Banca Nationala a Romaniei

 
Regulament nr. 17/2012

din 12/12/2012
Publicat in Monitorul Oficial, Partea I nr. 855 din 18/12/2012

Regulament privind unele conditii de creditare


 

    Avand in vedere prevederile art. 4 alin. (1), art. 45 alin. (1), art. 61, art. 1734 lit. b) si art. 235 din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 99/2006 privind institutiile de credit si adecvarea capitalului, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 227/2007, cu modificarile si completarile ulterioare, ale art. 1 alin. (1) si ale art. 43 si 44 din Legea nr. 93/2009 privind institutiile financiare nebancare, cu modificarile si completarile ulterioare, ale art. 62 alin. (1) din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 113/2009 privind serviciile de plata, aprobata cu modificari prin Legea nr. 197/2010, cu modificarile si completarile ulterioare, si ale art. 61 alin. (1) din Legea nr. 127/2011 privind activitatea de emitere de moneda electronica, cu modificarile ulterioare, precum si Recomandarile Comitetului European pentru Risc Sistemic (CERS) privind creditarea in valuta (CERS/2011/1),
    in temeiul dispozitiilor art. 420 alin. (1) din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 99/2006, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 227/2007, cu modificarile si completarile ulterioare, ale Legii nr. 93/2009, cu modificarile si completarile ulterioare, ale art. 186 alin. (1) din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 113/2009, aprobata cu modificari prin Legea nr. 197/2010, cu modificarile si completarile ulterioare, ale Legii nr. 127/2011, cu modificarile ulterioare, si ale art. 48 din Legea nr. 312/2004 privind Statutul Bancii Nationale a Romaniei,

    Banca Nationala a Romaniei emite prezentul regulament.

   
CAPITOLUL I

  Domeniul de aplicare

   Art. 1. - (1) Prezentul regulament se aplica:
   a) institutiilor de credit persoane juridice romane si sucursalelor institutiilor de credit, persoane juridice straine;
   b) institutiilor financiare nebancare persoane juridice romane si sucursalelor institutiilor financiare straine, inscrise in Registrul special;
   c) institutiilor de plata persoane juridice romane care inregistreaza un nivel semnificativ al activitatii de creditare potrivit Regulamentului Bancii Nationale a Romaniei nr. 21/2009 privind institutiile de plata, cu modificarile si completarile ulterioare; precum si
   d) institutiilor emitente de moneda electronica persoane juridice romane care inregistreaza un nivel semnificativ al activitatii de creditare potrivit Regulamentului Bancii Nationale a Romaniei nr. 8/2011 privind institutiile emitente de moneda electronica, denumite in continuare imprumutatori, si reglementeaza, pentru scopul mentinerii stabilitatii financiare, unele conditii de acordare si derulare a creditelor pe teritoriul Romaniei destinate persoanelor fizice si entitatilor nefinanciare.
   (2) Prevederile art. 7-9, cele relevante ale art. 24 si art. 26 alin. (1) se aplica si urmatoarelor categorii de creditori:
   a) institutiilor financiare nebancare persoane juridice romane si sucursalelor institutiilor financiare straine, inscrise numai in Registrul general;
   b) institutiilor de plata persoane juridice romane si institutiilor emitente de moneda electronica persoane juridice romane, altele decat cele de la alin. (1).
   (3) Prevederile art. 2 si cele relevante ale art. 24 se aplica institutiilor de credit persoane juridice romane si institutiilor financiare persoane juridice romane prevazute la art. 89 din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 99/2006 privind institutiile de credit si adecvarea capitalului, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 227/2007, cu modificarile si completarile ulterioare, pentru activitatea de creditare desfasurata in alte state membre.
   Art. 2. - (1) Institutiile prevazute la art. 1 alin. (3) care desfasoara in alte state membre activitati de creditare in valuta a debitorilor expusi la riscul valutar, avand domiciliul sau sediul in respectivele state membre, trebuie sa respecte, in privinta acestor activitati, cerintele in materie impuse de autoritatile competente din statele membre in cauza, conform celor comunicate de Banca Nationale a Romaniei.
   (2) Pentru scopul aplicarii dispozitiilor alin. (1), Banca Nationala a Romaniei publica pe site-ul sau cerintele comunicate de autoritatile competente din statele membre respective.
   Art. 3. - In intelesul prezentului regulament, termenii si expresiile de mai jos au urmatoarele semnificatii:
   a) credit pentru investitii imobiliare - orice credit acordat unei persoane fizice care indeplineste cumulativ urmatoarele conditii: (i) este garantat cu ipoteca imobiliara si (ii) este acordat in scopul dobandirii ori mentinerii drepturilor de proprietate asupra unui teren si/sau unei constructii, realizate sau care urmeaza sa se realizeze, ori in scopul reabilitarii, modernizarii, consolidarii sau extinderii unei constructii ori pentru viabilizarea unui teren sau exclusiv in scopul rambursarii unui credit pentru investitii imobiliare. Pentru scopul prezentului regulament finantarile de tip leasing financiar imobiliar acordate persoanelor fizice sunt asimilate creditului pentru investitii imobiliare;
   b) credit de consum - un credit acordat unei persoane fizice, altul decat cel prevazut la lit. a);
   c) credit - suma evidentiata in conturi bilantiere sau in conturi din afara bilantului, pusa la dispozitie ori pe care institutia creditoare s-a angajat sa o puna la dispozitie unei persoane fizice sau unei entitati nefinanciare, in schimbul obligatiei debitorului in cauza de a rambursa suma respectiva, precum si de a plati dobanzi ori alte cheltuieli legate de aceasta suma; finantarile de tip leasing financiar sunt asimilate creditului;
   d) persoana neacoperita in mod natural la riscul valutar - persoana fizica ce nu obtine veniturile eligibile pentru rambursarea creditului, respectiv entitatea nefinanciara ce nu dispune de surse pentru rambursarea creditului, denominate sau indexate la moneda in care creditul este solicitat/acordat;
   e) entitati nefinanciare - persoane juridice, persoane fizice ce actioneaza in scopuri legate de activitatea lor comerciala sau profesionala si orice alte categorii de entitati, a caror activitate principala se afla in afara activitatilor incluse in cadrul sectorului intermedierii financiare si a asigurarilor, potrivit Clasificarii activitatilor din economia nationala.
   Art. 4. - (1) Pot face exceptie de la aplicarea dispozitiilor cap. III, respectiv, dupa caz, ale cap. IV:
   a) creditele acordate persoanelor fizice, cu destinatie finantarea studiilor, acoperirea cheltuielilor de natura medicala ori a cheltuielilor legate de deces;
   b) creditele garantate pe intreaga perioada de derulare cu garantie de tip depozit colateral constituit la institutia creditoare, pentru sumele efectiv acoperite de o astfel de garantie;
   c) operatiunile realizate exclusiv in scopul restructurarii la acelasi imprumutator, din considerente de dificultati financiare ale debitorului, a creditului/creditelor acordate persoanelor fizice in sold la momentul realizarii operatiunii de restructurare in scopul adaptarii conditiilor de rambursare la noile posibilitati ale debitorului;
   d) creditele care se ramburseaza din subventii la care debitorul este indreptatit potrivit legislatiei aplicabile, in limita acestor subventii.
   (2) Imprumutatorii vor stabili prin normele proprii de creditare conditiile de acordare si de garantare a creditelor prevazute la alin. (1).
   Art. 5. - Dispozitiile art. 16, 17 si 18 nu se aplica creditelor acordate exclusiv in scopul rambursarii datoriilor aferente creditelor acordate in baza reglementarilor imprumutatorilor aplicabile la data intrarii in vigoare a Regulamentului Bancii Nationale a Romaniei nr. 24/2011 privind creditele destinate persoanelor fizice, cu modificarile ulterioare.

   
CAPITOLUL II

  Dispozitii comune

   Art. 6. - (1) Imprumutatorii desfasoara activitatea de creditare a persoanelor fizice si a entitatilor nefinanciare pe baza reglementarilor proprii, aprobate de organele statutare competente.
   (2) In scopul dovedirii conformarii cu cerintele aplicabile impuse de regulament, imprumutatorii transmit Bancii Nationale a Romaniei - Directia supraveghere reglementarile proprii, in limba romana, atat in format electronic, cat si pe suport hartie, insotite de hotararea organului statutar competent care le-a aprobat si de o fundamentare a acestora.
   Art. 7. - (1) Imprumutatorii, precum si institutiile prevazute la art. 1 alin. (2) trebuie sa informeze persoanele neacoperite in mod natural la riscul valutar care solicita acordarea unui credit in valuta sau indexat la cursul unei valute despre impactul unei eventuale deprecieri severe a monedei nationale asupra nivelului obligatiilor lor de plata periodice.
   (2) In plus fata de informarea prevazuta la alin. (1), in cazul creditelor care nu au dobanda fixa, imprumutatorii si institutiile prevazute la art. 1 alin. (2) trebuie sa prezinte in mod distinct si nivelul la care respectivele obligatii de plata periodice ar putea ajunge ca urmare a unei eventuale deprecieri severe a monedei nationale asociate cu majorarea dobanzilor.
   Art. 8. - Imprumutatorii, precum si institutiile prevazute la art. 1 alin. (2) realizeaza informarea prevazuta la art. 7 alin. (1) si, dupa caz, la alin. (2) particularizat pentru fiecare solicitare de credit, astfel incat sa fie posibila compararea nivelului obligatiei de plata periodice aferente finantarii solicitate determinat cu luarea in considerare a cursului de schimb valutar si a ratei dobanzii de la data realizarii informarii cu nivelul obligatiei de plata periodice ajustat cu valorile indicate la art. 12 alin. (2) pentru socul pe cursul de schimb si, dupa caz, pentru socul pe rata dobanzii.
   Art. 9. - (1) Imprumutatorii, precum si institutiile prevazute la art. 1 alin. (2) furnizeaza informatiile prevazute la art. 7 pe suport hartie sau alt suport durabil, cu cel putin 15 zile calendaristice inainte de incheierea contractului de credit.
   (2) Perioada de 15 zile calendaristice prevazuta la alin. (1) se poate reduce la cererea scrisa a solicitantului de credit.
   (3) In aplicarea alin. (1) prin suport durabil se intelege orice instrument care permite solicitantului de credit sa stocheze informatii care ii sunt adresate personal, in asa fel incat acestea sa fie accesibile pentru consultare in viitor pe o perioada de timp adecvata scopului informatiilor, si care permite reproducerea fidela a informatiilor stocate.
   Art. 10. - Imprumutatorii trebuie sa isi organizeze activitatea de creditare astfel incat sa asigure separarea clara si efectiva a functiei de promovare si vanzare a produselor de creditare de functia de analiza a riscului de credit si monitorizare a expunerii.
   Art. 11. - (1) Imprumutatorii trebuie sa se asigure ca tertele parti implicate in analiza prealabila a capacitatii de rambursare a clientului, de tipul intermediarilor de credit, aplica in acest scop aceleasi proceduri ca imprumutatorii.
   (2) Imprumutatorii urmaresc calitatea portofoliului de credite aferent clientilor atrasi de fiecare terta parte prevazuta la alin. (1), comparativ cu cea a portofoliului de credite aferent clientilor atrasi direct de imprumutatori.
   (3) Analiza efectuata potrivit alin. (2) sta la baza deciziei imprumutatorului de a continua relatia de afaceri cu fiecare dintre tertele parti prevazute la alin. (1).

   
CAPITOLUL III

  Dispozitii privind creditarea persoanelor fizice

   Art. 12. - (1) Pentru scopul prezentului regulament, imprumutatorii stabilesc in cadrul reglementarilor proprii, in concordanta cu profilul si strategia lor de risc, cel putin urmatoarele:
   a) modalitatea de organizare a activitatii de acordare a creditelor destinate persoanelor fizice si, atunci cand este cazul, conditiile de garantare pe fiecare tip de credit, inclusiv limita maxima admisa pentru valoarea finantarii in raport cu valoarea garantiei;
   b) categoriile de clienti eligibili pentru finantare;
   c) procedura de clasificare a clientelei-tinta pe categorii de risc de nerambursare, fundamentat pe profilul general de risc al imprumutatorului;
   d) categoriile de venituri considerate eligibile de catre imprumutator, diferentiat pe categorii de clientela, precum si coeficientii de ajustare aferenti in functie de gradul de certitudine si de caracterul de permanenta ale acestora;
   e) categoriile de cheltuieli care se deduc din veniturile eligibile in scopul determinarii gradului total de indatorare, incluzand cel putin cheltuielile de subzistenta si obligatiile de plata, altele decat cele de natura creditului;
   f) nivelurile maxime admise pentru gradul total de indatorare, inclusiv fundamentarea acestora, diferentiate pe categoriile de clientela, pe destinatia creditului (de exemplu, credit de consum, credit pentru investitii imobiliare), pe tipul creditului (defalcat in functie de moneda de exprimare sau, dupa caz, de indexare, de tipul dobanzii, respectiv fixa ori variabila, de termenul de acordare a creditului si de comportamentul clientului in legatura cu onorarea serviciului datoriei determinat de calitatea garantiei), in cazul creditelor de consum, nivelurile maxime admise pentru gradul total de indatorare sunt stabilite inclusiv prin luarea in considerare a riscului valutar, a riscului de rata a dobanzii si a riscului de diminuare a veniturilor eligibile disponibile pe perioada de derulare a creditului;
   g) metodologia de reconsiderare periodica a coeficientilor de ajustare a veniturilor eligibile si nivelurilor maxime admise pentru gradul de indatorare, in vederea asigurarii acuratetei acestora pe o baza continua.
   (2) La fundamentarea nivelurilor maxime admise pentru gradul total de indatorare in cazul creditelor de consum se vor utiliza urmatoarele valori:
   a) pentru socul pe curs de schimb - 35,5% EUR, 52,6% CHF, 40,9% USD. In cazul celorlalte valute se utilizeaza valoarea aferenta CHF. In cazul in care venitul solicitantului si creditul solicitat sunt exprimate in doua monede straine diferite, pentru socul pe curs de schimb se utilizeaza maximul dintre socurile celor doua valute fata de moneda nationala;
   b) pentru socul pe rata dobanzii - 0,6 puncte procentuale pentru toate monedele;
   c) pentru socul pe venit: in cazul veniturilor de natura salariala - 6%; pentru celelalte categorii de venituri imprumutatorii utilizeaza coeficientii de ajustare mentionati la lit. d) si g) de la alin. 1).
   (3) Prevederile prezentului articol privind riscul valutar se aplica numai pentru partea de finantare pentru care clientul nu dovedeste ca dispune de venituri in valuta creditului sau indexate la valuta creditului. Prevederile privind riscul de rata a dobanzii nu se aplica in cazul creditelor cu dobanda fixa.
   Art. 13. - Gradul total de indatorare se determina ca pondere a obligatiilor totale de plata decurgand din credite sau alte finantari rambursabile in veniturile eligibile din care s-au dedus cheltuielile prevazute la art. 12 alin. (1) lit. e).
   Art. 14. - La acordarea creditului, imprumutatorii trebuie sa se asigure ca din documentele si informatiile prezentate rezulta ca pe intreaga perioada de acordare a creditului gradul total de indatorare a solicitantului se incadreaza in nivelul maxim admis aplicabil acestuia.
   Art. 15. - (1) Imprumutatorii analizeaza capacitatea de rambursare a clientilor pe baza unui nivel al veniturilor considerate eligibile de catre imprumutatori, care nu poate depasi cu mai mult de 20% pe cel aferent anului anterior.
   (2) Imprumutatorii stabilesc venitul aferent anului anterior pe baza documentelor care sa certifice veniturile declarate autoritatilor fiscale.
   (3) In situatiile in care nu exista obligatii legale de declarare a veniturilor la autoritatile fiscale, imprumutatorii stabilesc venitul aferent anului anterior pe baza altor documente justificative.
   (4) Prin exceptie de la dispozitiile alin. (1), imprumutatorii pot lua in calcul si venituri ce depasesc nivelul stabilit, numai dupa obtinerea de la client a documentelor justificative care sa demonstreze caracterul de continuitate in viitor a acestora. Documentele justificative trebuie sa dovedeasca modificarile intervenite in situatia veniturilor clientului, cum ar fi schimbarea incadrarii in functie, schimbarea locului de munca sau modificari cu impact semnificativ asupra cresterii volumului afacerilor persoanelor care obtin venituri din activitati independente.
   Art. 16. - (1) La acordarea creditelor de consum denominate in valuta sau indexate la cursul unei valute, solicitantul trebuie sa dispuna de garantii reale si/sau personale la un nivel de minimum 133% din valoarea creditului.
   (2) Pentru scopurile prezentului regulament, politele de asigurare avand ca obiect acoperirea riscului de neplata vor fi asimilate garantiilor personale.
   (3) Pot face exceptie de la obligatia de garantare facilitatile de creditare prin trageri in descoperit de cont, precum si creditele acordate prin intermediul cardurilor de credit, a caror valoare nu depaseste de trei ori nivelul veniturilor nete lunare, fara a depasi insa o limita stabilita prin reglementarile interne ale imprumutatorului.
   Art. 17. - (1) Durata creditelor de consum nu poate depasi 5 ani.
   (2) Prevederile alin. (1) nu se aplica creditelor de consum cu destinatie imobiliara, in sensul art. 3 lit. a) pct. (ii), acordate in lei si pentru care debitorul a facut dovada detinerii unui avans de minimum 40%.
   (3) Prin derogare de la dispozitiile alin. (1), este permisa prelungirea facilitatilor de creditare de tip revolving acordate prin intermediul cardurilor peste durata de 5 ani, numai cu conditia ca imprumutatorii sa reevalueze capacitatea de rambursare a debitorului cel putin la sfarsitul fiecarui interval de 5 ani de la data acordarii. Reevaluarea capacitatii de rambursare a debitorului se realizeaza in baza metodologiei proprii a imprumutatorului, specifica acestor produse de creditare.
   Art. 18. - (1) Valoarea unui credit pentru investitii imobiliare nu poate depasi 85% din valoarea garantiei ipotecare in cazul creditelor acordate in lei.
   (2) In cazul creditelor denominate intr-o moneda straina sau indexate la cursul unei monede straine, in situatia in care debitorul obtine veniturile eligibile denominate sau indexate la moneda creditului, valoarea unui credit pentru investitii imobiliare este limitata la 80% din valoarea garantiei ipotecare.
   (3) In cazul creditului pentru investitii imobiliare acordat unei persoane fizice neacoperite in mod natural la riscul valutar, valoarea finantarii nu poate depasi 75% din valoarea garantiei ipotecare in cazul creditelor denominate in EURO sau indexate la cursul EURO si 60% in cazul creditelor denominate in alte monede straine sau indexate la cursul unor alte monede straine.
   (4) In scopul aplicarii alin. (1)-(3) in cazul finantarilor de tip leasing financiar imobiliar, limitele se aplica prin raportare la valoarea bunului finantat.
   (5) Prevederile alin. (1)-(3) nu se aplica in cazul creditelor pentru investitii imobiliare garantate integral sau partial de stat.
   Art. 19. - Imprumutatorii pot utiliza in activitatea de creditare a persoanelor fizice nivelurile pentru gradul total de indatorare stabilite si fundamentate in cadrul reglementarilor proprii, doar in masura in care respecta dispozitiile art. 12 alin. (1) lit. f) si g) si alin. (2).
   Art. 20. - Pentru imprumutatorii care nu aplica prevederile art. 12 alin. (1) lit. f) si g) si alin. (2), nivelul maxim al gradului de indatorare total este limitat la 35%, iar nivelul maxim al gradului de indatorare aferent creditului de consum denominat in valuta sau indexat la cursul unei valute, alta decat cea in care debitorul obtine veniturile eligibile, nu va putea depasi 10%.

   
CAPITOLUL IV

  Dispozitii privind finantarea in valuta a entitatilor nefinanciare

   Art. 21. - (1) Imprumutatorii stabilesc in cadrul reglementarilor proprii, in concordanta cu profilul si strategia lor de risc, modalitatea de organizare a activitatii de acordare si garantare a creditelor in valuta destinate entitatilor nefinanciare, impunand conditii mai stricte de acordare si garantare a creditelor in valuta decat cele aplicabile creditelor similare in moneda nationala.
   (2) Reglementarile proprii ale imprumutatorilor privind finantarea in valuta a entitatilor nefinanciare, la care se face referire in prezentul capitol, se constituie ca o singura reglementare interna.
   Art. 22. - (1) Imprumutatorii pot acorda credite in valuta sau indexate la cursul unei valute entitatilor nefinanciare numai in masura in care, potrivit criteriilor stabilite de imprumutator in reglementarile proprii, respectivele entitati demonstreaza ca dispun de capacitate de rambursare a finantarii in valuta chiar si in conditii de depreciere severa a monedei in care sunt denominate ori indexate sursele de rambursare si, dupa caz, de majorare a dobanzii.
   (2) In aplicarea prevederilor alin. (1), imprumutatorii utilizeaza la determinarea capacitatii de rambursare valorile indicate la art. 12 alin. (2) pentru socul pe cursul de schimb si socul pe rata dobanzii.
   Art. 23. - (1) Prevederile prezentului capitol se aplica numai pentru partea de finantare pentru care debitorul nu dovedeste ca dispune de acoperire naturala sau financiara la riscul valutar.
   (2) In sensul alin. (1) prin acoperire financiara la riscul valutar se intelege protectia obtinuta de debitor in baza unui contract incheiat cu o institutie financiara prin care se transfera riscul valutar de la cumparatorul protectiei.
   (3) Prevederile privind riscul de rata a dobanzii nu se aplica in cazul creditelor cu dobanda fixa.

   
CAPITOLUL V

  Sanctiuni, dispozitii tranzitorii si finale

   Art. 24. - Nerespectarea prevederilor prezentului regulament atrage aplicarea masurilor si/sau a sanctiunilor prevazute la art. 225, 226 si 229 din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 99/2006, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 227/2007, cu modificarile si completarile ulterioare sau, dupa caz, la art. 58 si 59 din Legea nr. 93/2009 privind institutiile financiare nebancare, cu modificarile si completarile ulterioare, ori la art. 66 si 68 din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 113/2009 privind serviciile de plata, aprobata cu modificari prin Legea nr. 197/2010, cu modificarile si completarile ulterioare, respectiv la art. 69 si 71 din Legea nr. 127/2011 privind activitatea de emitere de moneda electronica, cu modificarile ulterioare.
   Art. 25. - Casele centrale supravegheaza respectarea de catre cooperativele de credit afiliate a cerintelor prevazute in prezentul regulament.
   Art. 26. - (1) In termen de 90 de zile de la data intrarii in vigoare a prezentului regulament, imprumutatorii, precum si institutiile prevazute la art. 1 alin. (2) se conformeaza obligatiilor ce le revin potrivit cap. II. In acelasi termen, imprumutatorii transmit Bancii Nationale a Romaniei - Directia supraveghere modificarile reglementarilor interne realizate pentru scopul conformarii la obligatiile prevazute la cap. II.
   (2) In termen de 90 de zile de la data intrarii in vigoare a prezentului regulament, imprumutatorii se conformeaza obligatiilor ce le revin potrivit cap. III si transmit Bancii Nationale a Romaniei - Directia supraveghere modificarile reglementarilor interne realizate pentru acest scop.
   (3) In termen de 90 de zile de la data intrarii in vigoare a prezentului regulament, imprumutatorii se conformeaza obligatiilor ce le revin potrivit cap. IV si transmit Bancii Nationale a Romaniei - Directia supraveghere modificarile reglementarilor interne in scopul dovedirii conformarii la respectivele obligatii.
   (4) Pana la indeplinirea conditiilor prevazute la alineatele precedente, imprumutatorii utilizeaza reglementarile proprii aplicabile la data intrarii in vigoare a prezentului regulament.
   (5) Pentru imprumutatorii care la data intrarii in vigoare a prezentului regulament dispun de reglementari proprii validate pentru desfasurarea activitatii de creditare a persoanelor fizice este considerata indeplinita cerinta prevazuta la art. 19.
   Art. 27. - Prezentul regulament se publica in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I.
   Art. 28. - La data intrarii in vigoare a prezentului regulament se abroga Regulamentul Bancii Nationale a Romaniei nr. 24/2011 privind creditele destinate persoanelor fizice, publicat in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 767 din 31 octombrie 2011, cu modificarile ulterioare.

   

Presedintele Consiliului de administratie al Bancii Nationale a Romaniei,
Mugur Constantin Isarescu
    Bucuresti, 12 decembrie 2012.
    Nr. 17.