Banca Nationala a Romaniei

 
Regulament nr. 2/2012

din 09/01/2012
Publicat in Monitorul Oficial, Partea I nr. 49 din 20/01/2012

privind organizarea si functionarea la Banca Nationala a Romaniei a Centralei Riscului de Credit


 

    Avand in vedere prevederile art. 2 alin. (2) lit. b), ale art. 3 alin. (6), ale art. 24, ale art. 25 alin. (2) si ale art. 49 din Legea nr. 312/2004 privind Statutul Bancii Nationale a Romaniei, prevederile art. 46 din Legea nr. 93/2009 privind institutiile financiare nebancare, cu modificarile si completarile ulterioare, prevederile art. 631 din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 113/2009 privind serviciile de plata, aprobata cu modificari prin Legea nr. 197/2010, cu modificarile si completarile ulterioare, si prevederile art. 63 din Legea nr. 127/2011 privind activitatea de emitere de moneda electronica,
    in temeiul dispozitiilor art. 48 din Legea nr. 312/2004, al Legii nr. 93/2009, cu modificarile si completarile ulterioare, ale art. 186 alin. (1) din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 113/2009 privind serviciile de plata, aprobata cu modificari prin Legea nr. 197/2010, cu modificarile si completarile ulterioare, si al Legii nr. 127/2011,

    Banca Nationala a Romaniei emite prezentul regulament.

   
CAPITOLUL I

  Dispozitii generale

   
SECŢIUNEA 1

  Domeniul de aplicare si definitii

   Art. 1. - (1) Obiectul prezentului regulament il constituie organizarea si functionarea la Banca Nationala a Romaniei a Centralei Riscului de Credit, denumita in continuare CRC.
   (2) CRC gestioneaza informatia de risc de credit si informatia despre fraudele cu carduri pentru scopurile specifice ale utilizatorilor, in conditiile pastrarii secretului profesional.
   (3) CRC participa la schimbul transfrontalier de informatii in conformitate cu prevederile Memorandumului de intelegere privind schimbul de informatii intre registrele de credit nationale, in vederea transmiterii acestora catre persoanele declarante, incheiat de Banca Nationala a Romaniei cu autoritatile competente in materie din statele membre.
   Art. 2. - Pentru scopurile prezentului regulament:
   1. Informatia de risc de credit cuprinde datele de identificare ale unui debitor, persoana fizica sau persoana juridica nonbancara, si operatiunile in lei si in valuta prin care persoanele declarante se expun la risc fata de acel debitor. Informatia de risc de credit este informatia care se raporteaza de catre persoanele declarante, se prelucreaza si se difuzeaza de catre CRC.
    Operatiunile prin care persoanele declarante se expun la risc sunt:
   a) acordarea de credite;
   b) asumarea de angajamente de catre persoana declaranta, in numele debitorului, fata de o persoana fizica, o persoana juridica, alta decat persoanele declarante, sau fata de o institutie de credit/institutie financiara din strainatate;
   c) asumarea de angajamente de catre persoana declaranta, in numele debitorului, fata de alta persoana declaranta care functioneaza pe teritoriul Romaniei.
   2. Informatia despre fraudele cu carduri este informatia raportata de catre persoana declaranta cu privire la incalcarea prevederilor contractuale de catre posesorii de card de debit si/sau de credit, care indeplineste conditiile prevazute de lege pentru a fi calificata drept frauda, suma aferenta fraudei nefiind inregistrata la restante in evidentele persoanei declarante.
   3. Riscul individual este suma valorilor operatiunilor prevazute la pct. 1 raportata la CRC de o persoana declaranta pentru un debitor, persoana fizica sau persoana juridica nonbancara, cu conditia sa fie egala ori mai mare decat limita de raportare. Riscul individual reprezinta expunerea unei persoane declarante fata de un debitor si se determina de catre persoana declaranta. Pentru calculul riscului individual se iau in considerare atat operatiunile desfasurate de debitor in nume propriu, cat si cele desfasurate impreuna cu alte persoane fizice si/sau juridice, care formeaza un grup de clienti aflati in legatura/un singur debitor.
    Componenta grupului de persoane fizice si/sau juridice care formeaza un grup de clienti aflati in legatura/un singur debitor, denumit in continuare grup, se raporteaza la CRC. La stabilirea sferei de cuprindere a grupului, persoanele declarante vor avea in vedere urmatoarele:
   a) criteriile prevazute in legislatia in vigoare cu privire la expunerile mari, pentru includerea persoanelor fizice si/sau juridice in categoria grup de clienti aflati in legatura/un singur debitor, dupa caz;
   b) persoana declaranta sa inregistreze expunere fata de cel putin una dintre persoanele din grup.
   4. Persoana recenzata este persoana fizica sau persoana juridica nonbancara, inscrisa in baza de date a CRC ca urmare a raportarii acesteia de catre persoana declaranta.
   5. Riscul global este suma riscurilor individuale raportate de toate persoanele declarante pentru acelasi debitor, mai putin valoarea operatiunilor in lei si in valuta prevazute la art. 2 pct. 1 lit. c). Riscul global reprezinta expunerea tuturor persoanelor declarante din Romania fata de un singur debitor si se determina de CRC.
   6. Persoanele declarante la CRC sunt:
   - institutiile de credit, persoane juridice romane, pentru toate informatiile de risc de credit si informatiile despre fraudele cu carduri colectate din unitatile lor teritoriale din Romania;
   - sucursalele din Romania ale institutiilor de credit straine, pentru toate informatiile de risc de credit si informatiile despre fraudele cu carduri colectate din unitatile lor teritoriale;
   - institutiile financiare nebancare, persoane juridice romane, inscrise in Registrul special, pentru toate informatiile de risc de credit si informatiile despre fraudele cu carduri colectate din unitatile lor teritoriale din Romania;
   - sucursalele din Romania ale institutiilor financiare straine inscrise in Registrul special, pentru toate informatiile de risc de credit si informatiile despre fraudele cu carduri colectate din unitatile lor teritoriale din Romania;
   - institutiile emitente de moneda electronica, persoane juridice romane, care inregistreaza un nivel semnificativ al activitatii de creditare, potrivit Regulamentului Bancii Nationale a Romaniei nr. 8/2011 privind institutiile de moneda electronica, pentru toate informatiile de risc de credit si informatiile despre fraudele cu carduri colectate din unitatile lor teritoriale din Romania;
   - institutiile de plata, persoane juridice romane, care inregistreaza un nivel semnificativ al activitatii de creditare, potrivit Regulamentului Bancii Nationale a Romaniei nr. 21/2009 privind institutiile de plata, cu modificarile si completarile ulterioare, pentru toate informatiile de risc de credit si informatiile despre fraudele cu carduri colectate din unitatile lor teritoriale din Romania.
    Sucursalele din Romania ale institutiilor de credit din alte state membre vor comunica in scris directiei care coordoneaza activitatea CRC optiunea de raportare a informatiei referitoare la incadrarea debitorilor.
   7. Persoana acreditata este angajatul autorizat de conducerea persoanei declarante sa transmita la si sa receptioneze de la CRC informatii de risc de credit si informatii despre fraudele cu carduri.
   8. Perioada de raportare este intervalul cuprins intre datele de 1 si 17 ale lunii in care se raporteaza informatia de risc de credit aferenta lunii anterioare. Perioada de raportare se incheie la data de 17 la ora 17,00; fiecare persoana declaranta are obligatia sa efectueze prima raportare cel tarziu in penultima zi a perioadei de raportare.
    In cazul in care data de 17 nu este o zi bancara, perioada de raportare se incheie in urmatoarea zi bancara la ora 17.00. 9. Utilizatori sunt persoanele declarante si Banca Nationala a Romaniei.
   Art. 3. - (1) Limita de raportare, in functie de care persoanele declarante transmit la CRC riscul individual al unui debitor, este de minimum 20.000 (doua zeci de mii) lei.
   (2) Suma reprezentand limita de raportare poate fi modificata de catre Banca Nationala a Romaniei.

   
SECŢIUNEA a 2-a

  Structura bazei de date a CRC si accesarea acesteia

   Art. 4. - CRC organizeaza si gestioneaza o baza de date care cuprinde:
   a) Fisierul central al creditelor (FCC), care contine informatiile de risc de credit raportate de persoanele declarante, prelucrate si difuzate de catre CRC in vederea valorificarii de catre utilizatori in conditiile pastrarii secretului profesional;
   b) Fisierul creditelor restante (FCR), care este alimentat lunar de FCC cu informatii de risc de credit referitoare la debitori si la creditele restante ale acestora fata de toate persoanele declarante din Romania;
   c) Fisierul grupurilor (FG), care este alimentat lunar de FCC cu informatii despre grupuri;
   d) Fisierul fraudelor cu carduri (FFC), care contine informatii despre fraudele cu carduri comise de posesorii de carduri de debit si/sau de credit.
   Art. 5. - (1) In vederea accesarii bazei de date, persoanele declarante au obligatia sa desemneze maximum 5 persoane acreditate la CRC. In acest scop, trebuie sa completeze si sa actualizeze formularul "Fisa de acreditare la CRC a persoanelor autorizate sa transmita si sa receptioneze informatii de risc de credit si informatii despre fraudele cu carduri" (F1), conform anexei nr. 1. Aceasta fisa va fi intocmita in doua exemplare avand acelasi continut, cu urmatoarele destinatii:
   - exemplarul 1 se transmite in regim confidential directiei din Banca Nationala a Romaniei care coordoneaza activitatea CRC;
   - exemplarul 2 se pastreaza pentru evidentele proprii.
   (2) Accesarea sistemului informatic al CRC de catre persoanele acreditate la CRC se face pe baza de nume atribuit de Banca Nationala a Romaniei.

   
CAPITOLUL II

  Regimul informatiei de risc de credit si al informatiei despre fraudele cu carduri

   
SECŢIUNEA 1

  Transmiterea si inregistrarea informatiei de risc de credit si a informatiei despre fraudele cu carduri

   Art. 6. - Persoanele declarante sunt obligate sa raporteze la CRC, la termenele si in conditiile prevazute in prezentul regulament, informatia de risc de credit pentru fiecare debitor care indeplineste conditia de a fi raportat, respectiv sa fi inregistrat fata de acesta un risc individual, precum si informatia despre fraudele cu carduri constatate.
   Art. 7. - (1) Institutiile financiare nebancare au obligatia de raportare la CRC, in termen de cel mult 6 luni de la data eliberarii de catre Banca Nationala a Romaniei a documentului care atesta inscrierea acestora in Registrul special.
   (2) Institutiile emitente de moneda electronica si institutiile de plata au obligatia de raportare la CRC, in termen de cel mult 6 luni de la data la care Banca Nationala a Romaniei constata ca acestea inregistreaza un nivel semnificativ al activitatii de creditare.
   (3) Institutiile financiare nebancare inscrise in Registrul special care au calitatea de persoane declarante la CRC, la data intrarii in vigoare a prezentului regulament, si ca urmare a autorizarii ca institutii de plata/institutii emitente de moneda electronica sunt radiate din Registrul special isi mentin calitatea de persoane declarante la CRC pana in luna cand Banca Nationala a Romaniei constata ca nu mai inregistreaza un nivel semnificativ al activitatii de creditare.
   Art. 8. - (1) Institutiile financiare nebancare radiate din Registrul special isi pierd calitatea de persoane declarante la CRC, incepand cu luna in care s-a efectuat radierea.
   (2) Institutiile emitente de moneda electronica si institutiile de plata isi pierd calitatea de persoane declarante la CRC incepand cu luna in care nu mai inregistreaza un nivel semnificativ al activitatii de creditare.
   Art. 9. - Fluxul informational privind transmiterea, inregistrarea, organizarea si difuzarea informatiei de risc de credit si a informatiei despre fraudele cu carduri este prezentat in anexa nr. 11 "Fluxul informational al CRC".
   Art. 10. - In scopul indeplinirii obligatiei prevazute la art. 6, persoana declaranta trebuie sa transmita la CRC, lunar, in format electronic prin Reteaua de comunicatii interbancara, in perioada de raportare, informatia de risc de credit, folosind in mod obligatoriu urmatoarele proceduri:
   1. Procedura de raportare a debitorilor trebuie utilizata in cazul raportarii pentru prima data la CRC a unui debitor de catre respectiva persoana declaranta sau in cazul in care datele de identificare ale unor debitori raportati anterior de catre aceeasi persoana declaranta au suferit modificari. Transmiterea informatiei de risc de credit prin aceasta procedura se realizeaza prin utilizarea "Formularului de raportare a debitorilor" (F2 A) si a "Formularului de raportare a fuziunilor/divizarilor" (F2 C). Continutul acestor formulare si modul de completare sunt prezentate in anexa nr. 2.
   2. Procedura de raportare a grupurilor trebuie utilizata in cazul raportarii pentru prima data la CRC a unui grup de catre persoana declaranta sau in cazul in care datele despre grupul raportat anterior de catre aceeasi persoana declaranta au suferit modificari. Transmiterea informatiei de risc de credit prin aceasta procedura se realizeaza prin utilizarea "Formularului de raportare a grupurilor" (F2 B).
    Continutul acestui formular si modul de completare sunt prezentate in anexa nr. 2.
   3. Procedura de raportare a riscurilor individuale trebuie utilizata in cazul in care debitorul indeplineste conditia de a fi raportat. Transmiterea informatiei de risc de credit prin aceasta procedura se face utilizandu-se "Formularul de raportare a riscurilor individuale" (F3 A).
    Continutul acestui formular si modul de completare sunt prezentate in anexa nr. 3.
   4. Procedura de stergere a riscurilor trebuie utilizata in cazul in care un risc raportat anterior nu mai este inregistrat in evidentele persoanei declarante si debitorul respectiv indeplineste conditia de a fi raportat la CRC. Stergerea informatiei de risc de credit prin aceasta procedura se face utilizandu-se formularul F3 A.
   5. Procedura de stergere a unui debitor trebuie utilizata in cazul in care un debitor nu mai indeplineste conditia de a fi raportat de catre persoana declaranta. Stergerea informatiei de risc de credit se face utilizandu-se formularul F2 A.
   6. Procedura de stergere a unui grup trebuie utilizata in cazul in care grupul nu mai exista in evidentele persoanei declarante. Stergerea informatiei de risc de credit se face utilizandu-se formularul F2 B.
   Art. 11. - Informatia de risc de credit raportata la CRC este cea inscrisa in evidentele persoanei declarante in ultima zi a lunii pentru care se face raportarea.
   Art. 12. - Fraudele cu carduri se raporteaza de catre persoana declaranta in momentul constatarii acestora, astfel:
   1. Raportarea fraudelor cu carduri se efectueaza de catre persoana declaranta care constata producerea unei fraude cu un card de debit sau de credit de catre posesorul acestuia. Transmiterea informatiei se realizeaza prin utilizarea "Formularului de raportare a fraudelor cu carduri" (F3 B).
    Continutul acestui formular si modul de completare sunt prezentate in anexa nr. 3.
   2. Stergerea unei fraude cu card se efectueaza de catre persoana declaranta in situatia in care constata ca informatia transmisa este eronata; transmiterea acestei informatii se realizeaza prin utilizarea formularului "Sesizare de corectie" (F8).
    Continutul acestui formular si modul de completare sunt prezentate in anexa nr. 8.
   Art. 13. - Banca Nationala a Romaniei va asigura, la sediul sau central, conditiile tehnice care sa permita inregistrarea, gestionarea si difuzarea cu operativitate, fara alterari, pe suport electronic a informatiilor de risc de credit si a informatiilor privind fraudele cu carduri.
   Art. 14. - (1) Inregistrarea in FCC poate fi efectuata daca informatia de risc de credit transmisa de catre o persoana declaranta indeplineste cumulativ urmatoarele conditii de validare:
   a) respecta standardele de continut si modul de completare a formularelor prevazute in prezentul regulament;
   b) este in concordanta cu informatia de risc de credit cuprinsa in raportarile anterioare, conform criteriilor stabilite de CRC in acest sens.
   (2) Inregistrarea in FFC poate fi efectuata daca informatia privind fraudele cu carduri transmisa de catre o persoana declaranta respecta standardele de continut si modul de completare a formularului prevazut in prezentul regulament.
   Art. 15. - CRC nu poate modifica din proprie initiativa informatia de risc de credit si/sau informatia despre fraudele cu carduri transmisa de catre persoanele declarante.

   
SECŢIUNEA a 2-a

  Organizarea si gestionarea informatiei de risc de credit si a informatiei despre fraudele cu carduri

   Art. 16. - (1) CRC asigura inregistrarea informatiilor raportate de persoanele declarante si prelucrarea acestor informatii in scopul obtinerii de date agregate necesare utilizatorilor.
   (2) FCC este gestionat conform necesitatilor proprii ale CRC, astfel incat sa poata evidentia operativ informatiile privind:
   - identificarea debitorilor si evidentierea, dupa caz, a situatiilor speciale, conform Legii nr. 85/2006 privind procedura insolventei, cu modificarile si completarile ulterioare;
   - riscurile individuale si caracteristicile acestora;
   - riscurile globale si caracteristicile acestora. Informatiile de risc de credit inscrise in FCC vor fi actualizate lunar.
   (3) FCR este gestionat conform necesitatilor proprii ale CRC, astfel incat sa poata evidentia operativ informatiile privind abaterile de la graficele de rambursare a creditelor, inregistrate de debitori fata de toate persoanele declarante din Romania.
   (4) FG este gestionat conform necesitatilor proprii ale CRC, astfel incat sa poata evidentia informatiile despre grupurile de persoane fizice si/sau juridice.
   (5) FFC este gestionat conform necesitatilor proprii ale CRC, astfel incat sa poata evidentia informatiile despre fraudele cu carduri comise de catre posesorii acestora.
   Art. 17. - Informatiile de risc de credit si informatiile despre fraudele cu carduri sunt mentinute in FCR si FFC pe o perioada de 7 ani de la data inscrierii.

   
SECŢIUNEA a 3-a

  Difuzarea informatiei de risc de credit si a informatiei despre fraudele cu carduri

   Art. 18. - Fluxul difuzarii informatiei de risc de credit si a informatiei despre fraudele cu carduri detinute de CRC catre utilizatori este prezentat in anexa nr. 11 "Fluxul informational al CRC".
   Art. 19. - CRC poate difuza informatia continuta in baza sa de date din proprie initiativa sau la cerere.
   Art. 20. - (1) CRC transmite lunar fiecarei persoane declarante, din proprie initiativa, informatia referitoare la riscul global pentru debitorii raportati de aceasta in luna respectiva, la fraudele cu carduri, precum si informatii despre incidentele de plati ale persoanelor recenzate, utilizand formularul "Situatia riscului global privind persoanele recenzate" (F4 A), si informatia referitoare la grupurile raportate de persoana declaranta in luna respectiva, utilizand formularul "Situatia grupurilor" (F4 C).
    Continutul acestor formulare si modul de completare sunt prezentate in anexa nr. 4.
   (2) Informatia despre incidentele de plati este preluata din baza de date a Centralei Incidentelor de Plati.
   Art. 21. - (1) CRC transmite, la cerere, persoanei declarante, informatii referitoare la creditele restante pe ultimii 7 ani, evidentiate in FCR, pentru oricare debitor raportat de catre aceasta in luna respectiva, utilizand formularul "Situatia creditelor restante" (F4 B). Continutul acestui formular si modul de completare sunt prezentate in anexa nr. 4.
   (2) Situatia creditelor restante include si informatii referitoare la riscul global, la fraudele cu carduri, precum si informatii despre incidentele de plati ale debitorilor.
   Art. 22. - CRC transmite, la cerere, oricarei persoane declarante informatii referitoare la fraudele cu carduri, evidentiate in FFC, utilizand formularul "Situatia fraudelor cu carduri" (F4 D). Continutul acestui formular si modul de completare sunt prezentate in anexa nr. 4.
   Art. 23. - (1) Persoanele declarante pot solicita CRC, pentru propriile sucursale, acordarea dreptului de consultare a bazei de date. Conectarea sucursalelor se realizeaza prin intermediul sediului lor central, pe baza de nume atribuit de Banca Nationala a Romaniei.
   (2) In situatia in care persoanele declarante nu au sucursale, acestea pot solicita acordarea dreptului de consultare a bazei de date a CRC pentru o unitate teritoriala din fiecare judet. Conectarea unitatilor teritoriale se realizeaza prin intermediul sediului lor central, pe baza de nume atribuit de Banca Nationala a Romaniei.
   (3) In situatia in care o sucursala a persoanei declarante sau o unitate teritoriala pierde aceasta calitate, persoana declaranta are obligatia sa solicite CRC retragerea dreptului de consultare a bazei de date pentru aceste entitati.
   Art. 24. - (1) Persoanele declarante pot consulta baza de date a CRC, in vederea obtinerii informatiei de risc de credit referitoare la orice persoana fizica sau juridica nonbancara, cu conditia sa aiba acordul scris al persoanei respective, respectand conditiile legale.
   (2) In cazul in care informatia de risc de credit pentru care persoana declaranta consulta baza de date se refera la un debitor raportat de aceasta in ultima perioada de raportare incheiata si/sau in cazul in care aceasta se refera la fraude cu carduri, nu este necesar acordul persoanei recenzate.
   (3) Datele ce pot fi consultate de persoana declaranta sunt:
   - datele referitoare la riscul global inregistrat in FCC in ultima luna, pe numele persoanei recenzate;
   - datele referitoare la riscul global si creditele restante inregistrate fata de toate persoanele declarante in cel mult ultimii 7 ani, de aceeasi persoana recenzata;
   - datele referitoare la fraudele cu carduri in cel mult ultimii 7 ani; si/sau
   - datele referitoare la situatia grupurilor raportate de fiecare persoana declaranta, respectiv riscul global si suma restanta aferente grupurilor pentru ultima luna incheiata.
   (4) Datele referitoare la riscul global inregistrat pe numele persoanei recenzate, precum si cele referitoare la creditele restante includ si informatii despre fraudele cu carduri si despre incidentele de plati ale acesteia.
   (5) Formularele folosite pentru consultarea bazei de date a CRC sunt urmatoarele:
   a) "Acord de consultare a bazei de date a CRC" (F5).
    Formularul F5 se intocmeste in 3 exemplare, avand acelasi continut, cu urmatoarele destinatii:
   - exemplarul 1: ramane in posesia persoanei care a dat acordul;
   - exemplarul 2: se depune la unitatea teritoriala a persoanei declarante care a primit acordul si se arhiveaza de catre aceasta;
   - exemplarul 3: se transmite la sediul social al persoanei declarante (sau sucursalei/unitatii teritoriale a persoanei declarante care are drept de acces la baza de date - in cazul in care aceasta face consultarea) in ziua emiterii acordului.
    Continutul acestui formular si modul de completare sunt prezentate in anexa nr. 5.
   b) "Cerere de consultare a bazei de date a CRC" (F6).
    Continutul acestui formular si modul de completare sunt prezentate in anexa nr. 6.
   (6) Difuzarea de catre CRC a informatiei de risc de credit si a informatiei despre fraudele cu carduri se face in termen de cel mult o zi bancara de la data primirii cererii de consultare a bazei de date a CRC.
   Art. 25. - Persoana declaranta este obligata sa remita, la cerere, oricarei persoane pe care a raportat-o la sau despre care a primit informatii de la CRC informatiile de risc de credit si cele despre fraudele cu carduri referitoare la persoana respectiva.
   Art. 26. - Directorul directiei de specialitate din cadrul Bancii Nationale a Romaniei care coordoneaza activitatea CRC poate dispune sistarea difuzarii informatiei de risc de credit si a informatiei despre fraudele cu carduri detinute de CRC, in cazul in care accesul la aceasta s-a facut de catre persoane neautorizate.

   
CAPITOLUL III

  Corectarea erorilor

   
SECŢIUNEA 1

  Corectarea informatiei transmise eronat la CRC in perioada de raportare

   Art. 27. - (1) Corectarea informatiei de risc de credit transmise, care nu a indeplinit cel putin una dintre conditiile prevazute la art. 14 alin. (1), si completarea informatiei de risc de credit transmise se pot face in perioada de raportare (prin retransmisie) prin utilizarea formularelor F2 A, F2 B si F3 A:
   a) ca urmare a sesizarii de catre CRC a erorilor, aceasta va transmite persoanei declarante, in cel mult o zi bancara de la data primirii oricarei raportari, formularul "Lista erorilor privind informatia de risc de credit" (F7).
    Continutul acestui formular si modul de completare sunt prezentate in anexa nr. 7;
   b) ca urmare a sesizarii de catre persoana declaranta a erorilor si omisiunilor proprii.
   (2) Persoana declaranta care sesizeaza erori in informatia de risc de credit transmisa in cadrul perioadei de raportare este obligata sa transmita la CRC, in aceasta perioada, informatia de risc de credit corectata. Corectarea acestor erori se poate efectua si prin utilizarea formularului F8.
   (3) In cazul in care persoana declaranta nu efectueaza corectiile in perioada de raportare, CRC va inscrie in FCC numai informatia de risc de credit care indeplineste conditiile prevazute la art. 14 alin. (1) si va completa pe baza datelor anterioare informatia de risc de credit omisa.

   
SECŢIUNEA a 2-a

  Corectarea informatiei inregistrate in baza de date a CRC

   Art. 28. - Corectarea erorilor transmise prin formularele F2 A, F2 B, F2 C, F3 A si F3 B care constituie o raportare anterioara se poate face de catre persoana declaranta prin utilizarea formularului F8, astfel:
   a) din initiativa unei persoane recenzate, atunci cand aceasta constata existenta unor date eronate care au fost inregistrate pe numele sau ca urmare a raportarii lor de catre persoana declaranta pe care persoana recenzata a identificat-o ca fiind sursa erorii;
   b) din initiativa persoanei declarante, atunci cand aceasta constata existenta unor date eronate inregistrate in baza de date a CRC, ca urmare a raportarii pe care a efectuat-o.
   Art. 29. - CRC poate proceda pe baza unei "Sesizari de corectie" transmise de o persoana declaranta pe suport hartie, insotita de documente doveditoare, in situatia in care se impune, la trecerea informatiilor de pe un cod numeric personal pe altul, cu conditia ca eroarea sa provina de la autoritatile competente pentru atribuirea codurilor numerice personale.
   Art. 30. - (1) In cazul in care informatia de risc de credit continuta in formularul F8 indeplineste conditiile prevazute la art. 14 alin. (1), CRC efectueaza inregistrarea acesteia in cel mult o zi bancara de la data primirii sesizarii.
   (2) In cazul in care informatia de risc de credit continuta in formularul F8 nu indeplineste cel putin una dintre conditiile prevazute la art. 14 alin. (1), CRC nu efectueaza inregistrarea acesteia.
   Art. 31. - Informatia de risc de credit corecta, transmisa la CRC prin formularul F8, este cea inscrisa in evidentele persoanei declarante in ultima zi a lunii la care se refera.

   
SECŢIUNEA a 3-a

  Procedura de conciliere

   Art. 32. - (1) Persoana recenzata care contesta corectitudinea unor date inregistrate in baza de date a CRC pe numele sau, fara a cunoaste persoana declaranta - sursa a erorii, poate solicita persoanei declarante care i-a remis informatia de risc de credit si/sau informatia despre fraudele cu carduri declansarea procedurii de conciliere in cel mult o zi lucratoare de la consultarea bazei de date a CRC.
   (2) O informatie poate fi supusa procedurii de conciliere o singura data de catre persoana recenzata.
   Art. 33. - Etapele procedurii de conciliere sunt urmatoarele:
   - etapa 1: emiterea formularului "Cerere de conciliere" (F9) de catre persoana recenzata si acceptarea cererii de catre persoana declaranta.
    Continutul acestui formular si modul de completare sunt prezentate in anexa nr. 9.
    Formularul F9 se intocmeste in 3 exemplare, avand acelasi continut, cu urmatoarele destinatii:
   - exemplarul 1 ramane in posesia persoanei care a emis cererea;
   - exemplarul 2 se depune la unitatea teritoriala a persoanei declarante care initiaza procedura de conciliere si se arhiveaza de catre aceasta;
   - exemplarul 3 se transmite la sediul central al persoanei declarante;
   - etapa a 2-a: transmiterea la CRC de catre persoana declaranta a continutului formularului F9 in cel mult o zi lucratoare de la data acceptarii acesteia;
   - etapa a 3-a: transmiterea de catre CRC a informatiei de risc de credit si/sau a informatiei despre fraudele cu carduri, continuta in formularul F9, catre persoana declaranta care a raportat-o;
   - etapa a 4-a: verificarea de catre persoana declaranta a informatiei de risc de credit si/sau a informatiei despre fraudele cu carduri supuse concilierii;
   - etapa a 5-a: transmiterea rezultatului verificarii de catre persoana declaranta in termen de maximum doua zile lucratoare de la primirea de la CRC a informatiei de risc de credit si/sau a informatiei despre fraudele cu carduri supuse concilierii.
    In cazul in care verificarea a evidentiat existenta unei informatii eronate de risc de credit si/sau a unei informatii eronate despre fraudele cu carduri raportate anterior, persoana declaranta transmite rezultatul verificarii si corecteaza erorile prin emiterea formularului F8;
   - etapa a 6-a: transmiterea de catre CRC persoanei declarante care a initiat concilierea a rezultatului verificarii informatiei de risc de credit. Persoana declaranta este obligata sa puna la dispozitia persoanei recenzate rezultatul in maximum o zi lucratoare de la data primirii acestuia de la CRC.

   
CAPITOLUL IV

  Raspundere si sanctiuni

   Art. 34. - Persoanele declarante raspund pentru veridicitatea si integritatea informatiei de risc de credit si a informatiei despre fraudele cu carduri transmise la CRC.
   Art. 35. - (1) Nerespectarea prevederilor prezentului regulament se sanctioneaza cu amenda astfel:
   a) neraportarea lunara de catre persoanele declarante la CRC a informatiei de risc de credit si/sau a informatiei pentru determinarea limitei de raportare, dupa caz, se sanctioneaza cu amenda de 5.000 lei;
   b) netransmiterea de catre persoanele declarante a rezultatului verificarii informatiei de risc de credit si/sau a informatiei despre fraudele cu carduri continute in formularul F9, in cadrul termenului prevazut la art. 33 etapa a 5-a primul paragraf, se sanctioneaza cu amenda de 500 lei/zi de intarziere, dar nu mai mult de 2.000 lei;
   c) netransmiterea de catre persoanele declarante a datelor de identificare suplimentare pe care le detin referitoare la debitorii implicati in schimbul transfrontalier/a confirmarii ca nu detin astfel de date in termen de maximum doua zile lucratoare de la primirea solicitarii de la CRC se sanctioneaza cu amenda de 500 lei/zi de intarziere, dar nu mai mult de 2.000 lei;
   d) netransmiterea de catre persoanele declarante la CRC a informatiei de risc de credit referitoare la debitorii care indeplinesc conditia de a fi raportati si netransmiterea informatiilor referitoare la grupuri, precum si transmiterea informatiei de risc de credit eronate, existenta in baza de date a CRC, se sanctioneaza cu amenda de 500 lei daca se identifica 20 debitori neraportati/grupuri neraportate, respectiv raportati/raportate eronat; se adauga la suma mentionata cate 25 lei pentru fiecare debitor sau grup neraportat, precum si pentru cei raportati eronat identificati peste numarul de 20; informatia eronata de risc de credit, in sensul prezentului capitol, se refera la codul de identificare a debitorului, codul situatiei speciale, creditul reesalonat, suma datorata utilizata si neutilizata, suma restanta, codul serviciului datoriei, data scadentei, incadrarea debitorului si componenta grupurilor;
   e) consultarea de catre persoanele declarante a informatiilor de risc de credit fara acordul persoanei la care se refera informatiile respective se sanctioneaza cu amenda de la 500 lei la 1.000 lei.
   (2) Constatarea savarsirii faptelor prevazute la alin. (1) lit. a)-c) se face de catre directia de specialitate din cadrul Bancii Nationale a Romaniei care coordoneaza activitatea CRC.
   (3) Constatarea savarsirii faptelor prevazute la alin. (1) lit. d)-e) se face de catre persoanele din cadrul Directiei supraveghere, anume imputernicite de Consiliul de administratie al Bancii Nationale a Romaniei.
   Art. 36. - Banca Nationala a Romaniei poate modifica cuantumul amenzilor prevazute in prezenta sectiune.
   Art. 37. - Sanctiunile se aplica prin ordin emis de catre guvernator, prim-viceguvernator sau viceguvernatori. Amenzile se fac venit la bugetul de stat.

   
CAPITOLUL V

  Alte dispozitii

   Art. 38. - Documentele care contin informatia de risc de credit si informatia despre fraudele cu carduri raportata la si primita de la CRC se arhiveaza pe o perioada de 7 ani la persoanele declarante.
   Art. 39. - Pentru serviciile de informare prestate de CRC se percepe fiecarei persoane declarante un comision lunar compus dupa cum urmeaza:
   a) comision calculat in functie de numarul de debitori din baza de date a CRC in luna curenta:
   - 1.800 (o mie opt sute) lei pentru persoanele declarante care au mai putin de 500 debitori intrati in baza de date a CRC in luna curenta si pentru care aceasta pune la dispozitie formularul F4 A;
   - 2.300 (doua mii trei sute) lei pentru persoanele declarante care au intre 500 si 1.000 debitori intrati in baza de date a CRC in luna curenta si pentru care aceasta pune la dispozitie formularul F4 A;
   - 2.500 (doua mii cinci sute) lei pentru persoanele declarante care au peste 1.000 debitori intrati in baza de date a CRC in luna curenta si pentru care aceasta pune la dispozitie formularul F4 A;
   b) comision calculat in functie de numarul de consultari efectuate cu acordul debitorilor potentiali:
   - 100 (o suta) lei pentru persoanele declarante care au efectuat consultari pentru toti debitorii noi carora li s-au acordat credite in luna curenta;
   - 200 (doua sute) lei pentru persoanele declarante care au efectuat consultari pentru cel putin 50% din debitorii noi carora li s-au acordat credite in luna curenta;
   - 300 (trei sute) lei pentru persoanele declarante care au efectuat consultari pentru mai putin de 50% din debitorii noi carora li s-au acordat credite in luna curenta.
   Art. 40. - Pentru institutiile financiare nebancare inscrise in Registrul special, institutiile emitente de moneda electronica si institutiile de plata care inregistreaza un nivel semnificativ al activitatii de creditare, comisionul lunar se retine din contul institutiei de credit ce functioneaza pe teritoriul Romaniei, la care institutiile nominalizate au contul deschis, al carei nume va fi comunicat directiei de specialitate din cadrul Bancii Nationale a Romaniei care coordoneaza activitatea CRC.
   Art. 41. - Banca Nationala a Romaniei poate modifica nivelul comisionului prevazut la art. 39.
   Art. 42. - Sumele provenite din comisioane sunt folosite de Banca Nationala a Romaniei pentru acoperirea cheltuielilor de functionare si dezvoltare a CRC.
   Art. 43. - (1) Persoanele declarante au obligatia sa furnizeze CRC orice informatie solicitata de aceasta in scopul desfasurarii propriei activitati.
   (2) Pentru scopurile de analiza ale Bancii Nationale a Romaniei, persoanele declarante raporteaza lunar clasa de rating in care au fost incadrate creditele/angajamentele acordate debitorilor si probabilitatea de nerambursare, prin utilizarea formularului F3 A.
   (3) Pentru determinarea sumei reprezentand limita de raportare, persoanele declarante au obligatia sa raporteze semestrial, pentru lunile decembrie si iunie, la CRC, informatiile despre creditele si/sau angajamentele inscrise in evidentele persoanei declarante in ultima zi a lunii pentru care se face raportarea. Persoanele declarante vor raporta aceste informatii in perioada de raportare din luna februarie pentru luna decembrie si in perioada de raportare din luna august pentru luna iunie.
    Transmiterea informatiilor se realizeaza prin utilizarea formularului "Credite acordate si angajamente asumate in numele debitorilor persoane fizice si persoane juridice nonbancare" (F10). Continutul acestui formular si modul de completare sunt prezentate in anexa nr. 10.
   Art. 44. - Informatiile de risc de credit transmise la si primite de la CRC au caracter confidential.
   Art. 45. - CRC nu isi asuma nicio responsabilitate in cazul valorificarii, cu incalcarea prevederilor legale, a informatiei de risc de credit si a informatiei despre fraudele cu carduri de catre persoanele declarante.
   Art. 46. - (1) Lichidatorul desemnat de tribunal pentru gestionarea institutiei de credit aflate in proces de lichidare judiciara este obligat sa transmita lunar la CRC informatiile de risc de credit referitoare la debitorii care indeplinesc conditia de raportare, cu respectarea prevederilor prezentului regulament. Lichidatorul transmite informatiile de risc de credit in format electronic sau pe suport hartie.
   (2) CRC nu are obligatia de a transmite lichidatorului desemnat informatiile din formularul F4 A.

   
CAPITOLUL VI

  Dispozitii finale

   Art. 47. - Anexele nr. 1-11*) fac parte integranta din prezentul regulament.
   
  ___________
   *) Anexele nr. 1-11 se publica in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 49 bis, care se poate achizitiona de la Centrul pentru relatii cu publicul al Regiei Autonome "Monitorul Oficial", Bucuresti, sos. Panduri nr. 1.

   Art. 48. - (1) Prezentul regulament se publica in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, si intra in vigoare la data de 1 februarie 2012.
   (2) La data intrarii in vigoare a prezentului regulament se abroga Regulamentul Bancii Nationale a Romaniei nr. 4/2004 privind organizarea si functionarea la Banca Nationala a Romaniei a Centralei Riscurilor Bancare, publicat in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 739 din 16 august 2004, cu modificarile si completarile ulterioare.

   
Presedintele Consiliului de administratie al Bancii Nationale a Romaniei,
Mugur Constantin Isarescu

    Bucuresti, 9 ianuarie 2012.
    Nr. 2.