul entitatii raportoare .................................................................................................................................................................
Actul normativ prin care s-a instituit sanctiunea ......................................................
............................................................................................ ........................................................................
I.2. Entitate raportoare
Date de identificare:
Denumirea .....................................................................................................................................................................................
Forma juridica de organizare .........................................................................................................................................................
Numarul de ordine in registrul comertului .....................................................................................................................................
Cod unic de inregistrare
(CUI) .....................................................................................................................................................
Cod de identificare fiscala (CIF) ....................................................................................................................................................
Sediul social:
Judetul .................................................................................. Localitatea ..................................................................................
Strada .......................................................................................................... Nr. .......................... Sectorul ................
Subunitatea unde a avut loc tranzactia raportata:
Denumirea .....................................................................................................................................................................................
Judetul ..................................................................................... Localitatea ...............................................................................
CAPITOLUL II Date de identificare ale persoanelor desemnate
II.A. Persoana juridica
Date de identificare:
Denumirea .....................................................................................................................................................................................
Forma juridica de organizare .........................................................................................................................................................
Numarul de ordine in registrul comertului/Registrul national al asociatiilor si fundatiilor ...............................................................
..............................................................................................................................
Cod unic de inregistrare (CUI) .............................................................................................................
Cod de identificare fiscala (CIF) ..........................................................................................................
Locul inregistrarii - pentru persoane juridice straine:
Tara ......................................................................................... Localitatea ...............................................................................
Sediul social:
Tara ....................................................... Judetul ................................................... Localitatea .............................................
Strada ....................................................................................................................... Nr. .......................... Sector .................
Date de identificare ale reprezentantului legal:
Numele ............................................................................................ Prenumele .......................................................................
Tipul documentului de identitate................................................ Seria ................................. Nr. ............................................
Emis la data de ................................................... Autoritatea emitenta .....................................................................................
Cod numeric personal ...................................................................................................................................................................
II.B. Persoana fizica
Date de identificare:
Numele .................................................................................................... Prenumele ...............................................................
Data nasterii ........................................................ Locul nasterii ................................................................................................
Cetatenia ................................................................................................. Rezident/Nerezident ................................................
Tipul documentului de identitate................................................ Seria ................................. Nr. ............................................
Emis la data de ................................................... Autoritatea emitenta .....................................................................................
Cod numeric personal ...................................................................................................................................................................
Domiciliul sau resedinta:
Tara ....................................................... Judetul ................................................... Localitatea .............................................
Strada ....................................................................................................................... Nr. .......................... Sectorul ...............
CAPITOLUL III Informatii despre contracte/tranzactii care fac obiectul raportarii
Tipul contractului/tranzactiei ..........................................................................................................................................................
Numarul de inregistrare si data incheierii contractului/tranzactiei .................................................................................................
Partile contractului/tranzactiei .......................................................................................................................................................
Valoarea totala a contractului/tranzactiei (in cifre si litere) ............................................................................................................
..............................................................................................................................
Valabilitatea contractului ...............................................................................................................................................................
CAPITOLUL IV Informatii despre conturile si subconturile care fac obiectul raportarii
Tipul conturilor .......................................................................................................
.................................................................................
.................................................................................
.................................................................................
Nr. total conturi..........................................
Detalii despre conturi si subconturi:
Conturi ...........................................................................................................................................................................................
...............................................................................................................................
Subconturi ...........................................................................
Valute ..................................................................................
CAPITOLUL V Date despre ordonatorul, intermediarul sau beneficiarul tranzactiei realizate cu persoana indicata la cap. II
V.1. Persoana juridica
Date de identificare:
Denumirea .....................................................................................................................................................................................
Forma juridica de organizare .........................................................................................................................................................
Numarul de ordine in registrul comertului/Registrul national al asociatiilor si fundatiilor ...............................................................
...............................................................................................................................
Cod unic de inregistrare (CUI) .............................................................................................................
Cod de identificare fiscala (CIF) ..........................................................................................................
Sediul:
Tara ....................................................... Judetul ................................................... Localitatea .............................................
Strada ....................................................................................................................... Nr. .......................... Sector .................
V.2. Persoana fizica
Date de identificare:
Numele ............................................................................................ Prenumele .......................................................................
Tipul documentului de identitate................................................ Seria ................................. Nr. ............................................
Emis la data de ................................................... Autoritatea emitenta .....................................................................................
Cod numeric personal ...................................................................................................................................................................
Domiciliul:
Tara ....................................................... Judetul ................................................... Localitatea .............................................
Strada ....................................................................................................................... Nr. .......................... Sector .................
CAPITOLUL VI Informatii privind bunurile care fac obiectul raportarii
Tipul de legatura ............................................................................................................................................................................
Valoarea totala a bunurilor ............................................................................................................................................................
Valuta ............................................................................................................................................................................................
CAPITOLUL VII Descrierea circumstantelor relevante
Descrierea oricaror circumstante relevante ..................................................................................................................................
CAPITOLUL VIII Semnaturi
Semnatura autorizata
............................................................
(numele, prenumele si functia)
Stampila
............................................................
Intocmit
............................................................
(numele, prenumele si telefonul)
NOTA
privind unele aspecte referitoare la completarea Formularului pentru raportarea persoanelor, entitatilor desemnate si a operatiunilor care implica bunuri in sensul Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 202/2008 privind punerea in aplicare a sanctiunilor internationale
1. Completarea de catre entitatile raportoare a rubricilor Formularului pentru raportarea persoanelor, entitatilor desemnate si a operatiunilor care implica bunuri in sensul Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 202/2008 privind punerea in aplicare a sanctiunilor internationale, aprobata cu modificari prin Legea nr. 217/2009, cu modificarile si completarile ulterioare, se face dupa caz.
2. La cap. II, sintagma "persoane desemnate" este folosita in sensul dispozitiilor art. 2 lit. b) din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 202/2008, aprobata cu modificari prin Legea nr. 217/2009, cu modificarile si completarile ulterioare, reprezentand guvernele statelor, entitatile nestatale sau persoanele care fac obiectul unor sanctiuni internationale.
3. La cap. VI:
a) prin "bun" se intelege: orice tehnologie sau produs purtator de valoare economica sau destinat satisfacerii unui anumit scop, corporal ori necorporal, care apartine sau este detinut ori se afla sub controlul unor persoane sau entitati desemnate ori care este interzis la import sau export din si catre o anumita destinatie; sunt asimilate definitiei bunurilor fondurile, resursele economice si produsele sau tehnologiile cu dubla utilizare, asa cum notiunea este definita prin dispozitiile art. 2 lit. c) din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 202/2008, aprobata cu modificari prin Legea nr. 217/2009, cu modificarile si completarile ulterioare;
b) la rubrica "Tipul de legatura" se fac precizari in ceea ce priveste dreptul de proprietate, posesia, folosinta sau dreptul de dispozitie asupra bunului ce face obiectul raportarii.
4. La cap. VIII, prin sintagma "semnatura autorizata" se intelege semnatura/semnaturile persoanei/persoanelor investite, conform legislatiei incidente, cu autoritatea de a reprezenta oficial entitatea raportoare in relatiile cu tertii.
   
ARTICOLUL 19

  Ordinul de blocare a fondurilor sau a resurselor economice

   (1) Dupa efectuarea cercetarilor necesare, Ministerul Economiei si Finantelor, prin Agentia Nationala de Administrare Fiscala, dispune prin ordin al ministrului economiei si finantelor, in termen de 5 zile lucratoare de la primirea instiintarii ori raportarii potrivit art. 7 sau 18, blocarea fondurilor sau resurselor economice care se afla in proprietatea, sunt detinute de sau se afla sub controlul persoanelor fizice ori juridice care au fost identificate ca fiind persoane sau entitati desemnate.
   (2) Ordinul prevazut la alin. (1) se comunica de indata persoanelor fizice si juridice care au facut raportarea respectiva, conform art. 7 si 18, autoritatilor sau institutiilor publice prevazute la art. 17 alin. (1) cu atributii de supraveghere in cauza, autoritatilor publice competente pentru notarea blocarii, dupa caz, precum si persoanelor sau entitatilor vizate de ordin, daca este posibil.
   (3) Ordinul prevazut la alin. (1) se comunica in toate cazurile Serviciului Roman de Informatii si Serviciului de Informatii Externe.
   (4) Ministerul Economiei si Finantelor, prin Agentia Nationala de Administrare Fiscala, asigura publicarea ordinului prevazut la alin. (1) in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, in termen de 3 zile lucratoare de la data emiterii.
   (5) Ordinul prevazut la alin. (1) poate fi contestat potrivit procedurii de contencios administrativ. Ministerul Economiei si Finantelor, prin Agentia Nationala de Administrare Fiscala, are obligatia de a analiza periodic masura dispusa prin ordinul prevazut la alin. (1) si de a o revoca din oficiu sau la cerere cand constata ca mentinerea acesteia nu se mai justifica. Decizia de respingere a cererii de revocare poate fi atacata potrivit procedurii de contencios administrativ.

   
ARTICOLUL 20

  Obligatia de confidentialitate

   (1) Informatiile detinute in legatura cu persoanele sau entitatile desemnate pot fi transmise numai in conditiile prevazute de lege.
   (2) Obligatia de confidentialitate nu poate fi invocata in urmatoarele cazuri:
   a) la cererea organelor de urmarire penala;
   b) la cererea instantelor judecatoresti;
   c) la cererea autoritatilor competente in domeniu conform prevederilor prezentei ordonante de urgenta;
   d) la cererea Organizatiei Natiunilor Unite, Uniunii Europene sau a altor organizatii internationale mentionate la art. 1 alin. (2) ori a altor state, daca acest lucru este necesar pentru punerea in aplicare a sanctiunilor internationale obligatorii pentru Romania potrivit prezentei ordonante de urgenta;
   e) la cererea persoanelor interesate in aplicarea dreptului la despagubire, dar numai in conditii expres prevazute de lege;
   f) la cererea serviciilor de informatii din Romania.

   
ARTICOLUL 21

  Notarea blocarii resurselor economice

   (1) In cazul blocarii bunurilor imobile, notarea in cartea funciara a masurii de indisponibilizare a acestora se efectueaza de Oficiul de Cadastru si Publicitate Imobiliara in raza caruia este situat imobilul, la solicitarea Ministerului Economiei si Finantelor, in baza ordinului emis conform art. 19 alin. (1).
   (2) Solicitarea de notare a indisponibilizarii, transmisa conform alin. (1), trebuie sa contina numarul cadastral sau topografic si numarul de carte funciara, in cazul in care imobilul figureaza inscris in cartea funciara. In cazul in care imobilele nu sunt inscrise in cartea funciara, solicitarea de notare a indisponibilizarii imobilului va contine numarul de tarla, numarul de parcela si adresa postala, dupa caz.
   (3) Pentru imobilele care nu au deschisa carte funciara, notarea masurii de indisponibilizare se face in vechile registre de publicitate imobiliara.
   (4) Cererile de notare a indisponibilizarii bunurilor imobile, respectiv de radiere sunt scutite de plata tarifelor.
   (5) In cazul blocarii bunurilor mobile, notarea indisponibilizarii se face la cererea Ministerului Economiei si Finantelor Agentia Nationala de Administrare Fiscala, adresata persoanelor juridice cu atributii de inregistrare sau evidenta a respectivelor bunuri.

   
ARTICOLUL 22

  Autorizarea unor tranzactii pentru protejarea drepturilor tertilor

   (1) Persoanele sau entitatile desemnate pot invoca masurile de blocare pentru a justifica neindeplinirea unei obligatii, numai daca au solicitat, potrivit art. 8, o autorizatie in acest sens, iar cererea le-a fost respinsa.
   (2) Persoanele, altele decat cele prevazute la alin. (1), care au un drept asupra bunurilor in sensul prezentei ordonante de urgenta, precum si creditorii persoanelor si entitatilor desemnate pot solicita, potrivit procedurii prevazute la art. 8, o autorizatie pentru utilizarea bunurilor care fac obiectul sanctiunilor internationale in vederea stingerii obligatiei respective.
   (3) Autoritatea competenta potrivit prezentei ordonante de urgenta va informa, in masura posibilului, persoana fizica sau juridica desemnata despre solicitarile de derogare facute de parti interesate de a avea acces la fondurile sau resursele economice blocate care ii apartin sau se afla in detinerea ori sub controlul sau.
   (4) Autorizarea potrivit art. 8 nu constituie recunoasterea legala a titlului de creanta.
   (5) Atunci cand analizeaza solicitari de tipul celor prevazute la alin. (1) si (2), autoritatea competenta potrivit prezentei ordonante de urgenta va tine seama de dovezile furnizate de creditor, precum si de persoana sau entitatea desemnata, cu privire la existenta unei obligatii de a returna bunurile in cauza, pentru a verifica daca exista riscul eludarii masurilor de blocare.

   
ARTICOLUL 23

  Autorizarea unor tranzactii pentru valorificarea unor drepturi ale persoanelor si entitatilor desemnate

   (1) O persoana fizica sau juridica care, din orice motiv, doreste sa puna bunuri la dispozitia unei persoane sau entitati desemnate trebuie sa solicite o autorizatie in acest sens, potrivit art. 8, daca in actul care instituie sanctiunea internationala nu se prevede altfel.
   (2) Atunci cand analizeaza astfel de cereri, autoritatea competenta potrivit prezentei ordonante de urgenta analizeaza toate dovezile furnizate in sprijinul justificarii cererii si verifica daca legaturile solicitantului cu persoana sau entitatea desemnata nu sunt de natura sa sugereze ca acestia actioneaza impreuna in scopul de a eluda sanctiunile internationale respective.

   
ARTICOLUL 24

  Regimul bunurilor carora li se aplica sanctiuni internationale

   (1) Persoanele fizice sau juridice care, intrand intr-un raport juridic sau aflandu-se intr-o stare de fapt fata de orice bun care face obiectul unei sanctiuni internationale, afla despre existenta situatiilor care impun instiintarea sau raportarea potrivit art. 7, respectiv art. 18, au obligatia, fara intarziere si notificare prealabila a autoritatilor competente, de a nu indeplini nicio operatiune fata de bunul respectiv in afara operatiunilor prevazute in prezenta ordonanta de urgenta si de a instiinta, de indata, autoritatile competente.
   (2) Persoanele fizice sau juridice, cu exceptia persoanelor sau entitatilor desemnate, care detin bunurile supuse sanctiunilor internationale, au dreptul sa ceara din partea statului acoperirea cheltuielilor necesare pentru conservarea si administrarea acestora in scopul impiedicarii deprecierii sau devalorizarii. Cererea de acoperire a acestor cheltuieli se adreseaza Ministerului Economiei si Finantelor - Agentia Nationala de Administrare Fiscala, iar dreptul la compensatie pentru cheltuielile de administrare incepe din momentul instiintarii autoritatii competente, potrivit art. 7 sau 18, dupa caz.
   (3) Daca persoanele fizice sau juridice, cu exceptia persoanelor sau entitatilor desemnate, nu pot ori nu doresc sa administreze bunul respectiv, la cererea acestora, prin decizie a Ministerului Economiei si Finantelor, bunul poate fi predat spre administrare statului, prin Ministerul Economiei si Finantelor Agentia Nationala de Administrare Fiscala.
   (4) Ministerul Economiei si Finantelor, prin Agentia Nationala de Administrare Fiscala, cere predarea bunului respectiv, daca apreciaza ca este necesara pentru buna administrare a acestuia. Bunul care nu este predat de bunavoie este preluat spre administrare, fara acordul persoanei care il detine.
   (5) La predarea sau preluarea spre administrare a bunului blocat, se intocmeste un proces-verbal. O copie a acestui proces-verbal se elibereaza persoanei care a predat bunul sau de la care bunul a fost preluat spre administrare.
   (6) Ministerul Economiei si Finantelor, prin Agentia Nationala de Administrare Fiscala, dispune predarea de indata a bunului catre persoana indreptatita, dupa cum urmeaza:
   a) persoanei care dovedeste potrivit art. 10 ca este proprietarul sau detinatorul legal al bunului si ca nu face obiectul unor sanctiuni internationale sau acest lucru se constata de Ministerul Economiei si Finantelor in cadrul cercetarilor efectuate potrivit art. 19;
   b) proprietarului sau detinatorului legal, care dovedeste, potrivit art. 10, ca bunul respectiv nu face obiectul sanctiunilor internationale sau acest lucru se constata de Ministerul Economiei si Finantelor in cadrul cercetarilor efectuate potrivit art. 19;
   c) persoanei stabilite ca fiind cea careia trebuie sa ii fie predat bunul prin actul care instituie sanctiunea internationala potrivit art. 1;
   d) persoanei stabilite printr-o decizie a unei autoritati competente din alt stat sau a unei organizatii internationale, opozabile autoritatilor romane.
   (7) In situatiile prevazute la alin. (5) si (6), dispozitiile art. 19 alin. (2) se aplica in mod corespunzator.

   
ARTICOLUL 25

  Administrarea bunurilor carora li se aplica sanctiuni internationale

   (1) Ministerul Economiei si Finantelor, prin Agentia Nationala de Administrare Fiscala, decide asupra modului de administrare a bunurilor blocate care fac obiectul sanctiunilor internationale, in conditiile stabilite prin ordin al ministrului economiei si finantelor.
   (2) In situatiile in care, potrivit legii sau datorita caracteristicilor, bunurile predate sau preluate potrivit art. 24 nu pot fi administrate de Ministerul Economiei si Finantelor, prin Agentia Nationala de Administrare Fiscala, acesta le va preda spre administrare autoritatii sau institutiei publice cu competente in domeniu.
   (3) In cazul in care administrarea bunurilor predate sau preluate potrivit art.24 nu poate fi realizata de Ministerul Economiei si Finantelor - Agentia Nationala de Administrare Fiscala sau de o alta institutie publica, conform alin. (2), Ministerul Economiei si Finantelor, prin Agentia Nationala de Administrare Fiscala, incheie, in scris, contracte pentru administrarea bunurilor respective cu orice persoana fizica sau juridica care activeaza in domeniul respectiv. Contractele pentru administrare trebuie sa precizeze, sub sanctiunea anularii, suma stabilita pentru administrare, modul de atribuire a responsabilitatii pentru paguba produsa bunurilor in timpul administrarii, precum si limitele dreptului de administrare acordat.
   (4) Administratorul are dreptul sa faca toate actele de administrare a bunurilor la care are dreptul si proprietarul acestora.
   (5) Pentru acoperirea cheltuielilor legate de administrarea bunurilor se folosesc, in primul rand, sporurile si veniturile realizate pe durata administrarii acestora.
   (6) In cazul in care sporurile sau veniturile prevazute la alin. (5) nu exista sau nu sunt suficiente si nu poate fi identificata nicio alta sursa de acoperire a cheltuielilor de administrare, Ministerul Economiei si Finantelor - Agentia Nationala de Administrare Fiscala poate decide vanzarea bunurilor sau a unei parti a acestora, efectuata in proportia strict necesara pentru acoperirea cheltuielilor.
   (7) In cazul in care exista riscul deprecierii bunurilor, Ministerul Economiei si Finantelor - Agentia Nationala de Administrare Fiscala poate decide vanzarea bunurilor blocate sau a unei parti a acestora. Fondurile provenite dintr-o astfel de vanzare au regimul de fonduri blocate pe durata valabilitatii sanctiunii internationale relevante.
   (8) Ministerul Economiei si Finantelor tine evidenta si inventarul tuturor bunurilor aflate in administrare, potrivit prezentei ordonante de urgenta.
   (9) In timpul administrarii bunurilor potrivit prezentei ordonante de urgenta, administratorul se ingrijeste, in primul rand, de conservarea acestora, de administrarea lor eficienta si economicoasa, de protejarea impotriva deteriorarii, distrugerii, pierderii, sustragerii sau abuzului, urmarind satisfacerea dreptului la despagubire al proprietarului si la predarea foloaselor necuvenite rezultate din imbogatirea fara justa cauza, mentinerea integritatii bunurilor prin urmarirea ca debitorii sa isi indeplineasca la timp si integral obligatiile fata de bunurile supuse sanctiunilor internationale, inclusiv prin revendicarea drepturilor proprietarului la scadenta, urmarind sa nu expire termenul la care aceste creante devin exigibile si evitarea stingerii acestor drepturi.
   (10) In timpul administrarii bunurilor blocate, bunurile nu pot fi grevate de sarcini de garantie mobiliara sau imobiliara si nu pot fi incheiate:
   a) contracte de inchiriere a folosintei bunurilor cu clauza de transfer al proprietatii asupra bunurilor la sfarsitul perioadei de inchiriere;
   b) contracte de vanzare a intreprinderii sau a reprezentantei acesteia;
   c) contracte privind dreptul de uzufruct asupra acestor bunuri.
   (11) Procedura de valorificare a bunurilor prevazuta la alin. (6) si (7), precum si modalitatile de aplicare a prevederilor art. 24 alin. (2) si (4)-(6) sunt aprobate prin ordin al ministrului economiei si finantelor.
   (12) In indeplinirea atributiilor prevazute la alin. (1)-(3), (6) si (7), Ministerul Economiei si Finantelor solicita avizul consultativ al Consiliului.

   
CAPITOLUL V

  Contraventii

   
ARTICOLUL 26

  Contraventii

   (1) Constituie contraventie si se sanctioneaza cu amenda intre 10.000 lei si 30.000 lei si confiscarea bunurilor destinate, folosite sau rezultate din contraventie, urmatoarele fapte:
   a) nerespectarea restrictiilor si obligatiilor prevazute in actele internationale mentionate la art. 1 alin. (1), care sunt direct aplicabile, sau prin actele normative prevazute la art. 4 alin. (2)-(4), daca fapta nu constituie infractiune;
   b) nerespectarea obligatiei prevazute la art. 24 alin. (1), daca fapta nu constituie infractiune;
   c) neindeplinirea obligatiilor prevazute la art. 9 alin. (2) si art. 18 alin. (2) si (3).
   (2) Daca faptele stabilite la alin. (1) sunt savarsite de o persoana care face parte din personalul unei autoritati sau institutii publice, pe langa amenda prevazuta, pot fi aplicate si sanctiuni specifice.
   (3) Sanctiunile prevazute la alin. (1) se aplica si in cazul persoanelor juridice.
   (4) Pe langa sanctiunea prevazuta la alin. (1), se pot aplica una sau mai multe dintre urmatoarele sanctiuni contraventionale complementare:
   a) suspendarea avizului, licentei sau autorizatiei de exercitare a unei activitati ori, dupa caz, suspendarea activitatii persoanei juridice, pe o durata de la o luna la 6 luni;
   b) retragerea licentei sau avizului pentru anumite operatiuni sau activitati, pe o durata de la o luna la 6 luni ori definitiv.
   (5) Dispozitiile Ordonantei Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contraventiilor, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 180/2002, cu modificarile ulterioare, cu exceptia art. 8 alin. (3) si (4) se aplica in mod corespunzator.

   
ARTICOLUL 27

  Exonerarea de raspundere

    Aplicarea, cu buna-credinta, a prevederilor prezentei ordonante de urgenta de catre persoane fizice si/sau juridice nu poate atrage raspunderea disciplinara, civila sau penala a acestora.

   
CAPITOLUL VI

  Dispozitii finale si tranzitorii

   
ARTICOLUL 28

  Nominalizarea reprezentantilor in Consiliu

    Nominalizarea reprezentantilor autoritatilor si institutiilor publice in Consiliu se face in termen de 5 zile de la intrarea in vigoare a prezentei ordonante de urgenta.

   
ARTICOLUL 29

  Abrogarea

    Pe data intrarii in vigoare a prezentei ordonante de urgenta se abroga Legea nr. 206/2005 privind punerea in aplicare a unor sanctiuni internationale, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 601 din 12 iulie 2005.

   

PRIM-MINISTRU
CALIN POPESCU-TARICEANU
   

Contrasemneaza: --------------- p. Ministrul afacerilor externe, Anton Niculescu, secretar de stat Ministrul economiei si finantelor, Varujan Vosganian
    Bucuresti, 4 decembrie 2008.
    Nr. 202.