I. Componenta Adunarii Generale a Actionarilor:

1. NATIONAL BANK OF GREECE S.A.

- detinatoarea a 25,207,732 de actiuni, reprezentand 99.999996% din capitalul social subscris si varsat al societatii;

2. NBG Management Services Limited

- detinatoarea a 1 actiune, reprezentand 0.000004% din capitalul social subscris si varsat al societatii.

II. Componenta Consiliului de Administratie:

1. Dl. Panagiotis Karandreas

- Presedinte

2. D-na Gabriela Petrof

- Membru

3. D-na Maria Liakou

- Membru

III. Conducerea executiva a societatii

D-na Gabriela Petrof

- Director General

D-na Vanina Odor

- Director General Adjunct