Documente de natura comerciala

 • Cerere privind cedarea contractului de leasing financiar - original

Documente de natura juridica

 • Decizia asociatului unic sau Hotararea Adunarii Generale a Asociatilor/Actionarilor privind cedarea contractului de leasing cu NBG LEASING IFN S.A., cu precizarea numarului contractului de leasing financiar ce se intentioneaza a se ceda si imputernicirea persoanei desemnate sa semneze contractul de leasing - original;
 • Fisa specimenelor de semnatura autorizate in banca – fotocopie “conform cu originalul”, datata, semnata si stampilata in original de catre banca emitenta;
 • Actul de identitate al persoanei autorizate sa reprezinte compania precum si al asociatilor/actionarilor – fotocopie cu mentiunea “conform cu originalul”, urmata de numele in clar si de semnatura titularului.

Documente de natura financiara

 • Ultimele doua bilanturi anuale, vizate de autoritatile fiscale competente - fotocopie;
 • Ultima raportare semestriala, vizate de autoritatile fiscale competente – fotocopie;
 • Balantele de verificare sintetice aferente bilanturilor si raportarii semestriale prezentate – fotocopie;
 • Ultima balanta de verificare sintetica aferenta anului in curs, precum si cea referitoare la aceeasi luna a anului anterior - fotocopie;
 • Certificat de atestare fiscala privind plata impozitelor si taxelor locale referitoare la bunul finantat (identificat prin serie de sasiu sau adresa, in cazul imobilelor) – original;
 • Evaluarea bunului - efectuata de catre un evaluator agreat de catre Finantator si dovada achitarii la zi a utilitatilor (in cazul bunurilor imobile).

Nota: Toate documentele solicitate in fotocopie trebuie sa fie prezentate in original de catre utilizator la momentul incheierii cesiunii contractului de leasing, in vederea certificarii acestor fotocopii de catre reprezentantii Finantatorului. In urma analizei ori pe parcursul desfasurarii acesteia, NBG LEASING IFN S.A. isi rezerva dreptul de a solicita orice alte documente sau informatii suplimentare in vederea fundamentarii deciziei de aprobare a cesiunii. De asemenea, Finantatorul isi rezerva dreptul de a modifica unilateral documentatia necesara cesionarii contractului de leasing, prezentata in listele de mai sus.

Documente de natura comerciala

 • Cerere privind preluarea contractului de leasing financiar - original;
 • Cererea de finantare NBG LEASING IFN S.A. completata, semnata si stampilata - original;
 • Acordul de consultare a bazei de date a CRC a BNR, completat, semnat si stampilat – original;
 • Declaratia privind apartenenta la grupuri, completata, semnata si stampilata – original;
 • Declaratia privind beneficiarul real al finantarii, completata, semnata si stampilata - original.

Documente de natura juridica

 • Actul Constitutiv/Contractul de Societate, acte aditionale si inscrieri mentiuni - fotocopie;
 • Certificatul de Inregistrare la Registrul Comertului – fotocopie;
 • Contractul de inchiriere/proprietate/comodat care atesta sediul social - fotocopie;
 • Decizia asociatului unic sau Hotararea Adunarii Generale a Asociatilor/Actionarilor privind preluarea contractului de leasing financiar, cu precizarea utilizatorului de la care se preia, a bunului si a contractului de leasing financiar ce se intentioneaza a se prelua si imputernicirea persoanei desemnate sa semneze contractul de leasing - original;
 • Fisa specimenelor de semnatura autorizate in banca – fotocopie “conform cu originalul”, datata, semnata si stampilata in original de catre banca emitenta;
 • Actul de identitate al persoanei autorizate sa reprezinte compania precum si al asociatilor/actionarilor – fotocopie cu mentiunea “ conform cu originalul” urmata de numele in clar si de semnatura titularului.

Documente de natura financiara

 • Ultimele trei bilanturi anuale, vizate de autoritatile fiscale competente - fotocopie;
 • Balantele de verificare sintetice aferente bilanturilor prezentate – fotocopie;
 • Ultima balanta de verificare sintetica aferenta anului in curs, precum si cea referitoare la aceeasi luna a anului anterior - fotocopie;
 • Ultimele extrase de cont (emise de catre aceeasi banca de la care este prezentata fisa specimenelor de semnatura autorizate in banca) – fotocopie;
 • Oricare alte documente solicitate de finantator si care pot aduce clarificari asupra situatiei economicofinanciare a cesionarului.

Nota: Toate documentele solicitate in fotocopie trebuie sa fie prezentate in original de catre cesionar la momentul incheierii cesiunii contractului de leasing, in vederea certificarii acestor fotocopii de catre reprezentantii Finantatorului. In urma analizei ori pe parcursul desfasurarii acesteia, NBG LEASING IFN S.A. isi rezerva dreptul de a solicita orice alte documente sau informatii suplimentare in vederea fundamentarii deciziei de aprobare a cesiunii. De asemenea, Finantatorul isi rezerva dreptul de a modifica unilateral documentatia necesara cesionarii contractului de leasing, prezentata in listele de mai sus.

Documente de natura comerciala

 • Cerere privind cedarea contractului de leasing financiar - original

Documente de natura juridica

 • Hotararea Adunarii Generale a Asociatilor (in cazul asociatiilor familiale/profesionale) pentru cedarea contractului de leasing cu NBG LEASING IFN S.A., cu precizarea numarului contractului de leasing financiar ce se intentioneaza a se ceda si imputernicirea persoanei desemnate sa semneze contractul de leasing - original;
 • Fisa specimenelor de semnatura autorizate in banca – fotocopie “conform cu originalul”, datata, semnata si stampilata in original de catre banca emitenta;
 • Actul de identitate al persoanei autorizate sa reprezinte utilizatorul precum si al asociatilor – fotocopie cu mentiunea “conform cu originalul”, urmata de numele in clar si de semnatura titularului.

Documente de natura financiara

 • Declaratiile speciale de impunere, privind veniturile realizate din activitati independente, aferente ultimelor doua exercitii financiare incheiate - fotocopie;
 • Decizia de impunere pentru plati anticipate cu titlu de impozit privind veniturile din activitati independente aferente anului in curs - fotocopie;
 • Registrul jurnal de incasari si plati pentru lunile incheiate ale exercitiului financiar in curs - fotocopie;
 • Certificat de atestare fiscala privind plata impozitelor si taxelor locale referitoare la bunul finantat (identificat prin serie de sasiu sau adresa, in cazul imobilelor) – original;
 • Evaluarea bunului - efectuata de catre un evaluator agreat de catre Finantator si dovada achitarii la zi a utilitatilor (in cazul bunurilor imobile).

Nota: Toate documentele solicitate in fotocopie trebuie sa fie prezentate in original de catre utilizator la momentul incheierii cesiunii contractului de leasing, in vederea certificarii acestor fotocopii de catre reprezentantii Finantatorului. In urma analizei ori pe parcursul desfasurarii acesteia, NBG LEASING IFN S.A. isi rezerva dreptul de a solicita orice alte documente sau informatii suplimentare in vederea fundamentarii deciziei de aprobare a cesiunii. De asemenea, Finantatorul isi rezerva dreptul de a modifica unilateral documentatia necesara cesionarii contractului de leasing, prezentata in listele de mai sus.

Documente de natura comerciala

 • Cerere de preluare contract de leasing – original;
 • Cererea de Finantare NBG LEASING IFN S.A., completata, semnata si stampilata - original;
 • Acord de consultare a bazei de date a CRC a BNR, completat, semnat si stampilat – original;
 • Declaratia privind beneficiarul real al finantarii, completata, semnata si stampilata - original.

Documente de natura juridica

 • Documentul de infiintare/autorizare emis de autoritatea profesionala tutelara/autorizatia de functionare emisa de catre Consiliul Local - fotocopie;
 • Certificatul de Inregistrare la Registrul Comertului - fotocopie;
 • Certificatul de inregistrate in scopuri de TVA (daca este cazul) – fotocopie;
 • Contract de inchiriere/proprietate/comodat care atesta sediul social – fotocopie;
 • Hotarare de admitere in barou a fiecarui membru (daca este cazul) – fotocopie;
 • Hotararea Adunarii Generale a Asociatilor (in cazul asociatiilor profesionale/familiale) pentru preluarea contractului de leasing, cu precizarea bunului solicitat pentru finantarea in leasing (in cazul asociatiilor profesionale) si imputernicirea persoanei desemnate sa semneze contractul de leasing - original;
 • Fisa specimenelor de semnatura autorizate in banca – fotocopie “conform cu originalul”, datata, semnata si stampilata in original de catre banca emitenta;
 • Actul de identitate al persoanei autorizate sa reprezinte entitatea, precum si al asociatilor – fotocopie cu mentiunea “conform cu originalul”, urmata de numele in clar si de semnatura titularului.

Documente de natura financiara

 • Declaratiile speciale de impunere, privind veniturile realizate din activitati independente, aferente ultimelor doua exercitii financiare incheiate - fotocopie;
 • Decizia de impunere pentru plati anticipate cu titlu de impozit privind veniturile din activitati independente aferente anului in curs - fotocopie;
 • Registrul jurnal de incasari si plati pentru lunile incheiate ale exercitiului financiar in curs - fotocopie;
 • Contractele de prestari servicii catre clienti sau de colaborare cu cabinete sau asociatii profesionale (pentru avocati, contabili autorizati, medici) - daca exista - fotocopie;
 • Alte documente care atesta incasarea unor venituri lunare cu caracter permanent;
 • Oricare alte documente solicitate de finantator si care pot aduce clarificari asupra situatiei economico-financiare a cesionarului.

Nota: Toate documentele solicitate in fotocopie trebuie sa fie prezentate in original de catre cesionar la momentul incheierii cesiunii contractului de leasing, in vederea certificarii acestor fotocopii de catre reprezentantii Finantatorului. In urma analizei ori pe parcursul desfasurarii acesteia, NBG LEASING IFN S.A. isi rezerva dreptul de a solicita orice alte documente sau informatii suplimentare in vederea fundamentarii deciziei de aprobare a cesiuniiDe asemenea, Finantatorul isi rezerva dreptul de a modifica unilateral documentatia necesara cesionarii contractului de leasing, prezentata in listele de mai sus.

Documente de natura comerciala

 • Cerere privind cedarea contractului de leasing financiar - original

Documente de natura juridica

 • Actul de identitate – fotocopie cu mentiunea “conform cu originalul”, urmata de numele in clar si de semnatura titularului

Documente de natura financiara

 • Adeverinta privind anul fiscal precedent din care sa reiasa veniturile obtinute si impozitele platite de catre solicitant/utilizator - original
 • Certificat de atestare fiscala privind plata impozitelor si taxelor locale referitoare la bunul finantat (identificat prin serie de sasiu sau adresa, in cazul imobilelor) – original;
 • Evaluarea bunului - efectuata de catre un evaluator agreat de catre Finantator si dovada achitarii la zi a utilitatilor (in cazul bunurilor imobile).

Nota: Toate documentele solicitate in fotocopie trebuie sa fie prezentate in original de catre utilizator la momentul incheierii cesiunii contractului de leasing, in vederea certificarii acestor fotocopii de catre reprezentantii Finantatorului. In urma analizei ori pe parcursul desfasurarii acesteia, NBG LEASING IFN S.A. isi rezerva dreptul de a solicita orice alte documente sau informatii suplimentare in vederea fundamentarii deciziei de aprobare a cesiunii. De asemenea, Finantatorul isi rezerva dreptul de a modifica unilateral documentatia necesara cesionarii contractului de leasing, prezentata in listele de mai sus.

Documente de natura comerciala

 • Cerere privind preluarea contractului de leasing - original;
 • Cererea de Finantare NBG LEASING IFN S.A., completata si semnata - original;
 • Acordul de consultare a bazei de date a CRC a BNR, completat si semnat - original;
 • Declaratia privind beneficiarul real al finantarii, completata, semnata si stampilata – original;
 • Declaratia cesionarului si/sau a fideiusorului (daca e cazul) privind creditele/imprumuturile/finantarile in leasing pe care le-a contractat/garantat cu/fata de alte institutii de credit - original.

Documente de natura juridica

 • Contractul de inchiriere/proprietate care atesta domiciliul actual (care trebuie sa corespunda domiciliului din actul de identitate) – fotocopie;
 • Actul de identitate - fotocopie cu mentiunea “conform cu originalul”, urmata de numele in clar si de semnatura titularului;
 • Certificatul de casatorie – fotocopie (daca e cazul).

Documente de natura financiara

 • Adeverinta de salariu (tipizat in formatul NBG LEASING IFN S.A.) – completata, semnata si stampilata de catre angajator – original;
 • Extras Revisal – fotocopia “conform cu originalul” vizata de catre Departamentul Resurse Umane al angajatorului – semnata si stampilata in original;
 • Contract de munca insotit de acte aditionale (dupa caz) – fotocopie “conform cu originalul” vizata de catre Departamentul Resurse Umane al angajatorului - original;
 • Adeverinta pentru veniturile suplimentare din dividende – original;
 • Contractele pentru veniturile suplimentare din chirii – fotocopie;
 • Contractele de consultanta/management/drepturi de autor/colaborare etc. pentru alte venituri extrasalariale – fotocopie;
 • Adeverinta privind anul fiscal precedent din care sa reiasa veniturile obtinute si impozitele platite de catre cesionar - original;
 • Alte documente care atesta incasarea unor venituri lunare cu caracter permanent;
 • Oricare alte documente solicitate de finantator si care pot aduce clarificari asupra situatiei economico-financiare a cesionarului.

Aceeasi documentatie este solicitata pentru sot/sotie/codebitor/fideiusor.

Nota: Toate documentele solicitate in fotocopie trebuie sa fie prezentate in original de catre cesionar la momentul incheierii cesiunii contractului de leasing, in vederea certificarii acestor fotocopii de catre reprezentantii Finantatorului. In urma analizei ori pe parcursul desfasurarii acesteia, NBG LEASING IFN S.A. isi rezerva dreptul de a solicita orice alte documente sau informatii suplimentare in vederea fundamentarii deciziei de aprobare a cesiuniiDe asemenea, Finantatorul isi rezerva dreptul de a modifica unilateral documentatia necesara cesionarii contractului de leasing, prezentata in listele de mai sus.